Ceisteanna a Chuirtear go Minic

Ceisteanna Coitianta Ginearálta Faoi Óglaigh Na Héireann

Show all / Hide all

fold faq

An féidir liom cleachtadh oibre a dhéanamh le hÓglaigh na hÉireann?

Ó am go ham is féidir le mic léinn roghnaithe tréimhsí chleachtadh oibre a dhéanamh laistigh d’Óglaigh na hÉireann. Ba chóir iarratais a dhéanamh trid an  Oifig Gairme áitiúil.

Tuilleadh Eolais>>

fold faq

Conas is féidir liom teacht ar eolas cartlainne faoi ghaol a thug seirbhí­s tríth in Óglaigh na hÉireann?

Láimhseálann an Chartlann Mhíleata i nDún Chathail Bhrugha, Ráth Maonais gach iarratas den chineál seo. Déan cinnte go scrúdaíonn tú aon riachtanas Neasghaoil (NOK) mar go mbeidh gá leo agus sábhálfaidh sé am duit le d’iarratas. Ina theannta sin féach rannóg na FAQ ar leathanach na Cartlainne Míleata den suíomh gréasáin.

Ceisteanna Coitianta Na SeirbhÁse Cabhlaigh

Show all / Hide all

fold faq

Céard í an tSeirbhís Chabhlaigh?

Is eilimint d'Óglaigh na hÉireann í an NS a bhfuil Uachtarán na hÉireann ina (h)Ardcheannasaí uirthi. Tá an NS faoi cheannas FOCNS a bhfuil a b(h)unáit i HQ an Chabhlaigh ag Bunáit an Chabhlaigh, Haulbowline i gCuan Chorcaí. Tá breis is 1,100 pearsanra de gach chéim sa NS. Faoi láthair oibrimid ocht long nua-aimseartha, L.E. Eithne, L.E. Niamh, L.E. Róisín, L.E. Aisling L.E. Aoife, L.E. Emer, L.E. Ciara agus L.E. Orla. Ciallaíonn an réimír L.E. Long Eireannach. Is í an NS príomhghníomhaireacht farraige an Stáit agus leagtar cúram uirthi i leith Chosaint Muirí, Chosaint Iascaigh, Dualgas Thoirmeasc Contrabhanna, SAR agus dlithe/reachtaíocht na hÉireann agus an EU a chur i bhfeidhm laistigh de Chrios Eacnamaíoch na hÉireann. I láthair na huaire clúdaíonn an chrios 132,000 míle cearnach. Tá an limistéar sin thart ar 5 oiread achar na hÉireann agus is ionann é agus thart ar 16% d’uiscí uile an EU.

fold faq

An Gairm Bheatha spreagúil í an saol sa Chabhlach?

Is ea. Ní­ féidir a rá go bhfuil an saol sa tSeirbhí­s Chabhlaigh leadránach. Beidh obair thábhachtach á déanamh agat in Éagraíocht inar féidir leat d'fhorbairt agus d'fhéidearthacht a uasmhéadú. Tabharfaimid traenáil duit i ngach ghnó den saol Míleata agus den saol Cabhlaigh chun tú a ráiteach leis na dualgais a bheidh á eileamh ort a chomhlí­onadh, leis an trealamh is fearr atá ar fáil. Tá neart éagsúlachta agus neart deiseanna ar fáil sa tSeirbhí­s Chabhlaigh. Tharlódh sú go mbeidh Imscaradh Thar Lear ar Longa Cabhlaigh agus Seirbhí­s Thar Lear ar Mhisin leis na Náisiúin Aontaithe mar chuid de do ghairmréim Chabhlaigh. Ní­ bheidh aon dá lá riamh mar a chéile.

fold faq

An gá dom a bheith an-aclaí chun dul isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh?

NÃí gá. Ní­ltear ag súil go mbeidh tú an-aclaí­ nuair a théann tu isteach. Déanfar measúnú aclaíochta mar chuid den phróiseas roghnaithe chomh maith le hagallamh agus le Measúnú Sláinte. Tabharfar gach deis do dhaoine a bhfuil droch leibhéil aclaíochta acu leibhéal níos airde a bhaint amach le cúnamh Theagascóirí­ Aclaíochta cáilithe (PTI anna). Ach táthar ag súil go mbeidh iarratasóirí­ in ann rith 1.5 míle a chrí­ochnú laistigh de (13 nóiméad i gcás Iarratasóirí Baineanna) agus (11.5 nóiméad i gcás Iarratasóirí­ Fireanna). Tabharfar 1 nóiméad duit le 20 bhrú suas a chríochnú agus 1 nóiméad le 20 suí suas a chríochnú.

fold faq

An gá dom a bheith in ann snámha chun dul isteach sa tSeirbhí­s Chabhlaigh?

Ní gá. Ní­ gá duit a bheith in ann snámha chun dul isteach sa tSeirbhí­s Chabhlaigh. Cuirfimid trí­ Bhunchúrsa Snámha agus Trí­ Chúrsa chun Teacht Slán san Fharraige tú chun do mhuinín san uisce a fheabhsú agus chun go dtiocfaidh tú i gcleachtadh ar na trealaimh tarrthála éagsúla a ésáidtear sa tSeirbhí­s Chabhlaigh a úsáid.

fold faq

Conas is féidir liom dul isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh?

Tá roinnt bealaí chun dul isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh. An chéad bhealach ná trí Liostáil Ghinearálta mar Earcach. An dara bealach ná trí liostáil mar Dhalta Oifigigh. An tríú bealach ná trí Scéimeanna Iontrála Dírí éagsúla a reachtáiltear ó am go ham.

fold faq

Céard is Liostáil Ghinearálta ann?

Is éard atá i gceist le Liostáil le haghaidh Seirbhíse Ginearálta ná dul isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh mar Earcach i dtosach ar feadh tréimhse 5 bliana. Tar éis na tréimhse tosaí sin is féidir síneadh a chur le do chuid rannpháirtíochta faoi réir critéir áirithe, m.sh. Iompar, Aclaíocht, Cúrsaí áirithe a bheith críochnaithe, &rl.

fold faq

Céard iad na cáilíochtaí is gá a bheith agam chun iarratas a dhéanamh?

Is féidir athrú teacht ar na cáilíochtaí a theastaíonn ó am go ham ach cuirfear ar an eolas tú ag am an iarratais faoi na riachtanais reatha.

fold faq

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar Liostáil Ghinearálta?

Is féidir glaoch ar 1890-262828 nó ríomhphost a sheoladh chuig navyjobs@defenceforces.ie agus cuirfear foirm iarratais chugat ar an bpost. Bíonn Liostáil Ghinearálta ar siúl ar feadh na bliana agus níl sé riachtanach Ardteistiméireacht a bheith agat. Ach comhairlítear go láidir duit, ar mhaithe leat féin go pearsanta do chuid oideachais a chríochnú sula smaoiníonn tú ar liostáil. Tá sin amhlaidh go háirithe mar go bhféadfadh sé tionchar a imirt ar do cháilitheacht le haghaidh tuilleadh saintraenála laistigh den tSeirbhís Chabhlaigh. Le haghaidh tuilleadh eolais faoi ghairmeacha beatha in Óglaigh na hÉireann logáil isteach ag www.military.ie.

fold faq

Céard atá i gceist le Traenáil Earcaigh?

Faigheann Earcach na Seirbhíse Cabhlaigh 19 seachtain diantraenála lánaimseartha agus le linn an ama sin íoctar pá seachtainiúil leis/léi agus faigheann sé/sí lóistín agus béilithe saor in aisce. Is ón tús sin a sheoltar gairm bheatha gach Aicmigh Cabhlaigh. Tugann an cuar foghlama géar atá i gceist an deis do gach amh-earcach a c(h)uid láidreachtaí agus a c(h)uid buanna a thaispeáint agus sin iad a bheidh mar bhunús agus roghnú á dhéanamh dos na Brainsí éagsúla den tSeirbhís. Beidh tú ag traenáil mar bhall de Rang Earcach an Chabhlaigh ag an gColáiste Cabhlaigh. Is éard atá i gceist le traenáil earcaigh ná 19 seachtain traenála lánaimseartha tosaigh agus réiteoidh an méid sin tú le haghaidh do shaoil sa tSeirbhís Chabhlaigh. Beidh traenáil á fháil agat i nDruil Arm, Druil Choise, Aimsitheoireacht, Smachtú Dóiteán, Rialú Damáiste, Traenáil Arm agus Traenáil Oirbheartaíochta. Leagfar béim ar do leibéal aclaíochta coirp a fheabhsú ar bhealach tomhaiste. Tá an traenáil deartha le spiorad ‘Esprit de Corps’ a spreagadh i measc na n-earcach - Comrádachas agus Gairmiúlacht a sheasfaidh go maith duit ar feadh do shaoil sa tSeirbhís Chabhlaigh agus a thiocfaidh go mór chun sochair duit go ginearálta. Nuair a bheidh an tréimhse traenála sin críochnaithe go rathúil agat beidh tú ag ‘Pasáil Amach’ i d’aicmeach Cabhlaigh ag Searmanas i Haulbowline agus ansin tosóidh tú ar thraenáil níos speisialaithe i mBrainse oibríochtúil nó teicniúil na Seirbhíse Cabhlaigh ag braith ar cé acu a roghnaítear tú lena aghaidh. Le himeacht aimsire d’fhéadfaí tú a roghnú le haghaidh ardú céime ag braith ar do Thuairisc Measúnaithe Feidhmíochta agus do chuid Seirbhíse. Tá breis saintraenála ar fáil duit laistigh den Bhrainse nó ar Scéimeanna do Theicneoirí faoi Oiliúint a reachtáiltear i gcomhar le FAS chun cáilíochtaí i gceirdeanna aitheanta a chur ar fáil do phearsanra an Chabhlaigh.

fold faq

Céard is Traenáil Brainse ann?

Tar éis duit do thraenáil mar earcach a chríochnú go rathúil roghnófar tú, ag braith ar do chuid ábaltachtaí agus ar do rogha féin, le haghaidh brainse amháin de na ceithre Bhrainse, i.e. Oibríochtaí nó Teicniúil. Tabharfar traenáil níos speisialaithe duit ansin, de thréimhsí éagsúla sula dtosóidh tú do chuid seirbhíse ar bord loinge. Ní gá go mbeadh tú róbhuartha ag an bpointe sin faoi cé acu brainse atá roghnaithe agat mar tiocfaidh deiseanna aníos le haghaidh aistrithe idir bhrainsí.

