Skip to main content

Cad é Treanáil Oifigeach Líne an Airm (Dalta)

CAD É OIFIGEACH ARM DALTA

Cad is Dalta Oifigeach Airm?

Liostálann Dalta Airm le haghaidh Daltais d’fhonn teacht chun bheith ina Oifigeach/hOifigeach sna hÓglaigh. Tar éis dó/di an Cúrsa Traenála Dalta a chríochnú go rathúil sa Choláiste Míleata, déantar Dalta Airm a choimisiúnú isteach i gCéimeanna Oifigigh an Airm mar Dhara Leifteanant nó mar Leifteanant.  

Na Daoine atá Uainn

Is ceannairí, daoine a dhéanann cinntí agus bainisteoirí in Óglaigh na hÉireann iad na hOifigigh. Tugann Oifigeach Líne treoir, stiúir agus spreagadh dár dtrúpaí líne tosaigh. Tá fíordhúshláin intinne agus fhisiciúla i gceist leis an ról seo agus bítear ag súil go mbeidh Oifigigh amuigh chun tosaigh ag treorú na dtrúpaí i ngach cás. Bíonn Daltaí Oifigigh nó Oifigigh faoi oiliúint i mbun traenála ar feadh 15 mhí sa Choláiste Míleata. Cuirtear traenáil orthu i ndáil leis na bunscileanna agus scileanna praiticiúla ar fad a chaithfidh a bheith ag saighdiúir agus i leith na réimsí míleata ar fad a ndéantar staidéar orthu sula bhfaigheann siad ceapachán oibríochta sna Buan-Óglaigh. Tá Óglaigh na hÉireann ag lorg daoine a bhfuil sé ar a gcumas:

  • Obair a phleanáil, a chur in ord tosaíochta agus a eagrú
  • Fadhbanna a anailísiú chun teacht ar na réitigh chuí
  • A bheith soiléir agus beacht agus le scileanna éifeachtacha cumarsáide acu
  • Daoine eile a spreagadh agus oibriú le foireann

An bhfuil tusa in ann é sin uile a dhéanamh agus tú ag obair i dtimpeallacht a bhfuil go leor brú ag baint léi ó thaobh intinne de agus go fisiciúil. Coimisiúnaítear daltaí, nuair a bhíonn a gcuid traenála Oifigeach curtha díobh acu, i gCór Seirbhísí - Saighdiúirí Coise, Airtléire, Marcra, Iompar nó Córais Eolais Cumarsáide.

Beidh deiseanna ó thaobh forbartha, fáis, éagsúlachta agus freagrachta ar fáil ag Oifigeach óg.

Cáilíochtaí

Chun a fháil amach an bhfuil na cáilíochtaí íosta a theastaíonn uait agat chun iarratas a dhéanamh mar Oifigh san Arm, Íoslodáil an Bhileog eolais seo (As Béarla).

B'fhéidir go mbeadh gá le cáilíochtaí oideachais bhreise le linn Comórtas Cadet agus beidh siad seo liostaithe sna Téarmaí agus Coinníollacha don chomórtas sin.

Teorainneacha Aoise

A bheith 18 bliana d'aois nó os a chionn agus faoi bhun 26 mbliana d'aois ar an dáta a luaitear san fhógra don chomórtas reatha.

Ionduchtú

Reáchtáiltear Comórtas do Dhaltaí Oifigeach ar bhonn bliantúil agus is sin an t-aon bhealach amháin gur féidir le hiarrthóirí ionchasacha a dhul isteach in Óglaigh na hÉireann le bheith mar Oifigeach Líne. Cuirtear iarrthóirí faoi thástáil síciméadrach agus aclaíochta, faoi agallamh agus faoi scrúdú liachta.Beidh ar iarrthóirí a fhaigheann cuireadh chun agallaimh a bheith ag teastáil a chomhlánú agus a shíniú Foirm Iarratais ar Sheiceáil an Gharda Síochána, de bhun Alt 8 den Acht um Chosaint Sonraí, 1988 a bheidh, a údarú don Gharda Síochána ráiteas go bhfuil a chur ar fáil do na Fórsaí Cosanta oiread, aon chiontuithe taifeadta i gcoinne iarrthóra, nó ráiteas de chiontuithe, de réir mar a bheidh.

Traenáil

Is é an cuspóir atá le traenáil an dalta ná scileanna ceannaireachta agus carachtair a fhorbairt agus mothúchán dualgais agus freagrachta a chothú sa Dalta. Le buntáiste a bhaint as an traenáil sin, a reáchtáiltear i dtimpeallacht ina bhfuil diansmacht, ní mór don dalta a bheith géarchúiseach agus aclaí. Le linn an 15 mí traenála faigheann an Dalta Airm máistreacht ar scileanna míleata bunúsacha ar nós aimsitheoireacht raidhfil, chomh maith le forbairt a dhéanamh ar na scileanna ceannaireachta atá riachtanach d’Oifigeach Airm. Ar choimisiúnú glacann an tOifigeach nua le post ceannaireachta i gCór de chuid an Airm.

Oideachas Tríú Leibhéal

D’fhéadfaí cúrsa staidéir a shannadh do phearsanra an Airm, a ionduchtaíodh mar Dhalta Oifigeach agus ar éirigh leo a gcuid traenála mar Dhalta Oifigeach a chríochnú go rathúil agus nach bhfuil Céim Onóracha Baitsiléara (Leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí) nó a chomhionann bainte amach acu, as a leanfadh céim le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh nó cúrsa staidéir as a leanfadh céim i gcoláiste oideachais tríú leibhéil éigin eile.

Dul Chun Cinn Gairme

Is é an coimisiúnú  an chéad chéim i ngairm Oifigeach Airm. A luaithe a bhítear sannta do Chór an Airm tabharfaidh an tOifigeach Óg faoi líon cúrsaí le bheith ina oifigeach cáilithe iomlán den chór sin. Ní mór don Oifigeach Óg a dhul i dtaithí ar na freagrachtaí nua a bhaineann le bheith i gceannas agus bheith ag traenáil trúpaí

Faigheann na daltaí tuarastal ó lá a liostálann siad. Nuair a fhaigheann siad coimisiúnú agus ag brath cibé an bhfaigheann siad coimisiúnú mar 1úLt nó 2/Lt athraíonn an scála pá ón scála pá a bhí á fháil acu mar dhalta.