Skip to main content

ATHBHREITHNIÚ AR ÓGLAIGH NA hÉIREANN 2024 - GLAO AR PHÁIPÉIR

cfp

Scrúdaítear in eagrán na bliana seo d'Athbhreithniú Óglaigh na hÉireann téama an athraithe aeráide, na slándála agus na cosanta – saincheist dhomhanda ach saincheist atá tábhachtach d'Éirinn agus d'Óglaigh na hÉireann freisin. De réir mar atá tionchair an athraithe aeráide ag éirí níos soiléire le blianta beaga anuas, tá méadú ag teacht ar an díospóireacht faoin gcaidreamh atá idir an t-athrú aeráide agus an tslándáil, agus faoi na himpleachtaí atá ag an athrú aeráide do bheartais chosanta agus d’fhórsaí armtha agus faoi na róil atá ag fórsaí míleata san fhreagairt don athrú aeráide. An bhfuil ciall le bheith ag smaoineamh ar an athrú aeráide mar shaincheist slándála nó an bhfuil tuiscint níos fearr air i dtéarmaí socheacnamaíocha nó mar shaincheist dhaonnúil/chearta an duine? An iarrfar ar mhíleataigh róil nua a ghlacadh i ndomhan atá buailte ag an athrú aeráide (mar shampla, cúnamh a chur ar fáil do rialtais mar fhreagairt ar ghéarchéimeanna a bhaineann leis an aeráid nó tabhairt faoi oibríochtaí cúnaimh dhaonnúil idirnáisiúnta)? Is minic gur gineadóirí suntasacha astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) iad fórsaí armtha freisin: conas is féidir le míleataigh astaíochtaí gás ceaptha teasa óna ngníomhaíochtaí a laghdú? Tá príomhargóintí ag Éirinn laistigh de na Náisiúin Aontaithe (NA) chun aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí slándála an athraithe aeráide, ach níl aon chomhthoil ann maidir leis an tsaincheist sin laistigh de Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe (nó de na Náisiúin Aontaithe ar bhonn níos leithne): Tá Óglaigh na hÉireann tiomanta do fhreagairt don athrú aeráide, ach is clár oibre measartha nua é seo: cad iad na tionscadail agus na gníomhaíochtaí atá ar bun agus conas is féidir le hÓglaigh na hÉireann an tsaincheist seo a chur i gcrích?

Fáilteofar roimh pháipéir ina bpléitear téama an athraithe aeráide, na slándála agus na cosanta go mion. Féadfar díriú iontu ar cheann ar bith, nó ar mheascán de na saincheisteanna agus na ceisteanna a luaitear thuas. D'fhéadfadh páipéir a bheith dírithe ar Éirinn, ar Óglaigh na hÉireann, ach freisin ar shaincheist níos leithne an athraithe aeráide, na slándála agus na cosanta. Mar sin féin, i ngach cás ba chóir do na topaicí a bheith ábhartha dár dtéama agus ní iad a bheith chun leasa an lucht spéise d’Athbhreithniú Óglaigh na hÉireann. Fáilteofar roimh aon chur faoi bhráid, inter alia, ina dtugtar aghaidh ar na ceisteanna/saincheisteanna seo a leanas:

  • An bhfuil sé ciallmhar smaoineamh ar an athrú aeráide nó ar a thionchar mar shaincheisteanna slándála? Nó an bhfuil baol ann go mbeidh freagairtí beartais míchuí nó neamhchabhrach mar thoradh ar shlándálú an athraithe aeráide nó go dtarraingeofar aird ar an sprioc maidir le laghdú a dhéanamh ar na hastaíochtaí GCT is cúis leis an athrú aeráide? Cén chaoi a bhfuil díospóireachtaí polaitiúla domhanda ar an tsaincheist seo ag teacht chun cinn, sna Náisiúin Aontaithe agus i gcomhthéacsanna eile?
  • Tá méadú ag teacht ar líon na dtíortha atá tar éis an t-athrú aeráide a ionchorprú ina smaointeoireacht slándála náisiúnta agus ina ndoiciméid oifigiúla maidir leis an straitéis slándála náisiúnta agus leis an mbeartas cosanta. An bhfuil freagairtí náisiúnta ar leith ar an athrú aeráide mar shaincheist slándála?
  • Cén chaoi ar fhreagair Éire don athrú aeráide agus cén áit a bhfuil an tslándáil agus an chosaint ag teacht leis an bhfreagairt náisiúnta fhoriomlán ar an athrú aeráide?
  • Conas a d’fhreagair an tAontas Eorpach agus NATO don chlár oibre maidir leis an athrú aeráide, an tslándáil agus an chosaint?
  • Tá athrú aeráide ag athrú na gcoinníollacha oibriúcháin ina bhfeidhmíonn fórsaí armtha (mar shampla, trí theochtaí níos teo agus trí fharraigí agus coinníollacha aerspáis níos suaite). Cad iad na dúshláin a bhaineann leis sin d’fhórsaí armtha agus conas a bhfreagraíonn siad dóibh? Cén chaoi a bhfuil an cheist seo ábhartha d'Óglaigh na hÉireann?
  • An dócha go mbeidh éileamh méadaithe ar chineálacha áirithe oibríochtaí míleata nó ar chineálacha nua míleata (e.g. oibríochtaí daonnúla, oibríochtaí tarrthála daonra, etc.) mar thoradh ar thionchair an athraithe aeráide? Cad iad na dúshláin is dócha a bheidh ann d’fhórsaí armtha mar gheall air sin? Conas is féidir le hÓglaigh na hÉireann cur leis na hoibríochtaí sin agus cad iad na riachtanais dhóchúla fórsa a bheidh ann?
  • Is táirgeoirí suntasacha astaíochtaí gás ceaptha teasa iad fórsaí armtha, lena n-áirítear trí oibríochtaí agus cleachtaí thar lear. Cad is féidir le fórsaí armtha a dhéanamh chun astaíochtaí gás ceaptha teasa óna ngníomhaíochtaí a laghdú?
  • Is comhpháirtithe tábhachtacha iad fórsaí armtha i bhforbairt na teicneolaíochta. An féidir le fórsaí armtha ról a imirt maidir le borradh a chur faoi fhorbairt na teicneolaíochta glaise nó tacú léi? Cad iad na tionscadail a bhfuil baint ag Óglaigh na hÉireann leo?
  • De réir mar atá tionchair an athraithe aeráide ag éirí níos déine, tá méadú ag teacht ar an díospóireacht maidir le húsáid fhéideartha geo-innealtóireachta gréine – modhnú radaíochta gréine (SRM) – mar chuid de na hiarrachtaí chun arduithe teochta a theorannú. Ardaíonn sé seo raon saincheisteanna deacra polaitiúla agus eiticiúla. Cén ról a d’fhéadfadh a bheith ag fórsaí armtha maidir le geo-innealtóireacht gréine a imscaradh? Cad iad na noirm agus na hinstitiúidí ba chóir gníomhaíocht den sórt sin a rialú?

ATHBHREITHNIÚ AR ÓGLAIGH NA hÉIREANN 2024 - GLAO AR PHÁIPÉIR

Foilseofar Athbhreithniú 2024 Óglaigh na hÉireann i gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus tá ríméad orainn na daoine seo a leanas a bheith againn mar chuid den chomhfhoireann eagarthóireachta: An tOllamh Andrew Cottey, an Leifteanant/Ceannasaí Stuart Armstrong agus an Ceannfort Gavin Egerton. Seolfar Athbhreithniú Óglaigh na hÉireann i mí Eanáir 2025.

Bunaithe ar an méid thuas, tá an fhoireann eagarthóireachta ag lorg ábhair d’Athbhreithniú Óglaigh na hÉireann 2024. Ar dtús, achoimrí 300 focal agus nóta beathaisnéiseach gairid (gan dul thar 200 focal) a chur isteach tráth nach déanaí ná an 14 Meitheamh 2024. Bunaithe ar athbhreithniú a dhéanamh ar na hachoimrí, tabharfaidh an fhoireann eagarthóireachta cuireadh do scríbhneoirí a gcuid ábhair a chur faoi bhráid. Níor cheart don téacs deiridh a bheith níos faide ná 3,000 focal, ba cheart tagairtí iontu a dhéanamh de réir Stíl Tagartha Chicago, ba cheart iad a bheith i Word (.docx) nó i bhformáid choibhéiseach, agus ba cheart iad a bheith curtha faoi bhráid tráth nach déanaí ná an 15 Meán Fómhair 2024. Beidh na téacsanna deiridh a chuirtear ar aghaidh faoi réir próiseas athbhreithnithe piaraí iomlán agus is í an fhoireann eagarthóireachta a dhéanfaidh na cinntí eagarthóireachta críochnaitheacha. Ba chóir na hachoimrí agus na téacsanna deiridh ina dhiaidh sin a sheoladh chuig dfreview@military.ie faoi na spriocdhátaí atá luaite thuas.