SEO A LEANAS BRAINSÍ NA SEIRBHÍSE CABHLAIGH

Oibríochtaí/Fobhrainse Mairnéalaigh

Déanann an tAicmeach Mairnéalaigh speisialtacht mar Mhairnéalach/Ghunnadóir nó mar Mhairnéalach/Bhreacaire Radair sula ndéantar é a phostú ar long. Ar farraige oibríonn an Mairnéalach leis an mBósan agus tiománfaidh sé Báid Inséidte Dhochta na loinge agus Oibríochtaí Bordála. Gheobhaidh sé/sí saineolas ar oibriú an innealra deice uile a úsaidtear chun báid na loinge a lainseáil agus a thabhairt ar bord arís, innealra chun an long a thabhairt le taobh an bhearta agus chun dul ar ancaire agus chun ancaire a ardú. Ar Dhroichead na loinge déanfaidh an Mairnéalach an long a stiúradh de réir cúrsaí a thugann Oifigeach na Faire agus tabharfaidh Mairnéalaigh/Breacairí Radair cúnamh d’Oifigeach na Faire chun  taoidí a ríomh, chun Cairteanna Loingseoireachta a cheartú, chun an Radar a oibriú agus chun tascanna bainteacha eile a dhéanamh. Oibreoidh an Mairnéalach Gunnadóir le Príomhghunnadóir na Loinge ó am go ham agus beifear ag súil go bhfaighidh sé/sí saineolas ar armra uile na loinge. Faigheann an Mairnéalach, bíodh sé ina Ghunnadóir nó ina Bhreacaire Radair, ardthraenáil le haghaidh na dtascanna uile a bhíonn le déanamh aige. Nuair a théann siad chun farraige don chéad uair gach seans go measann siad an timpeallacht a bheith an-ait ón rud a chleachtaíodar. Beifear ag súil leis sin mar is saol ar leithligh é saol na farraige a bhfuil luaíocht ag dul leis. Tá spiorad iontach camrádaíochta ar bord long na Seirbhíse Cabhlaigh agus is féidir le baill níos sóisearaí de chomplacht na loinge a bheith ag súil le gach cúnamh óna gcuid comhghleacaithe.

Brainse Teicniúil (Fobhrainse na Meicneoirí)

Tugtar Meicneoir ar Aicmeach san Fhobhrainse seo. Tá ré a saineolais i spásanna innealtoireachta na loinge agus i réimsí Smachtaithe Dóiteán agus Rialaithe Damáiste. Mar Mheic. beidh Traenáil Brainse bunúsach faighte agat i mBá na Traenála Teicniúla an Choláiste Chabhlaigh. Ar phostú ar long duit don chéad uair beidh tú ag obair leis an Mionifigeach Meic. agus beidh tú freagrach as a chinntiú go bhfuil an trealamh uile i Seomra na nInneall ag obair go héifeachtúil, ag glacadh léamha go rialta ó threalamh ríthábhachtach mar Phríomhinnill, Ghineadóirí, chaidéil agus íontóirí.  Más spéis leat a bheith ag obair le hinnealra ansin tharlódh sé go mb’fhéidir gurb í seo an rogha cheart ghairm bheatha duit. Tá an Meic. freagrach, chomh maith, as breoslú na loinge, as uisce a thabhairt ar bord sa chuan, as an gcóras cuntasaíochta ríomhairithe a úsáidtear ar bord loinge a choinneáil cothrom le dáta agus a chothabháil agus a chinntiú go bhfuil dóthan páirteanna breise aimsithe agus curtha ar bord roimh dul ar patról.

Fobhrainse Oibríochtaí Lóistiocha

Tugtar Soláthar (“Dusty”) ar Aicmeach sa Bhrainse Lóistíochta. Dá réir sin beidh tú ag obair go dlúth le NCO na Soláthairtí ar bord agus beidh tú fostaithe go príomha sa rannóg lónadóireachta ar bord.Tá tábhacht ar leith ag baint leis an rannóg lónadóireachta ar bord loinge i leith meanman Chomplacht na Loinge agus chun íomha na Seirbhíse Cabhlaigh a chaomhnú mar eagraíocht d’fhir agus de mhná óga atá proifisiúnta, dícheallach agus fíorchumasach. Más spéis leat an lónadóireacht mar ghairm bheatha go cinnte feilfidh an rogha seo duit.

Mar Aicmeach Soláthairtí ar bord loinge beidh neart éagsúlachta agat i do lá oibre. Tabharfaidh tú cúnamh don NCO Soláthairtí (Mionoifigeach Sinsearach) chun na cuntais ríomhairithe éagsúla a bhaineann le do rannóg a thabhairt cothrom le dáta agus a chothabháil.

Is Fobhrainse é Cócairí de Lóistíochtaí agus is féidir le pearsanra ó gach Bhrainse den tSeirbhís Chabhlaigh cur isteach air ach feileann sé go háirithe dóibh sin a bhfuil taithí acu mar Aicmeach Soláthairtí. Cuirtear traenáil dhá bhliain go dtí caighdeán FETAC ar fáil agus déantar cuid de le linn Blocscaoilte. Cuirtear ardchaighdeán traenála ar fáil do Chócairí Cabhlaigh agus bíonn sé de chúram orthu trí rogha príomhchúrsa a thairiscint le haghaidh gach béile. Mar Chócaire Cabhlaigh beidh tú ag obair in éineacht le cócairí eile na loinge sa Chocús agus beidh dlúthchaidreamh oibre agat leis na baill eile sa Rannóg Lonadóireachta. Aithnítear Cócairí Cabhlaigh ar chuid de na cócairí is cumasaí agus is cruthaithí atá in Óglaigh na hÉireann agus bíonn siad san iomaíocht go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta i gcomórtais le haghaidh Cócairí.

Fobhrainse Oibríochtaí Cumarsáide

Tugtar “Commops” (Oibritheoir Cumarsáide) ar Aicmeach Cumarsáide. Déantar an traenáil Brainse sa Scoil Cumarsáide, An Coláiste Cabhlaigh agus i gColáiste Náisiúnta Muirí na hÉireann (NMCI), i Rinn an Scidígh. Tugtar traenáil don “Commop” chun an raon iomlán threalamh cumarsáide atá ar fáil don tSeirbhís Chabhlaigh a úsáid. Tá cuid den trealamh is sofaisticiúla atá ar fáil ag aon Chabhlach ar domhan i seilbh na Seirbhíse Cabhlaigh, ag réimsiú ó raidiónna láimhe a úsáidtear le linn Oibríochtaí Bordála go trealamh úrscothach cumarsáide Satailíte. Faigheann “Commops” traenáil, chomh maith, sna bunphrionsabail faoi fhorleathadh tonnta raidió agus i réimsí Chód Morse agus Amharc-Chomharthaíochta ag baint úsáide as ardú brat, &rl. Nuair a bheidh tú ar farraige mar “Commop” beidh ról an-tábhachtach agus an-dúshlánach agat ó thús. Mar is ionann le formhór eile ball Chomplacht na Loinge (mar a thugtar ar an gcriú) oibríonn Aicmigh Cumarsaide córas faire de 4 uair ar dualgas agus ocht n-uair ar scíth (ar glao-dhualgas) lá agus oíche fad a bhíonn siad ar farraige.

fold faq

An bhfuil deiseanna ann chun scileanna eile a fháil – m.sh. Ceird?

Is féidir le pearsanra atá ag tabhairt seirbhíse iarratas a dhéanamh agus a bheith roghnaithe chun éagsúlacht mhór saintraenála a dhéanamh. Cuimsíonn sé traenáil mar Thumadóir Cabhlaigh, mar Thiománaí Mótariompair, mar Phríomhchócaire, nó i Scileanna Rúnaíochta/Ríomhaireachta, mar Theicneoir Míochaine Éigeandála, mar Chúntóir Liachtlann Fiaclóra, mar Oibritheoir Gléasra, nó mar Rigeálaí i measc roinnt eile. Bíonn an traenáil sin go dtí caighdeán aitheanta. Ina theannta sin reachtálann an NS comórtais le haghaidh ball atá ag tabhairt seirbhíse chun pearsanra a roghnú le haghaidh traenála lánaimseartha i réimse scileanna agus ceirdeanna. I láthair na huaire cuimsíonn sé sin scéimeanna chun Teicneoirí Tacaíochta IT, Teicneoirí Meicniúla, Teicneoirí Leictreonacha/Leictreachais, Teicneoirí Raidió/Rádair agus Saoir Cabhlaigh (Saor Loinge/Súinéar) a thraenáil. Reachtáiltear an traenáil seo i gcomhar le FAS agus le hinstitiúidí éagsúla tríú léibhéil. Íoctar pá agus liúntais iomlána leis na daoine faoi oiliúint fad a bhíonn siad ar an gcúrsa traenála.

Teicneoir Tacaíochta IT

I saol Ardteicneolaíochta na Seirbhíse Cabhlaigh is duine gnóthach an Teicneoir Tacaíochta IT. San am atá caite rinne Lárionad Ríomhaireachta an Chabhlaigh ceannródaíocht i ndearaí nuálacha bogábhair agus faoi láthair baineann an NS úsáid as an mbogábhar is nua-aoisi atá ar an margadh, ag réimsiú ó fheidhmchláir PC bunaithe go dtí an Córas Monatóireachta Soithí Lirguard, a bhfuil athrú ó bhun curtha aige ar an mbealach oibre i leith Chosaint Iascaigh. Tugtar traenáil do Theicneoirí NS ag Institiúidí Teicneolaíochta agus ag Forais Traenála Óglaigh na hÉireann. Ní mór d’iarratasóirí caighdeán áirithe oideachais a bhaint amach le go roghnófaí iad.

Tumadóir Cabhlaigh

Tá an tumadóir cabhlaigh ina bhall d’fhoireann speisialta daoine atá ardoilte, aclaí agus deafheistithe. Bíodh sé ar muir nó ar tír bíonn obair ríthábhachtach á déanamh ag an Tumadóir Cabhlaigh, ag cuardach chabhlach long, ag déanamh pléasctha rialaithe ar ábhar a fuarthas ar an bhfarraige agus a bhfuil amhras faoi agus i mbun oibríochtaí Cuardaigh agus Tarrthála. Tá meas ar Rannóg Tumadóireachta an Chabhlaigh ar fud na tíre mar gheall ar an obair thábhachtach, atá contúirteach go minic, den chaighdeán is airde gairmiúlachta, a dhéanann siad. Tugtar scothtraenáil, atá ar aon dul leis an traenáil a fhaigheann Fórsaí Speisialta i seirbhísí armtha eile, do na baill. Laistigh d’Óglaigh na hÉireann creidtear gur dóigh go bhfuil na cúrsaí is déine roghnúcháin atá ag aon aonad ar leith, ag Rannóg Tumadóireachta an Chabhlaigh. Roghnaíonn an tSeirbhís Chabhlaigh pearsanra as a ranganna féin le bheith ina Tumadóirí Cabhlaigh. Bíonn dianchúrsa roghnúcháin dhá sheachtain déag ann dóibh sin a n-éiríonn leo sa chéad scrúdú aclaiochta agus sláinte. Mar is ionann le cúrsaí eile traenála sa tSeirbhís Chabhlaigh níltear ag súil go mbeidh a lán eolais faoi thumadóireacht ag mic léinn sula dtosaíonn siad ar an gcúrsa.

Freastalaí Otharsheomra

Is é an SBA (oibrí leighis) cnámh droma na seirbhíse leighis sa tSeirbhís Chabhlaigh. Tá an SBA réitithe agus réidh chun freagartha d’aon ghéarchéim leighis a d’fhéadfadh tarlú ar farraige nó ar talamh. Amuigh ar an bhfarraige agus é freagrach as sláinte agus folláine an chriú uile tá an SBA ag braith ar a t(h)raenáil agus ar a (h)instinní chun complacht na Loinge a choinneáil sláintiúil i dtimpeallacht atá naimhdeach agus dúshlánach. De ghnáth is féidir le pearsanra aistriú ó bhrainsí eile na Seirbhíse nuair a bhíonn folúntais le líonadh. Níl sé den riachtanas go mbeadh taithí leighis, paraleighis/garchabhrach agat chun a bheith i do SBA. Tugtar Traenáil Brainse in Airmeán Traenála Óglaigh na hÉireann agus tar éis é sin a chríochnú go rathúil beidh an SBA postaithe ar long chun tuilleadh cleachtadh a fháil. Is féidir cáilíocht Theicneoir Leighis Éigeandála (EMT) a bhaint amach tar éis traenáil a dhéanamh in éineacht le seirbhísi éigeandála eile, ar féidir neart taithí a fháil leo. Is pearsa thábhachtach ar bord aon long cabhlaigh an SBA agus áirítear i measc a chuid dualgas eile cúnamh a thabhairt le tascanna riaracháin a dhéantar in oifig rialaithe na loinge.

