Skip to main content

Óglaigh na hÉireann - Athbhreithniú ar an mBliain 2019

30th Nollag, 2019 - 1245pm
Air Corps commemorates 111 accident

Tá deireadh ag teacht le 2019 agus chuir muid achoimre deiridh bliana le chéile ar Oibríochtaí Slándála agus gníomhaíochtaí traenála Óglaigh na hÉireann i rith 2019, anseo sa bhaile agus thar lear araon. Lean na naisc chuig ár gcuntas Flickr ag deireadh an ráitis seo chun teacht a bheith agat ar chuid dár n-íomhánna is fearr den Arm, den tSeirbhís Chabhlaigh agus den Aerchór in 2019.

Oibríochtaí Baile

Thug Óglaigh na hÉireann faoi réimse leathan Oibríochtaí Cosanta agus Slándála in 2019.  I measc an imscartha bhí, Cuidiú leis an gCumhacht Shibhialta agus leis an Údarás Sibhialta ar bhonn laethúil, ag tacú leis an nGarda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Údaráis Áitiúla agus príomhghníomhaireachtaí eile an Stáit. Seo roinnt samplaí de na gníomhaíochtaí sin:

Thug an tArm faoi breis is 195 gníomhaíocht Cúnaimh d'Oibríochtaí Cumhachta Sibhialta chun tacú leis an nGarda Síochána, arbh é a bhí i gceist leo ná glaoch ar an bhFoireann Diúscartha Ordanáis Phléascaigh (an Fhoireann Buamaí), Príosúnaigh, Ábhar Pléascach agus suimeanna móra Airgid a thionlacan, agus oibríochtaí Cuardaigh.

Rinne Óglaigh na hÉireann thart ar 2,614 pearsanra a imscaradh chuig Comhoibríochtaí Slándála le linn Cuairteanna Stáit, lena n-áirítear, cuairteanna Uachtarán Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Leas-Uachtarán Stáit Aontaithe Mheiriceá. 

Leanfaidh baill Óglaigh na hÉireann orthu ag cur garda faoi airm ar fáil go buan ag Príosún Phort Laoise, an t-aon phríosún ardslándála in Éirinn, ag an mBanc Ceannais agus ag Irish Industrial Explosives.

Chuir Óglaigh na hÉireann pearsanra agus saineolas ar fáil chun tacú leis an Roinn Cumarsáide. Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, agus an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála.

Imscaradh breis is 336 phearsanra, lena n-áirítear Sainfhoirne Cuardaigh Innealtóirí an Airm chun cabhrú le 14 cuardach éagsúla ar iarratas ón nGarda Síochána.

Imscaradh tuairim is 120 pearsanra chun cuidiú le húdaráis shibhialta le linn oibríochtaí, lena n-áirítear tinte sléibhe a chur faoi smacht i gCill Mhantáin, i nDún na nGall agus i Maigh Eo.

Rinne Óglaigh na hÉireann otharcharranna agus criúnna a imscaradh chuig seacht n-ócáid i rith na bliana i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i gCill Dara d'fhonn cuidiú leis an NAS.

Is í an tSeirbhís Chabhlaigh príomhghníomhaireacht muirí an Stáit. Tugann sí faoi ghníomhaíochtaí cosanta agus slándála muirí laistigh de limistéar patróil 220 milliún acra farraige (breis is 12 uair níos mó ná achar talún na hÉireann), arb ionann é agus 15% d'iascaigh na hEorpa.

Bhí an flít páirteach i dtuairim is 780 oibríocht bordála agus coinníodh 12 n-árthach de bharr sáruithe a líomhnaítear a rinneadh ar rialúcháin iascaigh mar thacaíocht don Údarás um Chosaint Iascaigh Mhara.

Coimisiúnaíodh ar seirbhís an LÉ GEORGE BERNARD SHAW in Aibreán rud a thug tionscadal P60 chun críche.

Imscaradh Rannóg Tumadóireachta na Seirbhíse Cabhlaigh ar 26 oibríocht in 2019, lena n-áirítear 4 cinn d'oibríochtaí cuardaigh agus aisghabhála ar leithligh mar thoradh ar 2 iarratas ón nGarda Síochána.

Tugann an tAerchór faoi Oibríochtaí Cosanta agus Slándála Muirí i gCrios Eacnamaíoch Eisiach na hÉireann (EEZ) trína Scuadrún Patróil Muirí a bhíonn i mbun faireachas ón aer ar uiscí críche ag úsáid dhá aerárthach patróil muirí CASA CN-235.  Rinne an tAerchór breis is *130 (128 an figiúr reatha an 29 Samhain) eitilt Patróil Faireacháin Muirí in 2019.

