Dul Chun Cinn Gairme

An Saighdiúir Singil A Rowe — 3ú Cathlán Coisithe

Cad a rinne tú sula ndeachaigh tú san Arm?

Sula ndeachaigh mé san Arm, tar éis na hardteistiméireachta a dhéanamh, chaith mé 6 mhÁ ag obair le comhlacht slándála ag feistiú aláram i dtithe. Ansin bhain mé printÁseacht phéinteála agus mhaisiúcháin amach, áit ar chaith mé ceithre bliana.

Cén uair a cheap tú go mbeadh an tArm feiliúnach duit?

Thuig mé go mbeadh an tArm feiliúnach dom nuair a rinne mé taighde ar na deiseanna gairme agus forbartha pearsanta a bhÁ ar fáil dom in Óglaigh na hÉireann.

Cad é an rud is taitneamhaÁ a rinne tú i do chuid traenála le gairid?

An rud is taitneamhaÁ a rinne mé i mo chuid traenála le gairid ná bheith ar an gcéad fhoireann rugbaÁ i nDún Chill Chainnigh. Bhain mé taitneamh i gcónaÁ as a bheith páirteach i spórt foirne agus bhain mé an-sásamh as a bheith ag breathnú ar an bhfoireann ag fás agus ag forbairt.

Cad é an chuid ba dhúshlánaÁ den traenáil?

Ba Á an traenáil earcaigh an chuid ba dhúshlánaÁ de mo chuid traenála, tráth a raibh mé scoite ó mo mhuintir agus ó mo chairde, traenáil an-fhisiciúil a bhÁ ann agus bhÁ an turas fada gach seachtain dian go maith.

Cé air a bhfuil tú dÁrithe i do ról amach anseo?

Tá mé ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh le mo ghairm san Arm, feidhm a bhaint as na deiseanna ar fad atá ar fáil dom, agus ar deireadh thiar tá súil agam Cúrsa Féideartha ONC a dhéanamh.

Cad a dhéanann tú ó lá go lá i do ról?

I mo ról laethúil cuirim in iúl mo theacht ar dualgas gach maidin ag 0830 uair. Téimid ar pharáid, ansin tar éis na paráide téim ar thraenáil phearsanra go dtÁ 1030 uair.  Tar éis an tsosa téim chuig léachtaÁ le seanscileanna a fheabhsú agus cinn nua a fhoghlaim. Ansin san iarnóin téimid ar pharáid ag 1400 uair agus ina dhiaidh sin téim chuig tuilleadh léachtaÁ nó déanaim tuilleadh traenála pearsanta.

Cad é an chuid is taitneamhaÁ den traenáil?

Is é an chuid is taitneamhaÁ de mo chuid traenála a bheith ag feabhsú mo scileanna léite mapaÁ mar go raibh sé deacair dom ar dtús ach feicim go bhfuil feabhas tagtha orm agus taitnÁonn sin liom.

Cad a cheapann do chairde/do mhuintir faoi do cheird san Arm?

Tá mo chairde agus mo mhuintir an-sásta agus bródúil asam agus tá mé féin sásta agus mé dÁrithe isteach go mór ar mo chuid oibre.

Trooper Amy Crook
2 Scuadrún Marcra

Cad a bhÁteá a dhéanamh sular thosaigh tú le hÓglaigh na hÉireann?

BhÁnn ag obair i siopa Dunnes Stores i gCluain Dolcáin.

Cén fáth ar shocraigh tú teacht isteach in Óglaigh na hÉireann?

Tá beirt chol ceathracha liom in Óglaigh na hÉireann.  D'fhiafraigh mé dÁobhsan faoi shaol an airm.  BhÁ siad an-tógtha leis agus bhÁ sin ina spreagadh agamsa ag socrú teacht isteach san arm.  

Cad a shÁl tú d'Oiliúint na nEarcach?

Ba mise an t-aon bhean amháin agus bhÁ sé nÁos deacra agam dá bharr sin.  NÁ raibh aon chleachtadh agam ar chúrsaÁ mÁleata, nÁ raibh mé riamh i mo chúltacaire mar shampla.  D'fhág sin go raibh nuacht ag baint le gach uile shórt dom, mar a bhÁ do chuid mhór daoine eile.  Bhain mé sásamh as rudaÁ nua a fhoghlaim agus as mo dhúshlán a bheith á thabhairt. 

Tabhair cuntas ar an ngnáthlá oibre agat.

I mo Thrúipéir Marcra lánoilte dom, déanaim na bearta oibre ar fad a leagtar ar an Aonad lena mbainim.  Is Á an obair a leagtar orm féin ó lá go lá a bheith ag obair i Stór LóistÁochta an Aonaid agus is mé a bhÁonn freagrach as airm agus armlón a thabhairt amach agus a thógáil isteach. 