Saor Leictreachais (EA)

Tugtar EA ar leictreoirí na Seirbhíse Cabhlaigh agus déantar iad a thraenáil i gcomhar le FAS. Is leictreoir agus teicneoir leictreonach cáilithe an EA a dhéanann cothabháil ar na córais leictreachais agus ar na foinsí cumhachta ar bord loinge. Ar an bhfarraige leanfaidh an EA gnáthamh cothabhála socraithe lena chinntiú go gcoinnítear an trealamh rí-thábhachtach uile ag feidhmiú i gceart.

Saor Inneallseomra (ERA)

Is Feisteoir/Deileadóir Cáilithe Dísil é an Saor Inneallseomra (ERA) a fhaigheann traenáil i gcomhar le FAS agus bíonn eolas cuimsitheach aige ar threalamh innealtóireachta uile na loinge. San áireamh ansin tá na príomhinnill agus trealamh innealtóireachta cúnta. Bíonn an ERA ar duine de thriúr Faireoir ERA a oibríonn an Córas Faire de 4 uair ar dualgas agus 8 n-uair ar scíth (ar glao-dhualgas) fad a bhíonn siad ar an bhfarraige. Beidh tú ag obair go dlúth leis an bPríomh-Mhionoifigeach ERA agus leis an Oifigeach Innealtóirí Muirí. Beidh tú ag obair le cuid den trealamh innealtóireachta is sofaisticiúla atá le fáil lena n-áirítear trealamh monatóireachta ríomhairithe PLC.

Saor Cabhlach (Saor Loinge)

Cuirtear traenáil mar Shaor Loinge ar fáil in Institiúidí Éagsúla Teicneolaíochta thar téimhse trí bliana agus ar a chríochnú go rathúil bíonn cáilíocht aitheanta siúinéireachta le fáil. Caitear saoire an tsamhraidh ag an mBunáit Chabhlaigh agus ar bord Longa an Chabhlaigh, áiteanna ina mbíonn cuid mhaith taithí phraiticiúil le fáil. Ar an bhfarraige bíonn an Saor Loinge freagrach don Oifigeach Innealtóirí Muirí i leith feistis troscáin ar bord a dheisiú agus i leith Réamhchúram Rialaithe Damáiste a chur i bhfeidhm nuair is gá.

Teicneoir Raidió agus Radair (RRT)

Is teicneoir an RRT i mBrainse na Cumarsáide. Ta an RRT freagrach as chothabháil threalamh cumarsáide agus loingseoireachta na loinge, lena n-áirítear RADAR, Córais Cumarsáide Saitilíte, Córas Suite Domhanda agus Scáileáin Leictreonacha Cairteacha.  Ní mór d’iarratasóirí caighdeán áirithe oideachais a bhaint amach le go roghnófaí iad agus faigheann siad traenáil go dtí leibhéal Bunchéime (Leibhéal 7 NFQ) in Institiúid Teicneolaiochta.

fold faq

An bhfuil deis ag Aicmeach Cabhlaigh arduithe céime a fháil?

Tá. Is féidir a bheith ag súil le harduithe céime laistigh den Bhrainse i bhfianaise na taithí a bhíonn faighte agat agus mar a chruthaíonn tú. Go hiondúil is féidir a bheith ag súil le hardú céime go Céim Neamhchoimisiúnta Oifigigh nuair a bheidh roinnt blianta curtha isteach agat ar an bhfarraige agus go bhfuil sé taispeánta agat gur Aicmeach Seirbhíse inniúil, seiftiúil tú, faoi réir moladh d’Oifigigh i gCeannas agus tar éis na cúrsaí gairme cuí a chríochnú. Mar Aicmeach Cabhlaigh is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Dhaltachas ar na téarmaí céanna le duine ar bith eile, más mian leat. Má bhíonn dóthan taithí agat bheadh tú i dteideal marc bónais in agallamh deiridh na ndaltaí.

fold faq

Céard is Daltas Cabhlaigh ann?

Is pearsanra iad Daltaí atá roghnaithe chun traenáil a fháil le bheith ina n-oifigigh. Cuimsíonn Daltas tréimhse dhá bhliain traenála lánaimseartha agus tar éis an traenáil a chríochnú go rathúil beidh tú coimsiúnaithe i d’Oifigeach Cabhlaigh agus gheobhaidh tú traenáil ansin chun a bheith i d’Oifigeach Brainse Oibríochtaí (Tiománaithe Loinge) nó i d’Oifigeach Brainse Innealtóireachta (Cothabhálaí Loinge). Tar éis tréimhse tosaigh trí mhí ag Scoil na nDaltaí, An Coláiste Míleata, An Currach, áit a bhfoghlaimeoidh tú forais an tsaoil Mhíleata in éineacht le do chomhghleacaithe Airm agus Aerchóir, ansin fillfidh tú ar an mBunáit Chabhlaigh i Haulbowline, Corcaigh chun leanúint le do chuid traenála idir an Coláiste Cabhlaigh, Coláiste Náisiúnta Muiri na hÉireann (NMCI) agus Longa Cabhlaigh. Bristear Traenáil Chabhlaigh isteach i dTéarmaí Farraige gearra chomh maith le Téarmaí Acadúla ar tír. Sa dara bhliain den Daltas tosóidh tú ar Chéim Innealtóireachta Muirí nó ar Chéim Eolaíochta Loingseoireachta sa NMCI. Ar ndóigh, íoctar pá agus liúntais iomlána le hOifigigh Chabhlaigh agus le Daltaí a bhíonn ag freastail ar NMCI.

fold faq

Céard é Coláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann?

Lárionad traenála muirí den scoth is ea NMCI. Comhfhiontar atá ann idir Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí agus an tSeirbhís Chabhlaigh. Tá cuid de na háiseanna traenála muirí is nua-aimseartha sa choláiste lena n-áirítear ionsamhlóirí droichid, ionsamhlóirí inneallseomraí, fearas múchta dóiteán, linnte sláine ar farraige, &rl. Críochnóidh Oifigigh na Seirbhíse Cabhlaigh céim in Innealtóireacht Muirí nó in Eolaíocht Loingseoireachta. Le tuilleadh eolais a fháil faoi NMCI téigh go dtí www.nmci.ie.

fold faq

Céard iad na cáilíochtaí atá ag teastáil le hiarratas a dhéanamh ar Dhaltas?

Is féidir go dtiocfaidh athrú ar na cáilíochtaí oideachais a éilítear ó am go ham agus mar sin moltar duit na riachtanais reatha atá sa leabhrán dár teideal “Daltas in Óglaigh na hÉireann, Faisnéis agus Rialacha” a sheiceáil. Foilsítear an leabhrán seo go luath san earrach roimh thosú do phróiseas iarratais na ndaltaí. Is féidir gach eolas agus coinníollacha agus iad cothrom le dáta a fheiceáil ag www.military.ie.

fold faq

Céard a tharlaíonn más scrúdú ar nós Leibhéil O nó A atá déanta agam in áit na hArdteistiméireachta?

Cuir isteach sonraí do chuid torthaí nó sonraí an scrúdaithe a bheidh á dhéanamh agat agus má mheastar iad a bheith ar chomhchéim le caighdeán na hArdteistiméireachta mar atá sonraithe thuas beidh siad inghlactha.

fold faq

Is céimí mé, an féidir liom iarratas a dhéanamh ar Dhaltas?

Is féidir. Sásaíonn céim leibhéal 8 ó Choláiste/Ollscoil aitheanta nó céim leibhéal 7 in Eolaíocht Loingseoireachta nó in Innealtóireacht Muirí na riachtanais oideachais atá ag teastáil.

fold faq

An mbaineann na coinníollacha seirbhíse céanna le Céimithe?

Tugtar marcanna breise sa chomórtas do chéimithe a dhéanann iarratas ar Dhaltas. Nuair a liostáiltear iad tá siad i dteideal ráta pá nios airde agus déantar iad a choimisiúnú i ngrád Foleifteanaint in áit Meirge.

fold faq

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar Dhaltas Cabhlaigh?

Fógraítear Daltais in Eanáir nó Feabhra gach bliain sna meáin náisiúnta. Go luath i ndiaidh d’iarratas a dhéanamh glaofar ort le haghaidh réamhscagtha (Márta nó Aibreán). Is éard atá i gceist sa réamhscagadh ná go sasóidh tú scrúdú leighis agus aclaíochta agus measúnú síciméadrach sula nglaotar ort le haghaidh an agallaimh dheiridh i mí Iúil. Moltar go láidir duit cóip a dhéanamh den fhoirm iarratais agus d’aon cháipéisíocht tacaíochta mar gur dóigh go ndéanfar tagairt dóibh ag an agallamh.

fold faq

Cé acu Daltas (Brainse Oibríochtaí nó Brainse Innealtóireachta) ar chóir dom iarratas a dhéanamh ina leith?

Is féidir dul isteach mar Dhalta Bhrainse Oibríochtaí nó Bhrainse Innealtóireachta. Déileálann an Brainse Oibríochtaí le Loingseoireacht, Airm, Lóistíochtaí agus Cumarsáid. Sa Bhrainse seo amháin tá seans ann go gcríochnóidh tú i do Chaptaen ar Long Stáit. Déileálann an Brainse Innealtóireachta leis na córais uile a choinníonn an long ag feidhmiú lena n-áiritear Príomhinnill, Ailtéarnóirí, Bainistiú Breosla, Córais Giniúna Uisce, &rl. - i bhfocail eile gach rud a choinníonn an long ag imeacht, ag obair go héifeachtúil agus ináitrithe.  Tá an tOifigeach Innealtóireachta Muirí freagrach go díreach don Chaptaen i leith Rialaithe Damáiste agus Smachtaithe Dóiteáin ar bord agus i leith ullmhacht agus traenáil pearsanra uile na loinge sna réimsí sin. Is féidir le hiarratasóirí iarratas a dhéanamh ar an dá chineál Dhaltas Cabhlaigh más mian leo.

fold faq

An bhfuil deiseanna ag Oifigeach Cabhlaigh chun ardú céime a fháil?

Tá. Tar éis dó an chéad bhliain a chríochnú go rathúil ag NMCI déantar an Dalta a choimisiúnú ar Choimisiún Gearrsheirbhíse trí bliana ag céim Meirge/Foleifteanaint (féach na sonraí beachta sa leabhrán dár teideal “Daltas in Óglaigh na hÉireann, Faisnéis agus Rialacha“). Bíonn ardú céime os cionn Leifteanaint faoi réir folúntais a bheith ann agus faoi réir comórtas idir Oifigigh atá cáilithe agus molta.

fold faq

Cé mhéad ama a chaithfidh mé ar an bhfarraige i ndiaidh dom mo chuid traenála a chríochnú?