Thug an tAerchór breis is *233 misean chun críche a bhain le Seirbhísí Éigeandála Aerleighis, ag tacú le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seirbhís leighis a chur ar fáil d'othair i bpobail tuaithe a bhí go dona tinn.

Chuir an tAerchór *32 Otharcharr Aeir ar fáil d'ospidéil chun cabhrú le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte freagra a thabhairt ar éigeandálacha leighis a bhí criticiúil ó thaobh ama de. B'éigin othair a thabhairt chuig an Ríocht Aontaithe nó chuig mór-roinn na hEorpa ar 20 de na heitiltí sin.

D'fhreagair an tAerchór cúpla iarratas ar chomhraic dóiteáin aeir d'fhonn maoin a bhí i mbaol a chosaint sa ról ATCA.

Ghlac an tAercór páirt in oibríocht monatóireachta um thruailliú ilnáisiúnta sa Mhuir Thuaidh.

Leanann an tAerchór air ag tacú le heitiltí Aonad Tacaíochta Aeir an Gharda Síochána in 2019.

(*na figiúirí is déanaí)

Oibríochtaí Idirnáisiúnta

Is iad Óglaigh na hÉireann is faide atá i mbun seirbhíse thar lear as tíortha uile an domhain ó imscaradh ar dtús iad ar mhisean de chuid na Náisiún Aontaithe i 1958.

In 2019, d'fhóin pearsanra Óglaigh na hÉireann thar lear ar mhisin leis na Náisiúin Aontaithe, NATO PfP (Comhpháirtíocht na Síochána), Tacaíocht Síochána OSCE agus AE agus Oibríochtaí Slándála ar fud 14 mhisean agus 13 tír. Tá 595 pearsanra de chuid Óglaigh na hÉireann ag fónamh thar lear faoi láthair.

Is i ndeisceart na Liobáine le UNIFIL atá an líon is mó d'Óglaigh na hÉireann faoi láthair, áit a bhfuil 338 pearsanra de chuid na hÉireann imscartha chun timpeallacht shlán agus shábháilte a choimeád. I mí an Samhna 2019, chuaigh Éire i gcomhpháirtíocht leis an bPolainn sa mhisean seo, rud a chuidigh chun ár n-idir-inoibritheacht le Náisiúin Chomhpháirtíochta a fheabhsú agus a fhorbairt. Chomh maith leis sin, cuireann Fórsaí Armtha Mhálta (AFM) naonúr dá gcuid pearsanra ar fáil do IRISHPOLBATT.

Faoi láthair, tá 138 pearsanra imscartha le Fórsa Breathnóireachta Díscoir na Náisiún Aontaithe in Arda Golan sa tSiria (UNDOF). Mar gheall ar ár gclár leanúnach uasghrádaithe i leith Iompróirí Armtha Pearsanra (APC), imscaradh naoi APC nua chuig UNDOF i mí na Samhna 19, rud a chuir le cosaint an fhórsa agus le soghluaisteacht na dtrúpaí ar an láthair.

I mí Mheán Fómhair 2019, ghlac an Briogáidire-Ghinearál Maureen O’Brien le ceapachán mar Leas-Cheannasaí Fórsa UNDOF.

I mí Mheán Fómhair 2019, chuir Óglaigh na hÉireann tús lena chéad imscaradh chuig Misean Ilghnéitheach Comhtháite Cobhsúcháin na Náisiún Aontaithe i Mailí (MINUSMA). Áirítear le rannchuidiú Óglaigh na hÉireann don mhisean seo oifigigh foirne sa Cheanncheathrú Fórsa in Bamako agus pearsanra Sciathán Fiannóglaigh an Airm (ARW) le Tascfhórsa Taiscéalaíochta na Gearmáine (ISR).

Faoi láthair, tá 3 phearsanra (2 x NS, 1 x AC) ag oibriú i gCeanncheathrú Oibriúcháin Fhórsa Cabhlaigh Meánmhuirí an AE (EUNAVFOR-MED) ar Oibríocht Sophia sa Róimh. Is é cuspóir straitéiseach an mhisin cur as do líonraí coirpeach eagraithe atá rannpháirteach i ngníomhaíochtaí neamhcheadaithe, lena n-áirítear smugláil imirceach, gáinneáil ar dhaoine agus sceimhlitheoireacht.

