Scála Pá

Téarmaí Pinsin

  1. Go ginearálta, is ball den Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair ('Scéim Aonair') gach duine a thosaíonn i bhfostaíocht Seirbhíse Poiblí inphinsin an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh. Tá feidhm leis an Scéim Aonair sochar sainnithe i gcás pearsanra míleata a chuaigh isteach sa Bhuanfhórsa Cosanta (PDF) ina iontrálaí nua céaduaire sa tSeirbhís Phoiblí ón 1 Eanáir 2013 ar aghaidh. Tá feidhm freisin leis an Scéim Aonair i gcás iarSheirbhísigh Phoiblí - lena n-áirítear iarphearsanra PDF - atá ag filleadh ar fhostaíocht inphinsin sa tSeirbhís Phoiblí i ndiaidh briseadh de níos mó ná 26 seachtaine, nó ar chonradh eile seachas an conradh céanna fostaíochta.  Leagtar amach rialacha na Scéime Aonair san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012 www.per.gov.ie/en/single-scheme/ agus i gciorcláin bhainteacha DPER. Tá feidhm le socruithe éagsúla scéime pinsean ceirde (aoisliúntas) i gcás pearsana míleata a earcaíodh chuig an PDF roimh an 1 Eanáir 2013.
  2. Tá an Scéim Aonair bunaithe ar an múnla meánthuilleamh gairme.  Tá sochair scoir (pinsean agus cnapshuim) bunaithe ar % de thuillimh inphinsin duine ar feadh a ghairme Seirbhíse Poiblí agus é ina bhall den Scéim Aonair. I gcás pearsanra Óglaigh na hÉireann atá ina mbaill den Scéim Aonair, is 50 an 'bunaois scoir'.  Ciallaíonn sin go n-íoctar an pinsean scoir agus cnapshuim de ghnáth láithreach ar dul ar scor nó nuair a urscaoiltear ón PDF tú má d'fhóin tú go dtí 50 bliain d'aois, agus go bhfuil an 2 bhliain seirbhíse caighdeánaí ar a laghad atá de dhíth curtha isteach agat. Sa chás go n-imíonn tú as an PDF sula mbeidh tú 50 bliain d'aois, déanfar na sochair a chaomhnú agus beidh siad iníoctha de réir aois an Phinsin Stáit Ranníocaigh ón roinn leasa shóisialaigh amach anseo (66 ag ardú go dtí 68) agus beidh nasctha léi.  Is sochair ranníocacha iad sochair scoir; agus tá pinsean ceirde faoi réir ag comhtháthú leis an gcóras Árachais Shóisialta.
  3. Bíonn iontrálaithe nua sa tSeirbhís Phoiblí, lena n-áirítear iontrálaithe atá ag dul isteach sa PDF, faoi réir árachais de ghnáth le haghaidh ÁSPC iomlán.  Ar an mbonn sin, déantar a bpinsean ceirde (nó pinsean céile) a chomhtháthú le córas Árachais Shóisialta an Stáit de réir gnáthshocruithe Seirbhíse Poiblí.
  4. Le linn a gcuid seirbhíse, caithfidh gach iontrálaí nua chuig an PDF ranníocaíochtaí pinsin fostaí cuí a íoc as a bpá i leith a gcuid sochar faoin scéim pinsean ceirde.  Tá siad dlite freisin laghdú pinsean-choibhneasta na Seirbhíse Poiblí mar atá a íoc freisin (PRD). Tá sé sin éagsúil ó na gnáthranníocaí pinsin fostaí agus ní thuilltear aon sochair aoisliúntais bhreise mar thoradh ar an laghdú. Ón 1 Eanáir 2019, tá PRD á athchóiriú go dtí 'Ranníocaíocht Aoisliúntais Bhreise'.

Nótaí Breise:

Is gnáthghné de scéimeanna pinsean ceirde na Seirbhíse Poiblí é comhtháthú. Ciallaíonn sé go nglactar teidlíocht duine ar an réimse sochar Árachais Shóisialta san áireamh (lena n-áirítear Ranníoc Pinsin Stáit) nuair atá an méid pinsin ceirde atá le híoc á ríomh. I ndáil le scéim pinsin chomhtháite, féachtar ar Ranníoc Pinsin Stáit (SPC) mar chuid de phacáiste pinsin iomláin an fhostaí.  Faoi ghnáthshocruithe Seirbhíse Poiblí, tosaíonn comhtháthú an phinsin ceirde leis an gcóras Árachais Shóisialta nuair a thosaítear ag íoc an phinsin ceirde. Ciallaíonn sé sin go laghdaítear an pinsean ceirde ón tús trí fhritháireamh Árachais Shóisialta (Pinsean Stáit), beag beann ar cibé an bhfuil aois an Phinsin Stáit sroichte ag an duine.  Tá feidhm le comhtháthú i leith pinsean ceirde agus ranníocaíochtaí, ach níl i leith na cnapshuime scoir.

