Scála Pá

TéarmaÁ Pá agus Pinsin

FÓGRA TÁBHACHTACH DÓIBH SIÁšD A THAGANN ISTEACH i mBUANÓGLAIGH NA hÉIREANN ÓN 1 EANÁIR 2011 AMACH:

 

  1. Beidh scála pá Áslithe i bhfeidhm i ndáil le gach duine a thagann isteach sa tseirbhÁs phoiblÁ ón 1 Eanáir 2011 agus is de réir an dáta earcaÁochta féin a dheimhnÁtear téarmaÁ sonracha an phinsin saothair ina leith.
  2. Is féidir coigeartú a dhéanamh ar na rátaÁ pá agus liúntais ó am go chéile ag teacht le polasaÁ an Rialtais i ndáil le pá. D'aontaigh an Rialtas ina leith sin laghdú 10% sna scálaÁ tuarastail (pá) agus liúntais sheasta d’iontrálaithe nua a earcaÁtear sna gráid iontrála thraidisiúnta sa tseirbhÁs phoiblÁ le héifeacht ón 1 Eanáir 2011. Tá an t-athrú seo i bhfeidhm, de réir mar is cuÁ, i gcás na n-iontrálaithe nua lena mbaineann a thagann isteach sa tseirbhÁs phoiblÁ ar an dáta sin nó tráth ina dhiaidh sin, daoine a thagann isteach sna Buan-Óglaigh san áireamh. Tá socraithe ag an Rialtas freisin gur ar an leibhéal is Ásle den scála pá iomchuÁ a bheidh an pá tosaigh do dhaoine a earcaÁtear trÁ chomórtais oscailte in aon phost sa tseirbhÁs phoiblÁ.
  3. Ba chóir a thabhairt chun aire go bhféadann Áoc liúntas, an ráta ÁocaÁochta san áireamh, a Áoctar le daoine d'Óglaigh na hÉireann a theacht faoi réir leasaithe agus choigeartaithe ar bhonn leanúnach, ag teacht leis na hathruithe a bheadh le cur i bhfeidhm de réir pholasaÁ an Rialtais.  Anuas air sin, is amhlaidh a thagann na liúntais a Áoctar le daoine d'Óglaigh na hÉireann faoi scáth athbhreithniú ginearálta atá á dhéanamh mar gheall ar liúntais sa tseirbhÁs phoiblÁ agus d'fhéadfadh go dtiocfaidÁs faoi réir aon chomhairle a d'eascródh ón bpróiseas athbhreithnithe sin.
  4. Faoin Acht um Aoisliúntas na SeirbhÁse PoiblÁ (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004, tá socruithe leasaithe maidir le pinsean saothair i bhfeidhm i ndáil le baill foirne mÁleata a thagann isteach ina n-iontrálaithe nua sna Buan-Óglaigh an 1 Aibreán 2004 nó tráth is deireanaÁ ná sin.  Foráiltear faoin scéim pinsin dóibhsean do 'aois pinsin Áosta' 50 bliain d'aois.  CiallaÁonn sin nach gnáth-phinsean agus aisce (cnapshuim) a bheidh le hÁoc ón tráth urscaoilte nó dul ar scor féin ach amháin i gcás an té a bhÁonn ag fónamh go mbÁonn 50 bliain slán aige.  Ar feadh tréimhse 30 bliain a tharlaÁonn fabhrú ar na sochair scoir is mó.  Sa chás go bhfágtar na Buan-Óglaigh sula mbÁtear 50 bliain d'aois, nÁ bhÁonn na sochair inÁoctha ar an toirt ach déantar iad a 'chaomhnú' agus bÁonn siad inÁoctha ó bhÁonn 60 bliain slán ag an duine.  Mar a chéile le scéimeanna pinsin eile de chuid na seirbhÁse poiblÁ trÁd is trÁd, is ar iomlán na seirbhÁse inphinsin agus an phá inphinsin ar an dáta urscaoilte/scoir a bhunaÁtear na sochair (i.e. scéim shochair shonraithe maidir leis an tuarastal deiridh) agus bÁonn siad faoi réir ag comhdhlúthú leis an gcóras Árachais Shóisialta.
  5. Mar chuid den athchóiriú leanúnach ar chúrsaÁ pinsin, áfach, tá socraithe ag an Rialtas tús a chur le scéim nua pinsin amháin do gach duine a thagann isteach sa sa tseirbhÁs phoiblÁ as seo amach, iadsan a thagann isteach sna Buan-Óglaigh san áireamh.Baineann an scéim shochair shonraithe nua seo le daoine a théann isteach sa tseirbhÁs poiblÁ ina n-iontrálaithe nua den chéad uair an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. Baineann sÁ freisin le hiar-sheirbhÁsigh phoiblÁ a théann ar ais sa tseirbhÁs phoiblÁ ón dáta sin ar aghaidh, tar éis sos nÁos faide ná 26 seachtain nó ar bhealach eile seachas faoin gconradh fostaÁochta céanna. Faoin Scéim Aonair nua bunófar sochair scoir ar ‘mheántuillimh ré oibre’ seachas ar ‘phá deiridh’. Beidh feidhm i gcónaÁ leis an aois pinsin Áosta 50 bliain d’aois maidir le pearsanra mÁleata, is é sin, nÁ beidh pinsean agus aisce le hÁoc ón tráth urscaoilte nó dul ar scor féin ach amháin i gcás an té a bhÁonn ag fónamh go mbÁonn 50 bliain slán aige.  Sa chás go bhfágtar na Buan-Óglaigh sula mbÁtear 50 bliain d'aois, déantar sochair faoin Scéim Aonair a chaomhnú agus beidh siad inÁoctha trÁd is trÁd ag teacht le, agus nasctha le, haois Phinsean Stáit an leasa shóisialaigh ina dhiaidh sin (66 ag ardú go 68).  Sochair rannÁocacha a bheidh sna sochair scoir; agus beidh pinsin faoi réir ag comhdhlúthú leis an gCóras Árachais Shóisialta. Tá na mionsonraÁ iomlána leagtha amach san Acht um Pinsin na SeirbhÁse PoiblÁ (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012. 
  6. Dá bhrÁ sin, beidh téarma na scéime pinsin reatha cuÁ a leagtar amach faoi 4 thuas i bhfeidhm i ndáil le daoine a thagann isteach sna Buan-Óglaigh sula dtarlaÁonn tosach feidhme na scéim pinsin aonair nua don tseirbhÁs phoiblÁ.
  7. Má théitear isteach sna Buan-Óglaigh an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin, beidh feidhm leis na socruithe ag 5 thuas (faoi réir ag forálachta an Achta 2012). 
  8. Beidh ar gach earcach nua sna Buan-Óglaigh le linn a gcuid seirbhÁse rannÁocaÁochtaÁ pinsin an fhostaÁ a Áoc go cuÁ as an bpá i ndáil lena gcuid sochar aoisliúntais. Beidh orthu chomh maith an Asbhaint a bhaineann le Pinsean na SeirbhÁse PoiblÁ (an 'tobhach pinsin', mar a thugtar air) a Áoc.
  9. Tá earcaithe nua sa tseirbhÁs phoiblÁ, earcaithe sna Buan-Óglaigh san áireamh, inárachais maidir le ÁSPC iomlán de ghnáth.  Ar an mbunús sin, tá an pinsean saothair (nó pinsean a gcéile) faoi réir ag comhdhlúthú le córas Árachais Shóisialta an Stáit ag teacht leis na gnáthshocruithe don tseirbhÁs phoiblÁ.