Nuair a bheidh do chuid traenála criochnaithe agus postú faighte agat ar cheann de longa na Seirbhíse Cabhlaigh is féidir a bheith ag súil go gcaithfidh tú thart ar 180 lá ar farraige in aon bhliain amháin. Ní sheasann gnáthphatról níos faide ná 4 sheachtain (dhá thimthriall 14 lá) agus ansin filleann an long ar an mBunáit Chabhlaigh. De ghnáth fanann longa le taobh cé ar feadh 2 sheachtain sula dtosaíonn siad ar an gcéad patról eile. Is féidr le himscaradh thar lear aon tréimhse idir trí sheachtain agus trí mhí a thógáil. Tá struchtúr pearsanra na Seirbhíse Cabhlaigh deartha leis an aidhm go dtabharfaidh gach pearsa seirbhís i gceapachán dhá bhliain ar farraige agus go leanfaidh ceapachán dhá bhliain bunaithe ar tír ansin. Tá ceapacháin bunaithe ar tír deartha chun tacú leis na longa ar farraige i róil Traenála, Riaracháin agus Cothabhála.

fold faq

An mbeidh breis pá agam as Dualgais Ar Farraige?

Beidh. Íocfar Liúntas Dhualgas Patróil leat as gach lá a chaithfidh tú ar patról farraige. Íoctar liúntais bhreise le pearsanra as ucht dualgais áirithe a dhéanamh agus leo sin a bhfuil cáilíochtaí áirithe teicniúla acu.

fold faq

Céard iad na scileanna a gheobhaidh mé sa tSeirbhís Chabhaigh?

Braithfidh na scileanna a gheobhaidh tú sa tSeirbhís Chabhlaigh ar an mBrainse a dtéann tú isteach ann. Ach, cíbé acu é gheobhaidh tú traenáil i nGarchabhair, i nithe a bhaineann le Sláinte agus Sábháilteachta, i Smachtú Dóiteáin agus Rialú Damáiste. Tugtar oiliúint níos speisialaithe mar Theicneolaíocht Faisnéise, Cóir Leighis Éigeandála, Cumarsáid, Láimhsiú Bád agus Scileanna Armán Trom ag Saintraenáil Brainse.

fold faq

Céard atá le déanamh le bheith i mo Thumadóir Cabhlaigh?

Aithnítear an Rannóg Tumadóireachta Cabhlaigh ar fud Seirbhísi Eigeandála uile an Stáit as a bheith ina comhpháirt fíoréifeachtúil agus gairmiúil den tSeirbhís Chabhlaigh. Aithnítear chomh maith go bhfuil ceann de na cúrsaí traenála is déine in Óglaigh na hÉireann agus sa tír go hiomlán ag an Rannóg. Cuireann a gcuid oibre i dteagmháil iad le Seirbhísí Éigeandála agus leis an bpobal áitiúil ar fud na tíre nuair a ghlaotar orthu le haghaidh Oibríochtaí Cuardaigh agus Tarrthála nó chun gairis a bhfuil amhras futhu a dhéanamh sábháilte agus a thabhairt chun bealaigh ar fud an chósta. Ní gairmréim í seo dóibh siúd ar bheagán misnigh agus tá sé oscailte do gach pearsa roghnaithe a shásaíonn na riachtanais dhéine leighis, fhisiceacha agus mhíleata chun cead isteach a fháil ar an gCúrsa Tumadóireachta agus ón uair a bheidh buntraenáil agus traenáil ghairmiúil Brainse críochnaithe acu íoctar liúntas laethúil nuair a bhíonn siad ag tumadh, agus pá breise le Tumadóirí Cabhlaigh cáilithe atá cothrom le dáta.

fold faq

Cén Pacáiste Airgeadais atá ar fáil sa tSeirbhís Chabhlaigh?

Táthar ag súil go bhfeidhmeoidh Pearsanra na Seirbhíse Cabhlaigh ag ardchaighdeáin gairmiúlachta sa timpeallacht naimhdeach is féidir a bheith ann sna farraigí amach ó chóstaí na hÉireann. Táthar ag súil go gcoinneoidh siad in ord ceart agus go n-oibreoidh siad longa casta nua-aimseartha sa timpeallacht sin an t-am ar fad. Cuirtear ardleibhéil freagrachta de chúram orthu ag aois óg. Chun iad a chúiteamh as ar na buanna sin íoctar raon leathan liúntas le pearsanra na Seirbhíse Cabhlaigh agus tá na pacáistí foriomlána íocaíochta a fhaigheann siad ar chuid den phá is airde in Óglaigh na hÉireann. Tabharfaidh an bhilleog atá i gceangal tuairim den tuilleamh tipiciúil a d’fhéadfaí a bheith ag súil leis i leith na gcéimeanna éagsúla.

fold faq

Más rud é go mbíonn Breoiteacht Farraige orm an féidir liom dul isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh fós?

Is gnáth rud é breoiteacht farraige a bheith ort ar na chéad chúpla lá ar farraige. Tarlaíonn sé le linn do do chorp a bheith ag dul i dtaithí ar ghluaisne na loinge. Is minic a tharlaíonn sé go mbíonn breoiteacht farraige ar dhaoine ar a gcéad turas don chéad lá nó chúpla lá dá gcéad patról. Is fíor-annamh a leanann sé níos faide, ach bíonn cásanna ann de dhaoine go mbíonn breoiteacht ainsealach farraige orthu. Ní mór a rá arís go bhfuil cásanna mar sin neamhchoitianta. Mar sin féin má cheapann tú go bhféadfadh an galar sin a bheith ort ba chóir é a lua leis an Oifigeach Leighis ag tráth an scrúdaithe leighis.

Ceisteanna Coitianta faoi Ghairmeacha Beatha

Show all / Hide all

fold faq

Cad iad trialacha cumais/inniúlachta nó trialacha sícíméadracha?

Is éard atá sna trialacha cumais nó trialacha sícíméadracha ná trialacha a mheasann difríochtaí daoine aonair in go leor réimsí ar a n-áirítear pearsantacht, spreagadh, inniúlacht agus cumais.

fold faq

Cén fáth a n-úsáidtear trialacha inniúlachta?

Is cuid choiteann den phróiseas roghnúcháin iad na trialacha inniúlachta agus cabhraíonn siad le hÓglaigh na hÉireann tuiscint níos fearr a fháil ar iarrthóirí agus a shocrú an bhfuil na scileanna cuí acu don phost.

fold faq

Cén fáth a bhfuil ag tabhairt faoi Mheasúnachtaí Cumais Ar-líne?

Tá measúnachtaí cumais ar-líne á n-úsáid ag Óglaigh na hÉireann mar chuid de phróiseas earcaíochta na Seirbhíse Ginearálta. Tá sé léiríthe go dtugann na measúnachtaí seo eolas cruinn faoi shaighdiúirí agus faoi mhairnéalaigh agus iad i mbun a gcuid oibre.

fold faq

An ndéanfar maoirseacht ar na trialacha?

Déanfar na trialacha tosaigh ar líne a chomhlánú gan aon mhaoirseacht. D'fhéadfadh sé go ndéanfaí na hiarrthóirí atá ag dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile sa chomórtas a chur faoina dtriail an athuair faoi mhaoirseacht. D'fhéadfadh go gcuirfí iarratasóirí as an áireamh don phróiseas roghnúcháin sa chás go dtabharfaí neamhréireachtaí suntasacha faoi deara idir an chéad triail gan mhaoirseacht agus an atriail faoi mhaoirseacht.

fold faq

Conas a n-aimsím na Trialacha Ar-Líne?

Gheobhaidh tú cuireadh ríomhphoist ó support@mindmill.co.uk. Beidh URL sa ríomhphost a threoróidh tú chuig leathanach ar líne.

fold faq

Céard a theastaíonn uaim chun tabhairt faoi Mheasúnacht Cumais Ar-Líne?

 • Iarrtar ort na trialacha a dhéanamh ar PC nó ar ríomhaire glúine.
 • Tabhair 30 nóiméad duit féin chun na measúnachtaí a chomhlánú.
 • Áit chiúin nach gcuirfear isteach ort.
fold faq

An mbeidh deis agam na Measúnachtaí Ar-Líne a chleachtadh sula dtosaím?

Beidh. Is féidir leat trialacha cleachtaidh a chabhróidh leat dul i dtaithí ar leagan amach na dtrialacha agus ar an gcineál eolais a bheidh romhat sna fíor-thrialacha a chomhlánú. Is féidir leat iad seo a chomhlánú chomh minic agus is mian leat agus ní dhéanfar do fhreagraí a thaifeadadh.fold faq

Cá fhad a thógfaidh sé na Measúnachtaí Ar-Líne a chomhlíonadh?

Tuairim is 30 nóiméad. Ní mór duit dul trína ceisteanna go gasta agus go beacht chun an líon is mó ceisteanna a fhreagairt.fold faq

Tá deacracht foghlama agam. Céard ba cheart dom a dhéanamh?

Má cheaptar go gcruthóidh céim na Measúnachta Cumais Ar Líne den Chomórtas Liostála i Seirbhís Ghinearálta an Airm deacracht duitse mar gheall ar dheacrachtaí foghlama, déan teagmháil, le do thoil le recruitment@defenceforces.ie agus cuir do riachtanas in iúl.
fold faq

Tá deacrachtaí teicniúla agam. Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil?

Má tá deacrachtaí teicniúla agat teacht ar na measúnachtaí , déan teagmháil, le do thoil, lenár bhfoireann tacaíochta ag support@mindmill.co.uk. Tabharfar freagra ar ríomhphoist laistigh de 24 uair a chloig. Cuirtear uimhir theileafóin ar fáil i rith thréimhse na trialach chun ceisteanna ó iarrthóirí a fhreagairt. 0044 845 0755 844

fold faq

Cén radharc atá ag teastáil uaim?

Arm:

Ní mór d'iarrthóirí ceann amháin de na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

  1. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile.
  2. Radharc neamhchuidithe níos lú ná 1) thuas, ach nach lú ná 6/12 sa dá shúil NÓ 6/6 sa tsúil dheas agus 6/36 sa tsúil chlé.
  3. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/36 sa dá shúil, agus ar féidir a cheartú go dtí nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile. 
  4. Gnáthchumas aitheanta dathanna

  An tSeirbhí­s Chabhlaigh (Riarachán):

  Ní mór d'iarrthóirí ceann amháin de na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

  1. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile.
  2. Radharc neamhchuidithe níos lú ná 1) thuas, ach nach lú ná 6/12 sa dá shúil NÓ 6/6 sa tsúil dheas agus 6/36 sa tsúil chlé.
  3. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/36 sa dá shúil, agus ar féidir a cheartú go dtí nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile.
  4. Gnáthchumas aitheanta dathanna

   An tSeirbhÃís Chabhlaigh (Aon bhrainse seachas Riarachán):

   1. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile.
   2. Gnáthradharc oíche.
   3. Gnáthchumas aitheanta dathanna
   fold faq

   Cá háit a bhfaighidh mé foirm iarratais le hiarratas a dhéanamh ar Óglaigh na hÉireann?

   Ní­l foirmeacha iarratais maidir le liostáil in Óglaigh na hÉireann le fáil ach amháin ar an láithreán gréasáin seo nuair a bhí­onn na comórtais earcaÃíochta Éagsúla ar oscailt. Ní ghlacann Óglaigh na hÉireann le hiarratais nuair nach mbí­onn comórtais oscailte a thuilleadh.

   fold faq

   Who can apply for enlistment into the Defence Forces?

   • Irish Citizens
   • A Refugee under the Refugee Act 1996
   • Nationals of EEA States, i.e. The European Economic Area consists of the member states of the European Union along with Iceland, Liechtenstein and Norway
   • Nationals of any other state who are lawfully present in Ireland must have a minimum of three years legal and unbroken residency in the State and they must meet residency and work permit conditions as laid down by the Dept. of Justice, Equality and Law and must be in possession of a Certificate of Registration (also called The Certificate Residency or the Green Book) issued by Immigration & Citizenship Division, Dept. of Justice, Equality and Law Reform. This authorized period of residency must be open-ended or as a minimum, must cover the period of engagement including any reserve commitment.
    fold faq

    Cad iad na himthosca a dhéanfadh duine neamh-incháilithe le liostáil?