Dated:  Aibreán 2018

Téarmaí Pá

  1. Ón 1 Eanáir 2011, beidh rátaí pá níos ísle i gceist do gach duine a thosóidh sa tSeirbhís Phoiblí, agus is é an dáta iarbhír ar earcaíodh é/í a shocróidh na téarmaí sonracha pinsin ceirde.
  2. Tá an ráta pá, lena n-áirítear íocaíocht liúntas, faoi réir athbhreithnithe agus coigeartaithe ar bhonn leanúnach de réir na n-athruithe atá infheidhme ar fud na Seirbhíse Poiblí go ginearálta, de réir Bheartas an Rialtais.
  3. Ar aon dul le treoracha na Roinne Airgeadais dar dáta an 23 Nollaig 2010, beidh an pá tosaigh do dhaoine a earcaítear ó chomórtais oscailte, do gach post sa tSeirbhís Phoiblí, ag an mbunscála pá lena mbaineann.

Pá le Linn Traenáil

Maireann traenáil na n-earcach Airm/tAerchór 17 seachtaine Féach sonraí anseo >> . Beidh earcach nach raibh fostaithe sa tseirbhís phoiblí roimhe seo i dteideal €394.22 comhlán sa tseachtain le linn an ama sin.

Ar thraenáil a thabhairt chun críche cáileoidh an t-earcach d'ardú céime go Saighdiúir Singil 2*. Beidh 10 seachtaine eile traenála i gceist ina dhiaidh sin. Is €461.61 comhlán sa tseachtain an pá a bheidh i gceist le linn traenála mar Shaighdiúir Singil 2*. Ar thraenáil a thabhairt chun críche cáileoidh an Saighdiúir Singil 2* d'ardú céime go Saighdiúir Singil 3*.

Is €478.62 comhlán sa tseachtain an chéad phointe ar scála pá Saighdiúir Singil 3 Réalta Tá Saighdiúir Singil 3 Réalta i dteideal Liúntas Seirbhíse Míleata (MSA) €43.76 sa tseachtain. Idir an MSA agus pá comhlán is €522.38 comhlán sa tseachtain atá i gceist ar ionann é is €27,257 comhlán sa bhliain.

Chomh maith le bunphá, bíonn liúntas breise ag dul le réimse dualgas a chomhlíonadh.

 PPC Scálaí Pá LRA2 in ndiaidh 01 Eanáir 2013

Céim Earcaíochta Pointe 01/01/18
Príntíseach
Pá Bun.
MSA
Iomlán
Ar liostáil 1 €286.18 €0.00 €286.18
Tar éis 1 bliana seirbhíse 2 €340.47 €0.00 €340.47
Tar éis 2 bliana seirbhíse 3 €445.50 €0.00 €445.50
Tar éis 3 bliana seirbhíse 4 €519.71 €0.00 €519.71

 

Saighdiúir Singil, Grád 1/Mairnéalach, Triú Grád
€394.22 €0.00 €394.22

 

Saighdiúir Singil, 2 Réalta/Mairnéalach, An Dara Grád
€461.61 €0.00 €461.61

 

Saighdiúir Singil, 3 Réalta/Mairnéalach, An Chéad Grád
1 €478.62 €43.76 €522.38
2 €478.62 €43.76 €522.38
3 €478.62 €43.76 €522.38
4 €502.34 €121.50 €623.84
5 €524.19 €121.50 €645.69
6 €542.22 €121.50 €663.72
7 €556.01 €121.50 €677.51
8 €569.75 €121.50 €691.25
9 €608.12 €121.50 €729.62
10 €608.12 €121.50 €729.62
11 €608.12 €121.50 €729.62
12 €608.12 €121.50 €729.62

PPC Scálaí Pá LRA2 in ndiaidh 01 Eanáir 2013

ÍoslódáilRátaí Pá Pearsanra Neamh-Choimisiúnaithe (PDF 84kb)

PPC Scálaí Pá LRA2 roimh 01 Eanáir 2013

Céim Earcaíochta      Pointe 01/01/18
Príntíseach
Pá Bun.
MSA
Iomlán
Ar liostáil 1 €272.85 €0.00 €272.85
Tar éis 1 bliana seirbhíse 2 €324.42 €0.00 €324.42
Tar éis 2 bliana seirbhíse 3 €424.20 €0.00 €424.20
Tar éis 3 bliana seirbhíse 4 €494.70 €0.00 €494.70

 

Saighdiúir Singil, Grád 1/Mairnéalach, Triú Grád €384.39 €0.00 €384.39

 

Saighdiúir Singil, 2 Réalta/Mairnéalach, An Dara Grád €467.54 €41.57 €509.11

 

Saighdiúir Singil, 3 Réalta/Mairnéalach, An Chéad Grád
Seirbhís 0 - 3 bliana 1 €483.64 €41.57 €525.21
Seirbhís thar 3 Bliain 2 €489.67 €115.43 €605.10
Seirbhís thar 4 Bliain 3 €503.76 €115.43 €619.19
Seirbhís thar 5 Bliain 4 €521.06 €115.43 €636.49
Seirbhís thar 6 Bliain 5 €534.29 €115.43 €649.72
6 €547.47 €115.43 €662.90
7 €584.29 €115.43 €699.72

PPC Scálaí Pá LRA2 roimh 01 Eanáir 2013

ÍoslódáilRátaí Pá Pearsanra Neamh-Choimisiúnaithe (PDF 84kb)

Leigh a tuilleadh faoi An tAerchór