NótaÁ Breise:

Is gnáthchuid de scéimeanna pinsin saothair na seirbhÁse poiblÁ comhdhlúthú.  CiallaÁonn sé go dtugtar teideal an duine ar réimse sochar Árachais Shóisialta (Pinsean RannÁoca an Stáit san áireamh) san áireamh agus an tsuim atá inÁochta mar phinsean saothair á rÁomh.  BreathnaÁtear ar an bPinsean Stáit etc. mar chuid den phacáiste iomlán pinsin atá le hÁoc leis an duine.  BÁonn ráta nÁos Ásle den phinsean saothair i gceist mar gheall ar an gcomhdhlúthú ná mar a bheadh i gceist dá uireasa.  BÁonn comhdhlúthú i gceist le pinsean agus le rannÁocaÁochtaÁ, ach nÁ bhÁonn le aisce.

Tá gach seirbhÁseach poiblÁ atá i bhfostaÁocht inphinsin - baill foirne na mBuan-Óglach san áireamh - faoi dhliteanas Asbhaint a bhaineann le Pinsean a Áoc, gan beann ar an dáta ar tháinig siad isteach sa tseirbhÁs phoiblÁ.  'An tobhach pinsin' a thugtar go coitianta air sin agus thug an Rialtas isteach é mar chuid de phacáiste bearta géarchéime airgeadais.  Rud ar leith an asbhaint seachas rannÁocaÁochtaÁ pinsin chaighdeánacha an fhostaÁ agus nÁ thuilltear sochair bjreise aoisliúntais mar gheall ar an asbhaint.  
 
Eanáir 2013

Is féidir athrú a chur ar an bhFógra seo de réir mar is gá.

Rátaí Pá do dhaoine a earcaítear i ndiaidh  01/01/2013 Ranníocaíocht Pinsin Phearsanta

Scála Pá wef 01/01/13
Céim Pointe Ráta
Saighdiúir Singil, Grád 1/Mairnéalach den Tríú Grád €351.61
Saighdiúir Singil, 2 Réalta/Mairnéalach, an Dara Grád €378.94
Saighdiúir Singil, 3 Réalta/Mairnéalach, an Chéad Ghrád 
0-3 bliana seirbhíse 1 €378.94
Os cionn 3 bliana seirbhíse 2 €405.25
Os cionn 4 bliana seirbhíse 3 €405.25
Os cionn 5 bliana seirbhíse 4 €431.57
Os cionn 6 bliana seirbhíse 5 €431.57
6 €463.14
7 €494.72
8 €524.64
9 €524.64
Liúntas Seirbhíse Míleata - Seachtainiúil
Saighdiúir Singil a bhfuil níos lú ná 3 bliana seirbhíse €37.41
3 agus 4 bliain €65.00
5ú bliain agus os a chionn €103.89

 

 

Leigh a tuilleadh faoi An tAerchór