    Tá roinnt cúinsí a dhéanfadh duine neamh-incháilithe le liostáil sna Buan Óglaigh agus sna hÓglaigh Cúltaca. Seo roinnt de na cúinsí sin:

    • Duine a scaoileadh saor ó Óglaigh na hÉireann (Buan nó Cúltaca) nó ó Sheirbhís Mhí­leata nó Aeir nó ó Phóilí­ní Cabhlaigh tí­r nó stát ar bith eile mar gheall ar mhí­-iompar nó mar thoradh ar a bheith neamhábalta de réir míochaine.
    • Comhaltaí­ de chuid an Gharda Síochána
    • Duine a ciontaíodh i gcúirt shibhialta i gcion tromchóiseach.
    • Duine a bhfuil pinsean mí­chumais á fháil acu.
    • Duine atá i mbun printÃíseachta.
    • Iarrthór tearmainn.
    fold faq

    Tá tatúnna orm. An bhféadfaidh mé dul isteach in Óglaigh na hÉireann?

    Cuirfidh tatúnna atá le feiceáil os cionn choiléar léine cosc ar dhul isteach in Óglaigh na hÉireann.

    fold faq

    Cén aois nach mór a bheith agam le liostáil le hÓglaigh na hÉireann?

    Ní mór d'iarrthoirí ar sheirbhís ghinearálta san Arm nó san Aerchór a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 25 bliana d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

    Ní mór d'iarrthóirí ar sheirbhís ghinearálta sa tSeirbhís Chabhlaigh a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 27 bliana d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

    Ní mór d'iarrthóirí ar Phrintíseachtaí san Aerchór a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 21 bhliain d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. I gcás pearsanra atá ar fónamh le hÓglaigh na hÉireann cheana féin, ní mór d'iarrthóirí a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 23 bliana d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

    Ní mór d'iarrthóirí ar Dhaltas a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 28 mbliana d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

    fold faq

    Céard iad na difríochtaí­ idir liostáil mar Oifigigh, mar Phrintíseach nó sa tSeirbhís Ghinearálta?

    Dalta Oifigigh  - i ndiaidh a gcáilithe do na daoine seo tagann siad a bheith ina Oifigigh ar Óglaigh na hÉireann.

    Printíseach  - i ndiaidh a gcáilithe do na daoine seo is ceardaithe lánchreidiónaithe FAS iad a imscartar go Cór theicnióla Éagsúla.

    Seirbhís Ghinearálta -  i ndiaidh a gcáilithe do na daoine seo tugann siad seirbhís mar Shaighdúirí, mar Mhairnéalaigh nó mar Eitleoirí­.

    fold faq

    An bhfuil Teastas na hArdteistiméireachta de dhíth orm chun iarratas a dhéanamh ar Sheirbhís Ghinearálta?

    Ní­l aon cháilíochtaí­ oideachais fhoirmiúila de dhíth chun dul isteach in Óglaigh na hÉireann i d'earcach. Mar sin féin, ní mór duit an Bord Agallaimh agus an tOifigeach Earcaochta a shá¡samh go bhfuil caighdeá¡n oideachais leordhóthanach agat le dul ar fónamh in Óglaigh na hÉireann.

    fold faq

    Tá taifead coiriúil i mo leith. An féidir liom dul isteach in Óglaigh na hÉireann?

    Bíonn Óglaigh na hÉireann ag braith go mór ar iontaoibh a bheith as daoine agus mar sin daoine atá iontaofa agus ar féidir braith orthu a bhíonn á lorg sna hÓglaigh. Ar an gcúis sin déanann an Garda Síochána grinnfhiosrúchán slándála i leith gach iarratasúra agus déantar aon chiontú a mheasúnú ag braith ar thromchúis an chiona.

    fold faq

    Cén sórt lá oibre a bheidh agam in Óglaigh na hÉireann?

    Ceann de phrí­omhghnéithe an tsaoil san Arm ná go mbeidh Éagsúlacht ag baint le do chuid oibre agus is iomaí­ gnú difriúil a bheith á dhéanamh agat. Fad a bhí­onn tú i mbunáit bí­onn do chuid oibre mórán mar a chéile le haon post eile ó 9 go 5. Ach caithfidh tú tréimhsí­ amuigh as an mbunáit i mbun traenála in áiteanna eile nó ar imscaradh thar lear.

    fold faq

    An mbeidh mé in ann fanacht i dteagmháil le mo theaghlach agus mo chairde fad a bheidh mé ag déanamh an chúrsa traenála tosaigh?

    Fad a bheidh tú i mbun traenála beidh neart ama agat le bheith i dteagmháil le do theaghlach agus do chairde.

    fold faq

    Cén fhad is féidir liom fanacht in Óglaigh na hÉireann?

    Maidir le daoine a liostálann do Sheirbhís Ghinearálta, féadfaidh siad a bheith ar fónamh ar feadh tréimhse cúig (5) bliana. Maidir le daoine a liostálann faoi na scéimeanna Daltais agus Printí­seachta, féadfaidh siad a bheith ar fónamh ar feadh dhá bhliain déag (12). Braithfidh na tréimhsí seirbhíse sin ar pas a fháil sa chúrsa traenála tosaithe, an grádí liachta a thugtar duit a choimeád agus ar d'éifeachtúlacht seirbhí­se.  

    fold faq

    Bím ag imirt spóirt ag léibhéal iomaí­och. An féidir liom leanúint ag imirt fad a bheidh mé san Arm?

    Má bhí­onn tú ag imirt spóirt d'aon chineál ag barrleibhéal, cinnteoidh Óglaigh na hÉireann, nuair is féidir, go mbeidh deis agat dul san iomaíocht. Tá fir agus mná spóirt in Óglaigh na hÉireann a bhí­onn san iomaí­ocht ag leibhéil náisiúnta agus idirnáisiúnta agus a chomhlí­onann a gcuid gnáthdhualgas chomh maith.

    fold faq

    Cad iad na riachtanais ó thaobh airde?

    An riachtanas ó thaobh airde do gach iarrthóir ar mian leis/léi liostáil in Óglaigh na hÉireann ná nach mór dó/di a bheith ar a laghad 157.48cm. 

    fold faq

    An ndéantar scrúdú liachta agus tástáil fhisiciúil?

    Braitheann tairiscint ar cheapachán in Óglaigh na hÉireann ar phas a fháil i scrúdú liachta agus i d'tástáil ar aclaíocht fhisiciúil roimh liostáil.

    fold faq

    Tá sí cloiste agam go mbaineann Óglaigh na hÉireann Úsáid as Innúacs Corpmhaise (BMI) mar bhealach chun cáilitheacht leighis a mheas. An féidir leat é seo a mhíniú?

    The BMI is calculated by the formula: weight (kilograms) divided by height Déantar BMI a ríomh leis an bhfoirme: meáchan (Cileagraim) roinnte ar airde (méadair) cearnaithe, i.e. Cg/m2, agus is treoirlíne ó de gharbhróimse mheáchan coirp i leith contóirtí áirithe sláinte a íosmhéadú.

    Faoi 17: Déanfaidh an t-oifigeach scrúdaithe leighis measúnú ort ar mhaithe lena chinneadh go mbeadh nó nach mbeadh tá in ann déileáil le déine na traenála.

    17 go 29: Tagann tú laistigh den raon atá inghlactha le haghaidh iontrála.
    30 agus níos mó: Ní­l sé inghlactha le haghaidh iontrála in Óglaigh na hÉireann agus beidh tú rangaithe mar dhuine atá neamh-infheidhme ó thaobh na sláinte de.

    *Tabhair ar aird, le do thoil, nach bhfuil an toradh BMI ach táscach agus go mbíonn tionchar ag factóirí eile ar an toradh. Dá dteipfeadh i dtosach, mar shampla, ar imreoir rugbaí atá matánach ach ar bheagán airde sa BMI ansin bhainfí úsáid as Triall Chomhdhéanamh Saille sa Chorp in áit na triallach BMI.

    Léigh a tuilleadh faoi Aclaíochta Tástáil Oglaigh na hÉireann

    fold faq

    Céard í an Triall Induchtaithe um Infheidhmeacht Coirp?

    Tá an triall seo deartha le hinfheidhmeacht coirp an iarratasóra ag an am a thastáil, agus léiríonn an t-iarratasóir don Bhord an cumas atá aige/aici déine na traenála mí­leata a sheasamh.

    Tá dhá ghné ag baint leis:

    • Buaine Aeróbach.
    • Buaine Mhatánach átiúil

    Buaine Mhatánach Áitiúil

    • Fireann - 20 brú-aní­os agus 20 suí-aniar.
    • Baineann - 20 brú aní­os (Modhnaithe) agus 20 suí­-aniar.

    Uas-aga ceadaithe 1 nóiméad. Is triall Pas nó Teipe í seo.

    Buaine Aeróbach

    Beidh ar iarratasóirí­ má­le go leith a rith (1 & 1/2) laistigh de theorainn ama Óglaigh na hÉireann thíos. Sin iad na huas-agaí a cheadaítear. Is triall Pas nó Teipe íí seo.

    • Fireann - 11 Nóiméad 40 seic.
    • Baineann - 13 Nóiméad 10 seic.
    fold faq

    Cén teidlíocht saoire a bheidh agam?

    Pearsanra na Seirbhíse Ginearálta agus Printísigh:
    Tá pearsanra i dteideal 28 lá saoire sa bhliain.

    Oifigigh agus Daltaí Oifigigh:
    Is féidir suas go 31 lá saoire sa bhliain a cheadú do dhaltaíagus d'oifigigh shísearacha. Is féidir 43 lá saoire sa bhliain a cheadú d'oifigigh shinsearacha.

    fold faq

    An mbeidh orm chun cónaí i mbeairic?

    Pearsanra na Seirbhí­se Ginearálta agus Printísigh:
    Beidh Pearsanra ag teastáil chun cónaí i mbeairic i rith na tréimhse oiliúna tosaigh. Is féidir Ar chríochnú an phearsanra oiliúna iarratas a dhéanamh chun cónaí­ lasmuigh de na beairice.

    Oifigigh agus Daltaí Oifigigh:
    Beidh pearsanra ag teastáil chun cónaí i mbeairic ar fud an gcúrsa oiliúna tosaigh. Nuair a choimisiúnú, is féidir le hoifigigh seo maidir le maireachtáil taobh amuigh de na beairice.

    fold faq

    An mbeidh orm dul thar lear?

    Is tuigthe é seirbhís thar lear a bheith éigeantach le haghaidh pearsanra uile Óglaigh na hÉireann.

    fold faq

    Conas is féidir dul isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm?

    Is féidir le pearsanra, tar éis dóibh traenáil tosaigh a chrí­ochnú go rathúil, iarratas a dhéanamh chun an Cúrsa Roghnaithe le haghaidh Sciathán Fiannóglaigh an Airm a dhéanamh. Má mheastar gur éirigh leis an iarratasóir ar an gcúrsa, ansin glacfar leis/léi isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm.

    fold faq

    An féidir iarratas a dhéanamh chun dul isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm má táim sa RDF?