Cén ghné den phost is mó a thaitnÁonn leat?

Is maith liom fios a bheith agam nach mar a chéile gach seachtain i ndiaidh a chéile, go mbeidh athrú ar an sceideal, nuacht agus éagsúlacht ag baint leis agus, ag an am céanna, is maith liom fios a bheith agam go bhfuil slÁ bheatha bhuan sheasmhach agam. 

Cad atá foghlamtha agat ó tháinig tú isteach sna Óglaigh na hÉirenn?

Sular tháinig mé isteach in Óglaigh na hÉireann, nÁ raibh eolas ar bith agam faoi láimhseáil airm ná faoi chúrsaÁ oirbheartaÁochta.  NÁ raibh tiomáint agam ach oiread.  Tá sin uile foghlamtha agam ó shin.  D'fhoghlaim mé go leor freisin fúm féin agus tá muinÁn agam asam féin anois seachas mar a bhÁodh.

Cad a cheapann do chuid gaolta agus do chuid cairde faoi tú a bheith in Óglaigh na hÉireann?

Cuireann mo chuid gaolta agus mo chuid cairde an-suim i mo chuid oibre agus bÁonn siad seasta ag cur cheisteanna agus fonn orthu an scéal is deireanaÁ faoina mbÁonn ar siúl agam a chloisteáil.  Tá a fhios agam gur ábhar mórtais do mo mháthair a rá go bhfuil inÁon léi in Óglaigh na hÉireann.

Cén plean atá agat don am atá romhat in Óglaigh na hÉireann?

Tá súil agam dul thar lear arÁs agus is mian liom chomh maith dul chun cinn a dhéanamh ó thaobh mo shlÁ bheatha in Óglaigh na hÉireann.  

To top

An Sáirsint Mark Cummins, Sáirsint Buíne Moirtéir, 5ú Cathlán Coisithe

Cén post atá agat?

Mise an Sáirsint BuÁne Moirtéir don BhuÁon Mhoirtéir 81mm sa Chomplacht TacaÁochta den 5ú Cathlán Coisithe. Tá an post seo agam le thart ar 5 bliana agus tá réimse cúraimÁ orm idir a bheith ag maoirsiú dualgas riaracháin don bhuÁon, traenáil agus pleanáil leanúna agus ag déanamh traenála ina mbÁonn freachnaimh oirbheartaÁochta agus traenáil beo-lámhaigh le moirtéir 81mm.

Cén chaoi a bhfuair tú an post sin?

Ó thús mo ghairme mar Shaighdiúir Singil in Óglaigh na hÉireann tá baint agam leis an Moirtéar P1 81mm tar éis cúrsa iontrála óige a dhéanamh i 1997.  I 2002 agus mé i mo Cheannaire, chrÁochnaigh mé Cúrsa Teagascóra Moirtéir 81 mm agus ceapadh mé i m’Oibritheoir Poist Cheannais Mhoirtéir (CPO) agus i mo Stiúrthóir Lámhaigh Mhoirtéir (MFC). Go gairid tar éis céim Sáirsint a bhaint amach i 2005 ceapadh mé i mo Sháirsint PL Moirtéir don Mhoirtéar P1 81 mm.

Cén saghas cúrsaÁ atá déanta agat?

Tá réimse leathan de chúrsaÁ mÁleata déanta agam le 16 bliana anuas. Rinne mé Cúrsa Fritancanna 84 mm Óg-iontrálaÁ (YE), Cúrsa Moirtéir 81 mm YE agus Teagascóra, Cúrsa MeaisÁnghunnaÁ Troma YE, Cúrsa Féideartha ONC chun mé a cháiliú le hardú céime a fháil go dtÁ leibhéal Sáirsint, Cúrsa Teagascóra Trealaimh FÁse OÁche, Cúrsa Teagascóra Tess, Bunchúrsa Tiomána agus cúrsaÁ éagsúla rÁomhaireachta.

Cad é an rud is mó a tharla le linn do ghairme?

Tharla an rud ba mhó de mo ghairm dom i 2000 agus mé ar mo dhara thuras dualgais i nDeisceart na Liobáine mar CheannasaÁ óg gasra. Le linn ár n-imscartha bhÁ aistarraingt d’FhórsaÁ Cosanta Iosrael beartaithe do mhÁ Iúil 2000 ón limistéar a bhÁ faoi cheannas na nIosraelach (ICA). Ach tharla sin nÁos luaithe ná mar a bhÁ beartaithe nuair a thosaigh clampar idir na faicseanaithe agus d’imigh FórsaÁ Cosanta Iosrael as an áit láithreach. Cé go raibh an cás iontach contúirteach, mar gur lean an trodaÁocht ar feadh roinnt laethanta, bhÁ an-rÁméad sa réigiún mar go raibh lÁon mór de mhuintir na Liobáine ag filleadh ar dheisceart na tÁre sin. Mar chuid de bheartas na NA, thosaigh Cathlán na hÉireann ar phatróil san ICA, mar a bhÁ ann roimhe sin, chomh fada ó dheas le teorainn na Liobáine le hIosrael den chéad uair le 20 bliain. Bhraith tú go mór go raibh tú páirteach i ré an-tábhachtach de stair na Liobáine agus an Mheánoirthir.

