Ráiteas Misin

Leagann an Páipéar Bán Óglaigh na hÉireann ar abhar Cosanta (2015) amach róil na bhFórsaí Cosanta mar seo a leanas:

 • Cosaint mhíleata a thabhairt don Stát ó ionsaí armtha;
 • A bheith páirteach i dtacaíocht síochána ilnáisiúnta, i mbainistíocht géarchéime agus in oibríochtaí faoisimh daonna de réir threoir agus fhoráil reachtaíochta an Rialtais;
 • Cuidiú leis an gCumhacht Shibhialta - rud a chiallaíonn cúnamh a thabhairt nuair a iarrtar sin, don Gharda Síochána, a bhfuil an príomhfhreagracht air as dlí agus ord, lena n-áirítear slándáil inmheánach an Stáit a chosaint.;
 • Cur le slándáil muirí lena mbaineann seirbhís slándála iascaigh a chur ar fáil agus Lárionad Monatóireachta Iascaigh an Stáit a oibriú agus i gcomhar le gníomhaireachtaí eile a bhfuil freagrachtaí orthu i ndáil leis an bhfearann mara, cuidiú leis an gcomhoibríocht mhuirí roinnte iomlán;
 • A bheith páirteach sa gComhthascfhórsa Díchumasú Drugaí; Cur leis an seasmhacht náisiúnta trí chuidiú cosanta ar leith a chur ar fáil do thacaíochtaí an údaráis shibhialta (ATCA) chun gníomhaireachtaí a threorú sa bhfreagra ar éigeandálaí móra, lena n-áirítear éigeandálaí cibershlándála, agus maidir le cothabháil na seirbhísí riachtanacha, mar a leagtar amach i MOUanna agus SLAnna atá aontaithe ag an Roinn Cosanta;
 • Seirbhís iompair aeir a chur ar fáil d'Airí (MATS);
 • Seirbhísí searmanais a chur ar fáil thar ceann an Rialtais;
 • Réimse tacaíochtaí eile a chur ar fáil do ranna agus gníomhaireachtaí rialtais de réir na MOUanna agus SLAnna atá aontaithe ag an Roinn Cosanta e.g. cuardach agus tarrtháil agus seirbhísí otharchairr aeir;
 • Cur le leas geilleagrach na hÉireann trína bheith rannpháirteach i dtionscnaimh tionscail, taighde agus forbartha agus poist, ag tacú le beartas an Rialtais;
 • Aon tascanna eile a d'fhéadfadh an Rialtas a shannadh ó am go chéile a chomhlíonadh.

An Leagan Amach atá Orainn

Tá Óglaigh na hÉireann eagraithe ar línte comhghnásacha míleata a thugann struchtúr atá sách solúbtha chun na róil uile atá sannta ag an Rialtas a chomhlíonadh.Cuimsíonn Óglaigh na hÉireann Buanóglaigh na hÉireann (PDF) agus na hÓglaigh Chúltaca (RDF). Is buanfhórsa é an chéad cheann a  thugann acmhainneacht phríomha dúinn le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha míleata sa bhaile agus le haghaidh Comhoibríochtaí míleata i leith Tacaíochta Síochána thar lear.  Soláthraíonn an RDF an acmhainneacht chomhghnásach theagmhasach mhíleata chun cur le líon an PDF agus chun tacú leo nuair is gá. Cuimsíonn Buanóglaigh na hÉireann an tArm, An tAerchór agus an tSeirbhís Chabhlaigh.

Tá oifig ag an Aire Cosanta sa Roinn Cosanta (DOD) agus i gCeanncheathrú Óglaigh na hÉireann (DF) atá suite ar Bhóthar an Stáisiúin, sa Droichead Nua. Téann Ceann Foirne Óglaigh na hÉireann i dteagmháil leis an Aire Cosanta maidir le gach ní atá bainteach le Cosaint.

Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann 

Tá oifig Cheann Foirne Óglaigh na hÉireann sa bhfoirgneamh DOD/ DF HQ ar Bhóthar an Stáisiúin, Droichead Nua. Ceann Foirne Óglaigh na hÉireann Féadfaidh an Ceann Foirne dul i dteagmháil go díreach lena Leas-Chinn Foirne, DCOS Oib agus DCOS Tac, atá comhlonnaithe sa bhfoirgneamh HQ. Tá an tAire Cosanta agus Ard-Rúnaí na Roinne Cosanta lonnaithe sa bhfoirgneamh HQ chomh maith.