    Ní féidir. Baill de Bhuan-Óglaigh na hÉreann amháin atá i dteideal iarratas a dhéanamh chun dul isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm.

    Ceisteanna Coitianta Treoirchomhairleora

    Show all / Hide all

    fold faq

    Cad iad trialacha cumais/inniúlachta nó trialacha sícíméadracha?

    Is éard atá sna trialacha cumais nó trialacha sícíméadracha ná trialacha a mheasann difríochtaí daoine aonair in go leor réimsí ar a n-áirítear pearsantacht, spreagadh, inniúlacht agus cumais.

    fold faq

    Cén fáth a n-úsáidtear trialacha inniúlachta?

    Is cuid choiteann den phróiseas roghnúcháin iad na trialacha inniúlachta agus cabhraíonn siad le hÓglaigh na hÉireann tuiscint níos fearr a fháil ar iarrthóirí agus a shocrú an bhfuil na scileanna cuí acu don phost.

    fold faq

    Cén fáth a bhfuil ag tabhairt faoi Mheasúnachtaí Cumais Ar-líne?

    Tá measúnachtaí cumais ar-líne á n-úsáid ag Óglaigh na hÉireann mar chuid de phróiseas earcaíochta na Seirbhíse Ginearálta. Tá sé léiríthe go dtugann na measúnachtaí seo eolas cruinn faoi shaighdiúirí agus faoi mhairnéalaigh agus iad i mbun a gcuid oibre.

    fold faq

    An ndéanfar maoirseacht ar na trialacha?

    Déanfar na trialacha tosaigh ar líne a chomhlánú gan aon mhaoirseacht. D'fhéadfadh sé go ndéanfaí na hiarrthóirí atá ag dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile sa chomórtas a chur faoina dtriail an athuair faoi mhaoirseacht. D'fhéadfadh go gcuirfí iarratasóirí as an áireamh don phróiseas roghnúcháin sa chás go dtabharfaí neamhréireachtaí suntasacha faoi deara idir an chéad triail gan mhaoirseacht agus an atriail faoi mhaoirseacht.

    fold faq

    Conas a n-aimsím na Trialacha Ar-Líne?

    Gheobhaidh tú cuireadh ríomhphoist ó support@mindmill.co.uk. Beidh URL sa ríomhphost a threoróidh tú chuig leathanach ar líne.

    fold faq

    Céard a theastaíonn uaim chun tabhairt faoi Mheasúnacht Cumais Ar-Líne?

    • Iarrtar ort na trialacha a dhéanamh ar PC nó ar ríomhaire glúine.
    • Tabhair 30 nóiméad duit féin chun na measúnachtaí a chomhlánú.
    • Áit chiúin nach gcuirfear isteach ort.
    fold faq

    An mbeidh deis agam na Measúnachtaí Ar-Líne a chleachtadh sula dtosaím?

    Beidh. Is féidir leat trialacha cleachtaidh a chabhróidh leat dul i dtaithí ar leagan amach na dtrialacha agus ar an gcineál eolais a bheidh romhat sna fíor-thrialacha a chomhlánú. Is féidir leat iad seo a chomhlánú chomh minic agus is mian leat agus ní dhéanfar do fhreagraí a thaifeadadh.    fold faq

    Cá fhad a thógfaidh sé na Measúnachtaí Ar-Líne a chomhlíonadh?

    Tuairim is 30 nóiméad. Ní mór duit dul trína ceisteanna go gasta agus go beacht chun an líon is mó ceisteanna a fhreagairt.    fold faq

    Tá deacracht foghlama agam. Céard ba cheart dom a dhéanamh?

    Má cheaptar go gcruthóidh céim na Measúnachta Cumais Ar Líne den Chomórtas Liostála i Seirbhís Ghinearálta an Airm deacracht duitse mar gheall ar dheacrachtaí foghlama, déan teagmháil, le do thoil le recruitment@defenceforces.ie agus cuir do riachtanas in iúl.
    fold faq

    Tá deacrachtaí teicniúla agam. Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil?

    Má tá deacrachtaí teicniúla agat teacht ar na measúnachtaí , déan teagmháil, le do thoil, lenár bhfoireann tacaíochta ag support@mindmill.co.uk. Tabharfar freagra ar ríomhphoist laistigh de 24 uair a chloig. Cuirtear uimhir theileafóin ar fáil i rith thréimhse na trialach chun ceisteanna ó iarrthóirí a fhreagairt. 0044 845 0755 844

    fold faq

    Cén radharc atá ag teastáil uaim?

    Arm:

    Ní mór d'iarrthóirí ceann amháin de na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

     1. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile.
     2. Radharc neamhchuidithe níos lú ná 1) thuas, ach nach lú ná 6/12 sa dá shúil NÓ 6/6 sa tsúil dheas agus 6/36 sa tsúil chlé.
     3. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/36 sa dá shúil, agus ar féidir a cheartú go dtí nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile. 
     4. Gnáthchumas aitheanta dathanna

     An tSeirbhí­s Chabhlaigh (Riarachán):

     Ní mór d'iarrthóirí ceann amháin de na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

     1. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile.
     2. Radharc neamhchuidithe níos lú ná 1) thuas, ach nach lú ná 6/12 sa dá shúil NÓ 6/6 sa tsúil dheas agus 6/36 sa tsúil chlé.
     3. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/36 sa dá shúil, agus ar féidir a cheartú go dtí nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile.
     4. Gnáthchumas aitheanta dathanna

      An tSeirbhÃís Chabhlaigh (Aon bhrainse seachas Riarachán):

      1. Radharc neamhchuidithe nach lú ná 6/6 i súil amháin agus 6/9 sa tsúil eile.
      2. Gnáthradharc oíche.
      3. Gnáthchumas aitheanta dathanna
      fold faq

      Cá háit a bhfaighidh mé foirm iarratais le hiarratas a dhéanamh ar Óglaigh na hÉireann?

      Ní­l foirmeacha iarratais maidir le liostáil in Óglaigh na hÉireann le fáil ach amháin ar an láithreán gréasáin seo nuair a bhí­onn na comórtais earcaÃíochta Éagsúla ar oscailt. Ní ghlacann Óglaigh na hÉireann le hiarratais nuair nach mbí­onn comórtais oscailte a thuilleadh.

      fold faq

      Who can apply for enlistment into the Defence Forces?

      • Irish Citizens
      • A Refugee under the Refugee Act 1996
      • Nationals of EEA States, i.e. The European Economic Area consists of the member states of the European Union along with Iceland, Liechtenstein and Norway
      • Nationals of any other state who are lawfully present in Ireland must have a minimum of three years legal and unbroken residency in the State and they must meet residency and work permit conditions as laid down by the Dept. of Justice, Equality and Law and must be in possession of a Certificate of Registration (also called The Certificate Residency or the Green Book) issued by Immigration & Citizenship Division, Dept. of Justice, Equality and Law Reform. This authorized period of residency must be open-ended or as a minimum, must cover the period of engagement including any reserve commitment.
       fold faq

       Cad iad na himthosca a dhéanfadh duine neamh-incháilithe le liostáil?

       Tá roinnt cúinsí a dhéanfadh duine neamh-incháilithe le liostáil sna Buan Óglaigh agus sna hÓglaigh Cúltaca. Seo roinnt de na cúinsí sin:

       • Duine a scaoileadh saor ó Óglaigh na hÉireann (Buan nó Cúltaca) nó ó Sheirbhís Mhí­leata nó Aeir nó ó Phóilí­ní Cabhlaigh tí­r nó stát ar bith eile mar gheall ar mhí­-iompar nó mar thoradh ar a bheith neamhábalta de réir míochaine.
       • Comhaltaí­ de chuid an Gharda Síochána
       • Duine a ciontaíodh i gcúirt shibhialta i gcion tromchóiseach.
       • Duine a bhfuil pinsean mí­chumais á fháil acu.
       • Duine atá i mbun printÃíseachta.
       • Iarrthór tearmainn.
       fold faq

       Tá tatúnna orm. An bhféadfaidh mé dul isteach in Óglaigh na hÉireann?

       Cuirfidh tatúnna atá le feiceáil os cionn choiléar léine cosc ar dhul isteach in Óglaigh na hÉireann.

       fold faq

       Cén aois nach mór a bheith agam le liostáil le hÓglaigh na hÉireann?

       Ní mór d'iarrthoirí ar sheirbhís ghinearálta san Arm nó san Aerchór a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 25 bliana d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

       Ní mór d'iarrthóirí ar sheirbhís ghinearálta sa tSeirbhís Chabhlaigh a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 27 bliana d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

       Ní mór d'iarrthóirí ar Phrintíseachtaí san Aerchór a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 21 bhliain d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. I gcás pearsanra atá ar fónamh le hÓglaigh na hÉireann cheana féin, ní mór d'iarrthóirí a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 23 bliana d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

       Ní mór d'iarrthóirí ar Dhaltas a bheith os cionn 18 mbliana déag d'aois agus faoi bhun 28 mbliana d'aois ar an dáta a mheasfar mar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

       fold faq

       Céard iad na difríochtaí­ idir liostáil mar Oifigigh, mar Phrintíseach nó sa tSeirbhís Ghinearálta?

       Dalta Oifigigh  - i ndiaidh a gcáilithe do na daoine seo tagann siad a bheith ina Oifigigh ar Óglaigh na hÉireann.

       Printíseach  - i ndiaidh a gcáilithe do na daoine seo is ceardaithe lánchreidiónaithe FAS iad a imscartar go Cór theicnióla Éagsúla.

       Seirbhís Ghinearálta -  i ndiaidh a gcáilithe do na daoine seo tugann siad seirbhís mar Shaighdúirí, mar Mhairnéalaigh nó mar Eitleoirí­.

       fold faq

       An bhfuil Teastas na hArdteistiméireachta de dhíth orm chun iarratas a dhéanamh ar Sheirbhís Ghinearálta?

       Ní­l aon cháilíochtaí­ oideachais fhoirmiúila de dhíth chun dul isteach in Óglaigh na hÉireann i d'earcach. Mar sin féin, ní mór duit an Bord Agallaimh agus an tOifigeach Earcaochta a shá¡samh go bhfuil caighdeá¡n oideachais leordhóthanach agat le dul ar fónamh in Óglaigh na hÉireann.

       fold faq

       Tá taifead coiriúil i mo leith. An féidir liom dul isteach in Óglaigh na hÉireann?

       Bíonn Óglaigh na hÉireann ag braith go mór ar iontaoibh a bheith as daoine agus mar sin daoine atá iontaofa agus ar féidir braith orthu a bhíonn á lorg sna hÓglaigh. Ar an gcúis sin déanann an Garda Síochána grinnfhiosrúchán slándála i leith gach iarratasúra agus déantar aon chiontú a mheasúnú ag braith ar thromchúis an chiona.

       fold faq

       Cén sórt lá oibre a bheidh agam in Óglaigh na hÉireann?

       Ceann de phrí­omhghnéithe an tsaoil san Arm ná go mbeidh Éagsúlacht ag baint le do chuid oibre agus is iomaí­ gnú difriúil a bheith á dhéanamh agat. Fad a bhí­onn tú i mbunáit bí­onn do chuid oibre mórán mar a chéile le haon post eile ó 9 go 5. Ach caithfidh tú tréimhsí­ amuigh as an mbunáit i mbun traenála in áiteanna eile nó ar imscaradh thar lear.

       fold faq

       An mbeidh mé in ann fanacht i dteagmháil le mo theaghlach agus mo chairde fad a bheidh mé ag déanamh an chúrsa traenála tosaigh?