Cad tá beartaithe agat amach romhat?

Tá sé i gceist agam fanacht mar Sháirsint Moirtéir P1 don Mhoirtéar 81 mm P1 i gComplacht TacaÁochta an 5ú Cathlán Coisithe. Ba mhaith liom deis a fháil chun Ardchúrsa ONC a dhéanamh chun mé a cháiliú don chéim Sáirsint Complachta laistigh den Chathlán. Tá sé i gceist agam freisin dul thar sáile ar aon mhisean nua a thiocfaidh an bealach amach anseo.

Cén t-imscaradh ba dhúshlánaÁ a fuair tú thar lear agus cén fáth?

Ba é an t-imscaradh ba dúshlánaÁ thar sáile an ceann leis an 102ú Cathlán i Sead i 2010. Ba mise an Sáirsint P1 don BhuÁon Meicnithe Coisithe, rud ar bhain mé an-sásamh as cé gur ról an-ghnÁomhach a bhÁ ann a chinntiú go raibh P1 ullmhaithe i gceart do na tascanna oibrÁochta ar fad. Rinneadh sin le Traenáil Leanúna ar an láthair fad a bhÁomar ar imscaradh cé go raibh an aimsir iontach crua. BhÁomar an-ghnóthach ón tús ó thaobh oibrÁochta de, seachtain amháin ag patrólú agus an tseachtain ina diaidh ar dhualgais slándála sa champa tráth ar oibrigh muid go dÁcheallach leis na harmáin, an trealamh agus ár bpearsanra a ullmhú do phatróil na seachtaine dar gcionn. Freisin, nuair a aistarraingÁodh Óglaigh na hÉireann as Sead i mBealtaine 2010 chuir sin brú breise oibre ar an gCathlán agus sinn ag iarraidh fanacht ullamh ó thaobh oibrÁochta de fad a bhÁomar ag scor an champa, ach rinne an cathlán an beart trÁ oibriú go crua as lámha a chéile.

Cén chomhairle a chuirfeá ar dhaoine óga atá ag iarraidh dul isteach in Óglaigh na hÉireann?

Mholfainn d’aon duine atá ag iarraidh dul isteach in Óglaigh na hÉireann leibhéal ard corpacmhainne a bhaint amach sula dtosóidh siad ar an traenáil earcach. NÁ mór dóibh a bheith cinnte gurb é seo an jab atá uathu mar nÁ gnáthphost ón naoi go dtÁ an cúig atá i gceist leis. Mar is minic go mbeifear ag súil go gcaithfidh tú tréimhsÁ fada as baile, m.sh. le linn traenála, thar sáile, srl.

Ar cuireadh tusa thar lear? Má cuireadh, inis dom faoin imscaradh Cuireadh

BhÁ mé sa Liobáin agus sa Libéir uair amháin agus i Sead faoi dhó. BhÁ mé sa Liobáin mar Shaighdiúir Singil leis an mBuÁon Armán, sa Libéir mar Cheannaire i gCathlán Coisithe agus sa dá thuras go Sead bhÁ mé ag feidhmiú mar Sháirsint sa Rannóg Moirtéir 60 mm de BhuÁon Armán. BhÁomar ag feidhmiú mar fhórsa coimeádta sÁochána sa Liobáin ag déanamh monatóireachta agus ag tuairisciú ar a raibh á dhéanamh ag an Hezbollah agus ag Arm Iosrael. Sa Libéir bhÁomar inár bhFórsa FrithghnÁmh Mhear réidh le dul chuig ceantair éagsúla trioblóideacha agus rinneamar patrólú freisin ar ordú. Rinne mé an chéad turas go Sead sa séasúr fliuch in éineacht le Fórsa de chuid an Aontais Eorpaigh (EUFOR) áit a ndearnamar patrólú san aer agus ar an talamh chun cosaint a thabhairt don iomad teifeach agus DÁláithreach Inmheánach a bhÁ san áit. Leis na Náisiúin Aontaithe a bhÁ an dara turas sa séasúr tirim agus dá bharr sin bhÁomar in ann dul ar phatróil nÁos faide ó bhaile. B’iontach an taithÁ a bhÁ le fáil as gach turas agus thug siad dúshláin éagsúla dúinn.

To top