Polasaí Fuinnimh na Seirbhíse Cabhlaigh

Sa lá atá inniu ann, tuigtear go maith an ceangal atá idir caiteachas breosla, ídiú na n-acmhainní nádúrtha agus a thionchar sin ar an timpeallacht agus tá an tSeirbhís Chabhlaigh faoi dhualgas ag an rialtas a bheith ina ceannródaí don phobal i gcoitinne faoin dóigh le fuinneamh a úsáid go héifeachtach. Tá an tSeirbhís Chabhlaigh dírithe ar athrú ó bhun na hearnála poiblí agus cé go bhfuil gné ó bharr anuas ag baint leis sin tá an Brat-oifigeach i gCeannas na Seirbhíse Cabhlaigh (FOCNS) den tuairim láidir go gcaithfidh sé a bheith ó bhun aníos freisin, a bheith comhoibrÁoch agus bunaithe ar fhianaise.
I gcomhthéacs an chomhoibrithe, tá an tSeirbhís Chabhlaigh ar cheann de na páirtithe lárnacha den Bhraisle Taighde Muirí agus Fuinnimh agus den Bhraisle Tráchtála (www.merc3.ie), rud a léiríonn go soiléir an tiomantas atá ag an tSeirbhís Chabhlaigh don fuinneamh in-athnuaite. De bhreis ar an bhfianaise sin tá ár dtiomantas chun forasú a dhéanamh ar Chóras Bainistíochta Fuinnimh a bheidh ar thagarmharc idirnáisiúnta agus é mar aidhm aige ár lorg carbóin a laghdú mar aon le húsáid níos fearr a bhaint as ár gcánacha chun seirbhís nÁos fearr a sholáthar ag deireadh thiar.

Tá FOCNS bródúil as tiomantas na Seirbhíse Cabhlaigh go mbainfear úsáid éifeachtach as fuinneamh i gcomhlíonadh ár ndualgas agus ár n-oibleagáidí do stát na hÉireann. Tá sin i gceist i gcás gach breosla leictreach agus hidreacarbóin a úsáidtear ar Inis Sionnach agus ar na longa a mbímid ag seoladh iontu.

Chun cuidiú lenár dtiomantas don fheabhsúchán leanúnach ar úsáid fuinnimh, cuirfimid ar fáil an t-eolas agus na hacmhainní ar fad is gá chun na haidhmeanna agus na spriocanna sin atá leagtha sÁos againn dúinn féin a bhaint amach agus chun tuilleadh feabhais a chur ar ár n-úsáid fuinnimh.

Tá ár gCóras Bainistíochta Fuinnimh bunaithe ar an gcleachtas bainistíochta fuinnimh is fearr agus é comhtháite inár struchtúr ceannasaíochta, agus is ar an mbunús sin a shocraímid, agus a dhéanaimid bainistíocht agus athbhreithniú ar ár n-aidhmeanna agus ar ár spriocanna fuinnimh. Tá sé d’oibleagáid ar gach duine a oibríonn don tSeirbhís Chabhlaigh, nó thar a ceann, a dhícheall a dhéanamh chun cloí leis na riachtanais sin.

Cloíonn an tSeirbhís Chabhlaigh go hiomlán lena hoibleagáidí dlíthiúla agus eile i dtaca le fuinneamh agus gach gné eile, agus tacaíonn sí go hiomlán le ceannach táirgí agus seirbhísí atá éifeachtach ó thaobh fuinnimh de faoi réir na n-oibleagáidí atá orainn maidir le soláthar seirbhísí don phobal.

Ní mór do gach pearsanra eolas a fháil faoi na dualgais atá orthu i dtaca le Bainistíocht Fuinnimh agus faoin tionchar atá acu i dtaca le cúinsí fuinnimh. Beidh an tSeirbhís Phoiblí ina ceannródaí don phobal i dtaca le bainistíocht fuinnimh.

Tá na tiomantais sin ag teacht go hiomlán leis na hoibleagáidí agus na dualgais eile atá orainn agus cuirfear fáilte roimh mholtaí agus tuairimí a chuirfear tríd na struchtúir chuí i dtaca leis an bpolasaí sin agus lena fheidhmiú. Tá an Lámhleabhar Fuinnimh agus na doiciméid a bhaineann leis ar fáil do chách agus moltar do gach duine iad a léamh agus cur leo.

Cuirfidh gach OC Aonaid a bpearsanra féin ar an eolas faoin bpolasaí seo agus cuirfear gach cumarsáid is gá ar fáil ionas go mbeidh tuiscint ag an bpearsanra atá faoina gceannas ar ábhar agus ar aidhm an pholasaí.