       Fad a bheidh tú i mbun traenála beidh neart ama agat le bheith i dteagmháil le do theaghlach agus do chairde.

       fold faq

       Cén fhad is féidir liom fanacht in Óglaigh na hÉireann?

       Maidir le daoine a liostálann do Sheirbhís Ghinearálta, féadfaidh siad a bheith ar fónamh ar feadh tréimhse cúig (5) bliana. Maidir le daoine a liostálann faoi na scéimeanna Daltais agus Printí­seachta, féadfaidh siad a bheith ar fónamh ar feadh dhá bhliain déag (12). Braithfidh na tréimhsí seirbhíse sin ar pas a fháil sa chúrsa traenála tosaithe, an grádí liachta a thugtar duit a choimeád agus ar d'éifeachtúlacht seirbhí­se.  

       fold faq

       Bím ag imirt spóirt ag léibhéal iomaí­och. An féidir liom leanúint ag imirt fad a bheidh mé san Arm?

       Má bhí­onn tú ag imirt spóirt d'aon chineál ag barrleibhéal, cinnteoidh Óglaigh na hÉireann, nuair is féidir, go mbeidh deis agat dul san iomaíocht. Tá fir agus mná spóirt in Óglaigh na hÉireann a bhí­onn san iomaí­ocht ag leibhéil náisiúnta agus idirnáisiúnta agus a chomhlí­onann a gcuid gnáthdhualgas chomh maith.

       fold faq

       Cad iad na riachtanais ó thaobh airde?

       An riachtanas ó thaobh airde do gach iarrthóir ar mian leis/léi liostáil in Óglaigh na hÉireann ná nach mór dó/di a bheith ar a laghad 157.48cm. 

       fold faq

       An ndéantar scrúdú liachta agus tástáil fhisiciúil?

       Braitheann tairiscint ar cheapachán in Óglaigh na hÉireann ar phas a fháil i scrúdú liachta agus i d'tástáil ar aclaíocht fhisiciúil roimh liostáil.

       fold faq

       Tá sí cloiste agam go mbaineann Óglaigh na hÉireann Úsáid as Innúacs Corpmhaise (BMI) mar bhealach chun cáilitheacht leighis a mheas. An féidir leat é seo a mhíniú?

       The BMI is calculated by the formula: weight (kilograms) divided by height Déantar BMI a ríomh leis an bhfoirme: meáchan (Cileagraim) roinnte ar airde (méadair) cearnaithe, i.e. Cg/m2, agus is treoirlíne ó de gharbhróimse mheáchan coirp i leith contóirtí áirithe sláinte a íosmhéadú.

       Faoi 17: Déanfaidh an t-oifigeach scrúdaithe leighis measúnú ort ar mhaithe lena chinneadh go mbeadh nó nach mbeadh tá in ann déileáil le déine na traenála.

       17 go 29: Tagann tú laistigh den raon atá inghlactha le haghaidh iontrála.
       30 agus níos mó: Ní­l sé inghlactha le haghaidh iontrála in Óglaigh na hÉireann agus beidh tú rangaithe mar dhuine atá neamh-infheidhme ó thaobh na sláinte de.

       *Tabhair ar aird, le do thoil, nach bhfuil an toradh BMI ach táscach agus go mbíonn tionchar ag factóirí eile ar an toradh. Dá dteipfeadh i dtosach, mar shampla, ar imreoir rugbaí atá matánach ach ar bheagán airde sa BMI ansin bhainfí úsáid as Triall Chomhdhéanamh Saille sa Chorp in áit na triallach BMI.

       Léigh a tuilleadh faoi Aclaíochta Tástáil Oglaigh na hÉireann

       fold faq

       Céard í an Triall Induchtaithe um Infheidhmeacht Coirp?

       Tá an triall seo deartha le hinfheidhmeacht coirp an iarratasóra ag an am a thastáil, agus léiríonn an t-iarratasóir don Bhord an cumas atá aige/aici déine na traenála mí­leata a sheasamh.

       Tá dhá ghné ag baint leis:

       • Buaine Aeróbach.
       • Buaine Mhatánach átiúil

       Buaine Mhatánach Áitiúil

       • Fireann - 20 brú-aní­os agus 20 suí-aniar.
       • Baineann - 20 brú aní­os (Modhnaithe) agus 20 suí­-aniar.

       Uas-aga ceadaithe 1 nóiméad. Is triall Pas nó Teipe í seo.

       Buaine Aeróbach

       Beidh ar iarratasóirí­ má­le go leith a rith (1 & 1/2) laistigh de theorainn ama Óglaigh na hÉireann thíos. Sin iad na huas-agaí a cheadaítear. Is triall Pas nó Teipe íí seo.

       • Fireann - 11 Nóiméad 40 seic.
       • Baineann - 13 Nóiméad 10 seic.
       fold faq

       Cén teidlíocht saoire a bheidh agam?

       Pearsanra na Seirbhíse Ginearálta agus Printísigh:
       Tá pearsanra i dteideal 28 lá saoire sa bhliain.

       Oifigigh agus Daltaí Oifigigh:
       Is féidir suas go 31 lá saoire sa bhliain a cheadú do dhaltaíagus d'oifigigh shísearacha. Is féidir 43 lá saoire sa bhliain a cheadú d'oifigigh shinsearacha.

       fold faq

       An mbeidh orm chun cónaí i mbeairic?

       Pearsanra na Seirbhí­se Ginearálta agus Printísigh:
       Beidh Pearsanra ag teastáil chun cónaí i mbeairic i rith na tréimhse oiliúna tosaigh. Is féidir Ar chríochnú an phearsanra oiliúna iarratas a dhéanamh chun cónaí­ lasmuigh de na beairice.

       Oifigigh agus Daltaí Oifigigh:
       Beidh pearsanra ag teastáil chun cónaí i mbeairic ar fud an gcúrsa oiliúna tosaigh. Nuair a choimisiúnú, is féidir le hoifigigh seo maidir le maireachtáil taobh amuigh de na beairice.

       fold faq

       An mbeidh orm dul thar lear?

       Is tuigthe é seirbhís thar lear a bheith éigeantach le haghaidh pearsanra uile Óglaigh na hÉireann.

       fold faq

       Conas is féidir dul isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm?

       Is féidir le pearsanra, tar éis dóibh traenáil tosaigh a chrí­ochnú go rathúil, iarratas a dhéanamh chun an Cúrsa Roghnaithe le haghaidh Sciathán Fiannóglaigh an Airm a dhéanamh. Má mheastar gur éirigh leis an iarratasóir ar an gcúrsa, ansin glacfar leis/léi isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm.

       fold faq

       An féidir iarratas a dhéanamh chun dul isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm má táim sa RDF?

       Ní féidir. Baill de Bhuan-Óglaigh na hÉreann amháin atá i dteideal iarratas a dhéanamh chun dul isteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm.

       Ceisteanna Coitianta Chartlann MhÁleata

       Show all / Hide all

       fold faq

       Conas a dhéanaim áirithint, agus cad iad na saoráidí atá ar fáil sa seomra léitheoireachta?

       Tá an seomra léitheoireachta sa Chartlann Mhíleata lonnaithe thíos staighre i bhfoirgneamh na gcartlann agus tá ocht suíochán ann. Ní mór coinne a dhéanamh roimh ré (ar an teileafón ag 00 353 (0)1 804 6457) chun áit a fháil ann de bharr teorainneacha spáis. Faoi láthair bíonn an seomra léitheoireachta oscailte ó 1000 go dtí 1600, Dé Máirt go dtí Déardaoin (an dá lá sin san áireamh).
       Tá áiseanna aimsithe maidir lena lán de na bailiúcháin ar fáil ar pháipéar, ach beidh seisiún treoshuímh leis an gcartlannaí ar dualgas riachtanach don chuid  is mó chun na taifid is mó a bhaineann le hábhar a aimsiú. Is féidir é sin a dhéanamh nuair a shroicheann duine an láthair. Tá soicéid cumhachta ar fáil le haghaidh ríomhairí glúine. Is féidir ceamara a úsáid ach cead a fháil roimh ré agus sin amháin, chomh fada agus gur le haghaidh staidéar pearsanta aonuaire agus sin amháin atá sé, agus go bhfuil foirm chomhaontaithe dhlíthiúil sínithe.

       Féadfaidh tú cuid d’fhoirmeacha an tseomra léitheoireachta a ullmhú roimh do chuairt ar an gCartlann Mhíleata chun an riarachán a bhaineann le do choinne a éascú.

       Tá Rialacha don Seomra Léitheoireachta ar fáil ag an deasc thosaigh nó is féidir iad a íoslódáil ag an nasc seo, Rialacha an tSeomra Léitheoireachta.

       Ní mór do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu é sin a chur in iúl don chartlannaí ar dualgas agus coinne á dhéanamh acu chun a chinntiú go mbíonn an tseirbhís is fearr is féidir ar fáil.

       Déan na doiciméid seo a leanas a íoslódáil sula ndéanann tú iarratas:

       fold faq

       Conas a fhaighim rochtain ar bhailiúchán Bhiúró na Staire Míleata?

       Tá bailiúchán Bhiúró na Staire Míleata (BMH) ar fáil i gcomhair taighde anseo sna cartlanna (féach ár réamhrá don bhailiúchán ar leathanach an BMH). Tá ráitis ó fhinnéithe, doiciméid chomhaimseartha (paimfléid, grianghraif, litreacha, eiseolacháin, &rl), bailiúchán beag ar leith grianghraf agus dhá cheann déag de thaifeadtaí gutha. Tá cóipeanna dúblacha de na ráitis ó fhinnéithe coinnithe sa Chartlann Náisiúnta ar Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 2 agus i gcásanna áirithe, tá fáil orthu i do chartlanna áitiúla nó sa leabharlann. Tá foireann na Carltainne ag obair faoi láthair chun na ráitis finnéithe an BMH a chur ar fáil ar na leathanaigh gréasáin seo.

       fold faq

       Tá ábhar agamsa a d’fhéadfadh a bheith ina ábhar spéise don Chartlann Mhíleata. Conas a dhéanaim tabhartas?

       Tá os cionn 1,000  bailiúchán príobháideach ainmnithe a bhaineann le hÓglaigh na hÉireann agus leis an Roinn Cosanta sa Chartlann Mhíleata. Ba mhór againn tabhartas ar bith a thagann lenár mbeartas bailiúcháin a fháil, ag brath ar nádúr agus ar réimse an ábhair atá agat. Murar féidir linne an t-ábhar atá agat a thógáil bheadh áthas orainn comhairle a chur ort maidir le hinstitiúidí eile a bhfeilfeadh sé níos fearr dóibh an bailiúchán a fháil. De dheasca ár stádas agus ár misean mar chartlann seirbhíse poiblí, ní foláir gach ábhar príobháideach a ghlactar i bhfoirm tabhartais a chur ar fáil i gcomhair taighde poiblí tar éis tréimhse ama sonraithe. Níl beartas ceannaigh ag an gCartlann Mhíleata.

       fold faq

       Conas a théim chuig an gCartlann Mhíleata?