Le linn 2019, imscaradh oifigeach léarscáilíochta amháin de chuid Óglaigh na hÉireann chuig Mósaimbíc, trí huaire i ndiaidh a chéile, mar chomhalta den Chomhghrúpa Teicniúil maidir le Dí-armáil, Díshlógadh agus Athimeascadh (JTGDDR).

I mí Lúnasa 2019, imscaradh deichniúr chuig Stadtallendorf, an Ghearmáin mar chuid d'Fhoireann Cheanncheathrú an Fhórsa le Cathlán an AE (EUBG) 2020.

Nuálaíocht agus Comhoibriú

Foilsiú na Straitéise Fiontraíochta Cosanta

Ta treoirlínte foirmeálta agus próisis fhoirmeálta anois i bhfeidhm i spás Fiontraíochta Slándála. Tá an cháipéis seo anois ag tionscadail nuálaíochta agus comhoibrithe d'fhonn cur leis na polasaithe dearfacha a tugadh don ábhar seo sa Pháipéar Bán Cosanta.

Maoiniú do thioncadail MORIGEN ón DPER faoi OPS2020

Is sampla cruthanta é seo ar mar a d'fhíoraigh Gradaim Nuálaíochta an Chinn Foirne acmhainní ó thaobh amuigh d'Óglaigh na hÉireann. Is sárshampla é freisin de rannpháirtíocht luachmhar ár bpearsanra chúltaca ó tharla gur Cúltaca Airm a rinne an tionscadail a fhorbairt, a fuair síolchistiú ó Óglaigh na hÉireann agus tá níos mó airgid anois faighte ón DPER chun tús a chur leis an gCóras Traenála Réaltachta Fíorúla seo.

ROCSAFE

Ball cuibhreannais is ea Cór Ordanáis de thionscadal rathúil H2020 le páirtnéirí ó eagraíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta agus fuarthas breis agus €4.7m de mhaoiniú taighde de bharr an tionscadail. Tionscadal é seo atá bunaithe ar an méid a tharlaíonn i ndiaidh imeacht Ceimiceach, Bitheolaíoch, Raideolaíoch agus Pléascach (CBRNe) agus tá teicneolaíocht cheannródaíoch á cruthú aige lena húsáid sa réimse a bhaineann le Diúscairt Ordanáis Phléascaigh (EOD). Cuireann Cór Ordanáis Óglaigh na hÉireann saineolas agus forléargas túslíne úsáideora deiridh ar fáil don tionscadal. Tugadh an tionscadal chun críche le taispeántas ar an teicneolaíocht ar éirigh go maith leis in Aeradróm Baile Dhónaill i Meán Fómhair.

Gradaim Nuálaíochta an Chinn Foirne

Chuir Gradaim Nuálaíochta COS na bliana seo go mór leis an rath a bhí ar na gradaim i mblianta roimhe seo agus is imeacht suaitheanta anois é ar nuálaíocht a aithint in Óglaigh na hÉireann.

Traenáil agus Oideachas

Téimid i mbun traenála don méid is eol dúinn atá romhainn agus cuirimid oideachas orainn féin maidir leis an méid a d'fhéadfadh bheith romhainn. Is é ár bpearsanra an neart is mó atá againn agus dá bhrí sin cuirimid béim shuntasach ar thraenáil agus ar oideachas lena chinntiú go bhfuil ár bpearsanra á bhforbairt agus go mbeidh siad ullamh do thimpeallachtaí casta oibriúcháin sa bhaile agus i gcéin.

Ionduchtaíodh 461 Earcach (21 Bean) agus 96 Dalta (14 Bean) isteach in Óglaigh na hÉireann agus cuireadh tús lena gcuid traenála míleata in 2019. Ba chomhaltaí a bhí ag fónamh iad 8 de na daltaí sin a d'aistrigh ó chéimeanna liostáilte agus fuair 24 phearsanra de chuid Óglaigh na hÉireann, a thosaigh a gcúrsa d'Ábhair Oifigeach in 2018, a gcoimisiún an 13 Márta 2019.

Rinne tuairim is 166 pearsanra d'Óglaigh na hÉireann cúrsaí Céime Onóracha traidisiúnta agus rinne 2 pearsanra díobh sin cúrsaí Máistreachta trí chláir Forbartha Gairmiúlachta Leanúnaí.

