An Chartlann MhÁleata 

Tabhair cuairt ar an láithreán gréasáin Chartlann MhÁleata

Is é misean na Cartlainne MÁleata ná oidhreacht dhoiciméadach Óglaigh na hÉireann a bhailiú, a chaomhnú agus a chur ar fáil don phobal. 

Seachas a bheith ag freastal ar riachtanais fhianaiseacha, dlÁthiúla agus oidhreachta Óglaigh na hÉireann agus na Roinne Cosanta, is féidir le Cartlann MhÁleata seirbhÁsÁ poiblÁ a chur ar fáil i leith speictream leathan spéiseanna, ó cheisteanna faoi stair mhuintire go taighde acadúil, go hábhar le haghaidh clár faisnéise teilifÁse agus raidio. I measc na seirbhÁsÁ a d’fhéadfadh spéis ar leith a bheith agat iontu tá:

  • Stair mhuintire agus ginealas
  • Áiseanna le haghaidh taighde acadúil agus taighde léannta.
  • Cúnamh do na meáin, d’institiúidÁ cultúrtha, do ghrúpaÁ staire áitiúla agus do chumainn acadúla

Is Á an Chartlann MhÁleata áit taisce aircÁvÁ Óglaigh na hÉireann, na Roinne Cosanta agus Bhord Pinsean an Airm, de réir fhorálacha an Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986. Is éard is aircÁvÁ ann ná taifid a bhfuil tábhacht ar leith iontu, taifid a mheastar, ar iliomad fáthanna, go bhfuil luach buansheasmhach ag baint leo.

Bailiúchán na bPinsean SeirbhÁse MÁleata

Is éard atá i mBailiúchán na bPinsean SeirbhÁse MÁleata na bailiúchán ar leithligh de thaifid, chomhaid, léarscáileanna, tarraingtÁ agus léaráidÁ. Baineann na comhaid go prÁomha le hiarratais a rinne daoine aonaracha agus/nó a gcuid cleithiúnach go mbronnfaÁ pinsin agus aiscÁ i leith iarchomhaltaÁ a bhÁ ar fiannas mar bhaill d’Óglaigh na hÉireann, d’Arm Cathartha na hÉireann, d’Arm Phoblacht na hÉireann, de Chumann na mBan, den Arm Náisiúnta/Óglaigh na hÉireann agus d’eagraÁochtaÁ ainmnithe eile dá leithéad, nó a maraÁodh nó a gortaÁodh agus iad ar dualgas le linn na tréimhse Aibreán agus Bealtaine 1916 go dtÁ 30 Meán Fómhair 1923.  

Biúró na Staire MÁleata (1913-21)

Áis iontach a chuimsÁonn 1773 ráiteas ó fhinnéithe, 334 tacar doiciméad comhaimseartha (a chuimsÁonn nithe ar nós dialanna, paimfléid, griangraif, litreacha, teachtaireachtaÁ, tarraingtÁ agus léirÁnÁ, postaeir, cáipéisÁ dlÁ, giotaÁ as nuachtáin, foilsiúcháin chuimhneacháin agus ábhair ghearrshaolacha éagsúla), 42 bailiúchán ar leith grianghraf, 210 griangraf de shuÁomhanna comhraic le linn Sheachtain na Cásca a thóg an tAerchór nÁos déanaÁ, 12 taifead gutha agus bailiúchán ghearrthóg nuachtáin.

Bailiúcháin As LÁne

CoinnÁonn an Chartlann MhÁleata mórthoirt shuntasach ábhar ar cuid fÁor-thábhachtach Á den chur sÁos ar stair na hÉireann sa 20ú aois. Tá ocht suÁochán sa seomra léitheoireachta sa Chartlann MhÁleata agus tá an seomra sin le fáil thÁos staighre sa bhfoirgneamh cartlainne. Déan coinne chun d’áit a chinntiú agus tabharfaimid cúnamh duit chun an áis fÁor-iontach seo a thaiscéaladh. Faoi láthair bÁonn an seomra léitheoireachta ar oscailt ó 1000uair to 1600uair, Máirt go Déardaoin (an dá lá san áireamh).

SONRAÁ TEAGMHÁLA

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Rannóg Chartlann MhÁleata Óglaigh na hÉireann ar na modhanna seo a leanas:

An Chartlann MhÁleata
Seoladh:

Oifigeach i gCeannas,
An Chartlann MhÁleata,
Dún Chathail Bhrugha,
Ráth Maonais
Baile Átha Cliath 6.

Oifig: + 00 353 1 8046457
Ríomhphost: militaryarchives@defenceforces.ie

Cartlann Físe as an Cór Marcra

Tabhair cúirt ar an Chartlann MhÁleata

An Dearadh Suaitheantas

Tagann dearadh an tSuaitheantais (atá i gcoiteann ag gach Cór agus Seirbhís agus gach ord éide) ó shuaitheantas Óglaigh na hÉireann agus is é an tOllamh Eoin Mac Néill, Cathaoirleach Fheidhmeannas Náisiúnta Óglaigh na hÉireann, a dhear. Ghlac Óglaigh na hÉireann leis an suaitheantas seo ar dtús i nDeireadh Fómhair 1914. [Leigh Tuilleadh]