An Tionscadal um Shainaithint Áomhánna

Tá mandáid chomhraic ag an gCartlann MhÁleata chun gnÁomhaÁochtaÁ Óglaigh na hÉireann, an Roinn Cosanta agus Bord na nArm-Phinsean a thaifeadadh faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986, agus mar sin chun muinÁn an phobail san eagraÁocht agus cuntasacht a chur chun cinn.
An dara mandáid ná stair na n-eagraÁochtaÁ faoina cúram agus an tionchar a bhÁ acu ar an bpobal a chur chun cinn agus a chur ar fáil. CoinnÁonn Óglaigh na hÉireann dlúth-chomhcheangal le lucht acadúil agus taighde agus leis an bpobal i gcoitinne chomh maith.

Le seoladh thionscadal maidir le grianghraif a roinnt ar lÁne ar Flickr, tá sé mar aidhm ag Óglaigh na hÉireann an comhcheangal sin leis an bpobal i gcoitinne agus leis an sochaÁ a threisiú trÁ cuireadh a thabhairt don phobal a bheith rannpháirteach i bhforbairt oidhreacht chultúrtha na cartlainne.  Mar cheannródaÁ tionscail san Earnáil PhoiblÁ maidir le húsáid a bhaint as TeicneolaÁocht Faisnéise agus Cumarsáide chun feabhas a chur ar sholáthar seirbhÁsÁ, déanann Óglaigh na hÉireann iarracht i gcónaÁ dul i bhfeabhas agus dul in oiriúint chun leas a bhaint as buntáistÁ na teicneolaÁochta maidir leis an tslÁ a fhreastalaÁmid don phobal.

Ag teacht le beartas an Rialtais maidir le hathchóiriú ar an Earnáil PhoiblÁ agus an gá le hathbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar an tslÁ a fhéadfaimid ár seachadadh seirbhÁsÁ a fheabhsú, tá an tionscadal um shainaithint Áomhánna forbartha ag an gCartlann MhÁleata. ForbraÁodh an tionscadal seo d’fhonn rochtain ar ár mbailiúcháin ghrianghraf a chur chun cinn agus d’fhonn an caidreamh sóisialta lenár mbailiúcháin a éascaÁtear le rochtain ar lÁne, a chur ar fáil.

D’uaslódáil an Chartlann MhÁleata an chéad shraith grianghraf ar an gcuntas Flickr nua ar lÁne mar chuid dá tionscadal um shainaithint Áomhánna ag deireadh mhÁ Aibreáin agus breathnaÁodh ar os cionn 2000 Áomhá ar lÁne in aghaidh an lae le linn na céad tréimhse trialaÁ. Le linn na tréimhse trialaÁ bhÁ beagnach 200 grianghraf de chomhaltaÁ Óglaigh na hÉireann ar fónamh sa Chongó agus sa Chipir agus ón gCór Marcra chomh maith. TrÁ dhaoine sna seanghrianghraif a ainmniú go cruinn tugtar gné phearsanta agus chultúrtha luachmhar don tionscadal chomh maith le deis a thabhairt don Chartlann MhÁleata na grianghraif a chomhtháthú lenár mbailiúcháin agus mar sin ár gcuid taifead a shaibhriú agus a fheabhsú.

Tugtar cuireadh don phobal, d’iar-chomhaltaÁ agus do chomhaltaÁ reatha Óglaigh na hÉireann a bheith rannpháirteach agus baint a bheith acu le hoidhreacht Óglaigh na hÉireann a dhoiciméadú.
Tá sé mar aidhm ag an gCartlann MhÁleata, trÁd an tionscadal seo, léiriú nÁos cuimsithÁ agus nÁos ionadaÁche ar Óglaigh na hÉireann a chur ar fáil agus tá do chúnamh ag teastáil le go n-éireoidh leis an tionscadal. Mar chuid den tionscadal seo, leanfaidh an Chartlann MhÁleata ar aghaidh le grianghraif nár chonacthas cheana ina bhfuil pearsanra agus trealamh , sa bhaile agus thar lear, a chur ar fáil.  Más spéis leat a bheith rannpháirteach sa tionscadal seo, beidh ort cuntas flickr a shocrú agus tosú ag cur leis le baint a bheith agat le stair Óglaigh na hÉireann a dhoiciméadú.

Tabhair cuairt ar An Tionscadal um Shainaithint Áomhánna

An Dearadh Suaitheantas

Tagann dearadh an tSuaitheantais (atá i gcoiteann ag gach Cór agus Seirbhís agus gach ord éide) ó shuaitheantas Óglaigh na hÉireann agus is é an tOllamh Eoin Mac Néill, Cathaoirleach Fheidhmeannas Náisiúnta Óglaigh na hÉireann, a dhear. Ghlac Óglaigh na hÉireann leis an suaitheantas seo ar dtús i nDeireadh Fómhair 1914. [Leigh Tuilleadh]