Reáchtáil Óglaigh na hÉireann 1,051 Cúrsa Scileanna in 2019, agus chaith mic léinn 13,412 lá ag forbairt agus ag cothú cumas a bhaineann le hÓglaigh na hÉireann.

Rinne 601 bpearsanra d'Óglaigh na hÉireann 35 chúrsa Gairm bheatha, ag forbairt a gceannaireachta, a bpleanála agus a scileanna cinnteoireachta.

Chuaigh tuairim is 1,900 pearsanra d'Óglaigh na hÉireann faoi thraenáil réamh-imscartha ullmhachta misin thar sáile. Bhí idir scileanna frith-IED, traenáil an chéad fhreagróra leighis, scileanna raidió agus cumarsáide agus tiomáint feithiclí airm i gceist leis seo. Áirítear san uimhir seo comhaltaí sciathán fiannóglaigh an airm a imscaradh chuig Mailí.

Imeachtaí Searmanas 2019

Bhí baint ag Óglaigh na hÉireann le níos mó ná 50 Imeacht searmanais Stáit agus míleata suntasach in 2019.

Ghlac Óglaigh na hÉireann páirt i searmanais comórtha Stáit bhliantúla, lena n-áirítear cothrom 103 bliain Éirí Amach na Cásca a chomóradh ag an GPO, Sráid Uí Chonaill; Comóradh ar Cheannairí 1916 ag Cnoc an Arbhair; agus an Lá Náisiúnta Comórtha san Ospidéal Ríoga, Cill Mhaighneann. 

Bhí Óglaigh na hÉireann páirteach i gComóradh Náisiúnta an Ghorta, a bhí ar siúl i mbliana i Sligeach.

Bronnadh onóracha searmanais Stáit ar ócáid Chuairt Stáit Rí agus Banríon na Sualainne go hÉirinn i mí Bealtaine, Rí agus Banríon na hÍsiltíre go hÉirinn i mí an Mheithimh agus Uachtarán Chúba go hÉirinn i mí Dheireadh Fómhair. Bronnadh onóracha ar Uachtarán na hÉireann, A Oirirceas an tUachtarán Michael D. Higgins, tráth a raibh sé chun cuairt Stáit a dhéanamh chuig an Ghearmáin i mí Iúil.

Bhí Óglaigh na hÉireann páirteach i sraith searmanas gach mí ag Áras an Uachtaráin áit ar chuir 35 Ambasadóir ar an iomlán a gcuid Cáipéisí i láthair Oifig Uachtarán na hÉireann.

I bPort Láirge a tionóladh searmanas ainmniúcháin agus coimisiúnaithe an Árthaigh Cabhlaigh an L. É. George Bernard Shaw in Aibreán. Bhí an Taoiseach i láthair ag an searmanas sin. 

Tionóladh searmanas speisialta Stáit i nDún Uí Choileáin i mBaile Átha Cliath in Aibreán na bliana seo chun comóradh a dhéanamh ar 90 bliain ó bunaíodh Fórsaí Cúltaca Óglaigh na hÉireann. Mar chuid de na hócáidí comórtha seo, tionóladh paráid ina ndearna an tAire a bhfuil Freagracht air maidir le Cosaint athbhreithniú ar Fhórsaí Cúltaca Óglaigh na hÉireann.

Tionóladh Searmanas Cuimhneacháin Óglaigh na hÉireann ag an gCuimhneachán Náisiúnta, Cearnóg Mhuirfean i mí na Nollag i gcuimhne ar chomhaltaí Óglaigh na hÉireann a fuair bás ag fónamh don Stát. Mar chuid den ócáid seo leag an tAire a bhfuil Freagracht air maidir le Cosaint bláthfhleasc ag an gCuimhneachán Náisiúnta in éindí le muintir na gcomhaltaí a fuair bás.

Le linn 2019, chuaigh comhaltaí Óglaigh na hÉireann i mbun dualgais searmanais agus tacaíochta eile ar fud na tíre ag cur tacaíocht ar fáil d'imeachtaí Stáit agus comórtha eile. 

ALBAIM GRIANGHRAF - AN CHUID IS FEARR DE 2019

An tArm

https://www.flickr.com/photos/dfmagazine/albums/72157712243289127

An tSeirbhís Chabhlaigh

https://www.flickr.com/photos/dfmagazine/albums/72157712243047676

An tAerchór

https://www.flickr.com/photos/dfmagazine/albums/72157712244688908

Misin Thar Lear

https://www.flickr.com/photos/dfmagazine/albums/72157712244739608