       Tá an Chartlann Mhíleata lonnaithe laistigh de Dhún Chathail Bhrugha, i ngar don Bhóthar Míleata, i Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6.  Is dún oibre é Dún Chathail Bhrugha (i gcomparáid le Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath) agus ar dhul isteach sa dún duit d’fhéadfadh go mbeadh garda an gheata ag iarraidh d’aitheantas a sheiceáil agus liosta na gcuaiteoirí a sheiceáil freisin. Bí ar aird go bhféadfadh go ndéanfaí gnáthseiceálacha slándála. Tá slite éagsúla le dul chuig an gcartlann:

       Ar an tseirbhís phoiblí: Téann busanna uimhir 15 de chuid Bus Átha Cliath ó na ráillí ag Coláiste na Tríonóide ar Shráid an Phiarsaigh an bealach ar feadh Bhóthar Ráth Maonais, a thrasnaíonn An Bóthar Míleata. Is é an stad in aice le Scoil Naomh Muire an ceann is gaire do Dhún Chathail Bhrugha.
       Thart ar deich nóiméad ón dún atá stad líne uaine an LUAS ag Droichead Charlemont. Tuirling ag an stad seo, lean an chanáil chomh fada le Droichead Portobello agus cas ar chlé chuig Bóthar Ráth Maonais. Ansin cas ar dheis chuig an mBóthar Míleata in aice Scoil Naomh Muire go sroicheann tú príomhgheataí an dúin.

       De shiúl na gcos/ar rothar: Trí phríomhgheata an dúin in aice an Bhóthair Mhíleata (gar do Scoil Naomh Muire).

       Sa carr: Tá páirceáil ar fáil laistigh den dún do thaighdeoirí. Tabhair eolas roimh ré le do thoil maidir le sonraí cláraithe do fheithicil.

       fold faq

       An mbeidh rochtain agam ar eolas ón gcartlann trí scríobh isteach?

       Ní bhíonn dóthain foirne againn de ghnáth chun taighde aonánach a dhéanamh do bhaill den phobal de dheasca an líon fiosruithe a fhaigheann muid. Ar aon dul le seirbhísí Cartlainne agus leabharlainne den chuid is mó, cuireann muid ábhar ar fáil don phobal inár seomra léitheoireachta chun go bhféadfaidh siad an taighde a dhéanamh iad féin. Má theastaíonn uait miontaighde a dhéanamh, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an gcartlannaí ar dualgas roimh ré ag 00 353 (0)1 804 6457 chun coinne a dhéanamh.

       fold faq

       Tá bonn Chogadh na Saoirse/1916 de chuid mo seanathar caillte agam. Conas ar féidir liom ceann eile a fháil eisithe?

       Féadfaidh gaolta na ndaoine ar bronnadh bonn 1916 agus/nó bonn Chogadh na Saoirse orthu iarratas a dhéanamh ar theastas seirbhíse. Ar an drochuair, ní féidir atheisiúint a dhéanamh ar bhunbhoinn ag an am seo. Eiseofar an teastas chuig an neasghaol is gaire. Scríobh chuig an seoladh seo a leanas chun leas a bhaint as an tseirbhís seo:

       Rannóg Riaracháin na nIarbhall,
       An Roinn Cosanta,
       An Rinn Mhór,
       Gaillimh.

       Déan an oiread sonraí pearsanta agus is féidir a sholáthar don Rannóg Riaracháin Iarbhall, le do thoil, lena n-áirítear ainm iomlán (agus aon éagsúlachtaí sa litirú), dáta breithe, an seoladh/na seoltaí baile le linn na tréimhse a ndearna siad an t-iarratas (1924 go dtí 1949 de ghnáth) agus ainm aon neasghaol ag an am sin.

       fold faq

       An bhfuil seirbíis tré Ghaeilge ar fáil sa Chartlann Mhíleata?

       Tá seirbhís Ghaeilge ar fáil más míon leat. Ní mór duit teagmháil a dhéanamh leis an Captaen Mac Eoin, leas-ceannasaí an Chartlann Mhíleata. An seoladh atá again ná:

       OIC, An Chartlann Mhíleata,
       Dún Chathail Bhrugha,
       Ráth Maonais.
       Baile Átha Cliath 6,
       Éire

       fold faq

       Conas a théim i dteagmháil leis an gCartlann Mhíleata?

       Féach an leathanach ‘Déan Teagmháil Linn’. Chun seirbhís éifeachtach a chur ar fáil, áitítear ar thaighdeoirí na nithe seo a leanas a chur le gach comhfhreagras poist, nuair is féidir:

       1. Seoladh teagmhála, uimhir teileafóin, agus seoladh ríomhphoist.
       2. An mbaineann d’fhiosrúchán le seirbhís duine muinteartha leat nó le seirbhís duine de do shinsir? Cuir isteach sonraí maidir leis an áit agus leis an uair ar fhóin an duine (agus abair más Arm, Seirbhís Chabhlaigh nó Aerchór a bhí ann) agus aonad, más eol, chomh maith le dáta breithe, uimhir seirbhíse agus seoladh baile comhaimseartha.
       3. An mbaineann d’fhiosrúchán le foinsí ón gCartlann Mhíleata a foilsíodh cheana nó leo siúd a luann an Chartlann Mhíleata? Cuir san áireamh le do thoil tagairt chomhaid bheacht (más eol), dáta foilsithe, údar agus teideal.
       fold faq

       Conas a fhaighim amach faoi sheirbhís mo shinsir le Fiúsailéirí Ríoga Bhaile Átha Cliath, le Fiúsailéirí Ríoga na Mumhan, le Gardaí na hÉireann nó le reisimintí/eagair eile in Arm na Breataine sna Cogadh Domhand

       Bíonn mearbhall ar a lán taighdeoirí a cheapann gur taisce í an Chartlann Mhíleata le haghaidh taifid na ndaoine ar fad as Éirinn a d’fhóin i bhfórsaí armtha eile. Níl sa Chartlann Mhíleata i ndáiríre ach taifid phearsanra na ndaoine a d’fhóin i bhfórsaí míleata Shaorstát Éireann ó 1922, chomh maith le hábhar a bhaineann le hÓglaigh na hÉireann (Irish Volunteers) agus le gluaiseacht na saoirse, 1913-1921.

       Tá eolas maidir le taifid Arm na Breataine, le n-áirítear taifid na reisimintí Éireannacha,  ar fáil i gCartlann Náisiúnta Shasana, ag Kew in London.

       Chun tuilleadh eolais úsáideach a fháil léigh ár ndoiciméad ar Reisimintí Éireannacha in Arm na Breataine[PDF 247KB]

       D’fhéadfá dul i gcomhairle le seirbhísí cartlainne eile in Éirinn (mar shampla, An Leabharlann Náisiúnta áit a bhfuil liostaí éagsúla de Phearsanra Éireannacha in Arm na Breataine ó dheireadh na 19ú agus tús 20ú aoise, nó Leabharlann agus Cartlann Bhaile Átha Cliath i Sráid an Phiarsaigh, áit a bhfuil pointe tadhaill Chumann Fiúsailéirí Ríoga Bhaile Átha Cliath) nó tabhair cuairt ar láithreán gréasáin National Archives of England website Chartlann Náisiúnta Shasana

       fold faq

       Conas a fhaighim rochtain ar thaifid phearsanta mo shinsir nó mo dhuine muinteartha a d’fhóin inÓglaigh na hÉireann nó in Arm Náisiúnta?

       Níl taifid phearsanra ar fáil ach do neasghaol díreach agus sin amháin. Féadfaidh neasghaol díreach cead a thabhairt do thaighdeoir tríú páirtí dul ar aghaidh agus fiosrúchán a dhéanamh ar a shon in imthosca eisceachtúla. Ní mór litir iarratais sínithe le haghaidh taifid phearsanra mar aon le cóipeanna de theasta(i)s b(h)reithe a chur ar fáil don Chartlann Náisiúnta chun gaol an iarratasóra leis an té atá á fhiosrú a léiriú. D’fhéadfadh go lorgódh an tOifigeach i bhFeighil na Cartlainne Míleata teastas báis don duine atá i gceist  agus/nó mionnscríbhinn a dhéanann léiriú ar an neasghaol. Is ar mhaithe le príobháid an té a mbaineann an t-eolas leis agus faoi threoir an Achta um Chosaint Sonraí a déantar é seo ar fad.

       Ba chóir duit iarratas a dhéanamh le haghaidh taifid do shinsear a fheiceáil mar seo a leanas más neasghaol díreach tú:

       1. Má d’imigh an té atá i gceist as Óglaigh na hÉireann le tríocha bliain anuas:
        • I gcás oifigeach (i.e. Leifteanaint, Captaein, Ceannfoirt etc.) scríobh chuig:
         Oifigeach i gCeannas Oifig Bainistíochta na nOifigeach Coimisiúnta
         D COS (Sp),
         DFHQ,
         Bóthar Mobhí
         Coláiste Chaoimhín
         Glas Naíon
         Baile Átha Cliath 9
        • I gcás pearsanra liostáilte (i.e. Saighdiúirí Singil, Ceannairí, Sáirsintí etc.) scríobh chuig:
         Oifigeach i gCeannas Oifig Bainistíochta an Phearsanra Liostáilte
         D COS (Sp),
         DFHQ,
         Bóthar Mobhí
         Coláiste Chaoimhín
         Glas Naíon
         Baile Átha Cliath 9 
       2. Má d’imigh an té atá i gceist as Óglaigh na hÉireann os cionn tríocha bliain ó shin:
        • I gcás oifigeach (i.e. Leifteanaint, Captaein, Ceannfoirt etc.) agus i gcás pearsanra liostáilte (i.e. saighdiúirí singil, ceannairí, sáirsintí etc.)– scríobh díreach chuig an Oifigeach i gCeannas na Cartlainne Míleata, ag an seoladh teagmhála sin.
       fold faq

       Conas a fhaighim rochtain ar thaifid phinsin ó Bhord na nArm-Phinsean?

       D’fhéadfadh go ndearna na daoine de do shinsir a d’fhóin le linn Éirí Amach na Cásca nó le linn Chogadh na Saoirse iarratas ar bhonn nó ar phinsean i ndáil lena gcuid seirbhíse. Dámhadh pinsin faoi Acht Pinsin 1924 agus Achtanna Pinsin dá éis. Níl taifid phinsin ar fáil ach do neasghaol díreach agus sin amháin ag an am seo de dheasca ceangaltais cosanta sonraí. Ba chóir do neasghaolta díreacha scríobh chuig an seoladh seo a leanas le haghaidh eolas a fháil i ndáil le seirbhís a gcuid gaolta le linn 1916 agus Chogadh na Saoirse:

       Rannóg Riaracháin na nIarbhall,
       An Roinn Cosanta,
       An Rinn Mhór,
       Gaillimh.

       Déan an oiread sonraí pearsanta agus is féidir a sholáthar don Rannóg Riaracháin Iarbhall, le do thoil, lena n-áirítear ainm iomlán (agus aon éagsúlachtaí sa litirú), dáta breithe, an seoladh/na seoltaí baile le linn na tréimhse a ndearna siad an t-iarratas (1924 go dtí 1949 de ghnáth) agus ainm aon neasghaol ag an am sin. Bí ar aird go bhféadfadh tréimhse feithimh a bheith i gceist le haghaidh a leithéid de thaifid ó tharla níos mó spéise a bheith á chur san ábhar seo le blianta anuas.

       An Dearadh Suaitheantas

       Tagann dearadh an tSuaitheantais (atá i gcoiteann ag gach Cór agus Seirbhís agus gach ord éide) ó shuaitheantas Óglaigh na hÉireann agus is é an tOllamh Eoin Mac Néill, Cathaoirleach Fheidhmeannas Náisiúnta Óglaigh na hÉireann, a dhear. Ghlac Óglaigh na hÉireann leis an suaitheantas seo ar dtús i nDeireadh Fómhair 1914. [Leigh Tuilleadh]