Briogáidí an Airm

1 Briogáid

Is é an Bhriogáid 1 atá freagrach as oibríochtaí míleata i réigiún an deiscirt na tíre.

Áirítear ar na contaetha atá sa limistéar freagrachta::

Ceatharlach,  Laoise, Uíbh Fhailí,  Cill Chainnigh,  Loch Garman,  Port Láirge, Corcaigh, Ciarraí, Luimneach, An Clár,  Tiobraid Árann agus Gaillimh.

Tá Ceanncheathrú 1ú Briogáid suite i nDún Uí Choileáin, Corcaigh. Áirítear ar na Beairicí eile atá suite i limistéar cúraim (AOR) Bhriogáid 1:

 • Dún an tSáirséalaigh, Luimneach
 • Dún Mhic Stiofáin, Cill Chainnigh
 • Campa Traenála Uí Loinsigh, Cill Uird
 • Dún Uí Mhaoliíosa, Gaillimh

2 Briogáid

Is í 2ú Briogáid atá freagrach as oibríochtaí míleata in an réigiún thuaidh den tír. Áirítear ar na contaetha atá sa limistéar freagrachta:

Cill Mhantáin, Baile Átha Cliath, An Lú, Cill Dara, An Longfort,  An Mhí, An Iarmhí, Ros Comáin, An Cabhán, Muineachán, Dun na nGall, Sligeach, Liatroim agus Maigh Eo.

Tá Ceanncheathrú 2ú Briogáid suite i nDún Chathail Bhrugha, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath. Áirítear ar na Beairicí eile atá suite i limistéar cúraim (AOR) 2ú Bhriogáid: 

 • Dún Mhic Aoidh, Baile Átha Cliath 
 • Ospidéal Naomh BricÁn, Baile Átha Cliath
 • Campa Bhaile Mhic Gormáin, Co. na Mí
 • Dún Mhic Aogáin, Dún Dealgan
 • Dún Chostúim, Baile Átha Luain
 • Campa Fionnabhair, Béal Átha Seannaidh

Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann

Tá Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (ATÓE) suite i gCampa an Churraigh, Co. Chill Dara. Tá an ATÓE comhdhéanta de chuid Cheanncheathrú, Na Coláistí Oiliúna agus Aonad Soláthair agus Seirbhísí an ATÓE.

Tá Ionaid Chúltaca Óglaigh na hÉireann seo a leanas suite sa ATÓE chomh maith:

 • 1 Meicnithe Coisithe Cuideachta
 • 1ú Scuadrún Marcra Armúrtha
 • Sciathán Fiannóglaigh an Airm (SFA)

An tAerchór

Is é an tAerchór, a bhfuil a bhunáit ag Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill, Contae Bhaile ítha Cliath, eilimint an aeir de Bhuanóglaigh na hÉireann. Sa lá inniu tugann thart ar 750 fear agus bean seirbhís san Aerchór, gach duine díobh ag déanamh a chion, ar bhealach suntasach agus uathúil, chun na róil, bídís ina bpríomhróil nó ina róil thánaisteacha, atá sannta dóibh ag an Rialtas, a chomhlíonadh. Tá HQ an Aerchóir lonnaithe ag Aeradróm Mhic Easmainn, i mBaile Dhónaill, Baile ítha Cliath 22.

An tSeirbhís Chabhlaigh

Tá bunáit na Seirbhíse Cabhlaigh ar Inis Sionnach. Tá uasmhéid 1,144 pearsanra údaraithe aige agus cuimsíonn sé cabhlachán ocht long. Is iad príomhghnéithe chabhlachán na Seirbhíse Cabhlaigh ná frithghníomh mear, solúbthacht agus fórsa ilchumasach atá in ann an t-uasmhéid laethanta patróil a dhéanamh laistigh de shrianta na n-acmhainní atá ar fáil. Tá HQ na Seirbhíse Cabhlaigh lonnaithe ar Inis Sionnach, Cobh, Co. Chorcaí.

An Dearadh Suaitheantas

Tagann dearadh an tSuaitheantais (atá i gcoiteann ag gach Cór agus Seirbhís agus gach ord éide) ó shuaitheantas Óglaigh na hÉireann agus is é an tOllamh Eoin Mac Néill, Cathaoirleach Fheidhmeannas Náisiúnta Óglaigh na hÉireann, a dhear. Ghlac Óglaigh na hÉireann leis an suaitheantas seo ar dtús i nDeireadh Fómhair 1914. [Leigh Tuilleadh]