Earcach sa tSeirbhÁs Chabhlaigh

Na daoine atá uainn

Téann Earcaigh na Seirbhíse Cabhlaigh ar aghaidh le bheith mar chrann taca Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann. Maireann oiliúint na n-earcach 18 seachtain agus leagtar amach í chun duine a chur ar fáil atá aclaí go fisiciúil, a bhfuil smacht aige/aici air/uirthi féin agus atá spreagtha, trí bhunscileanna míleata agus cabhlaigh a úsáid chun iad a ullmhú do thuilleadh traenála sa tSeirbhís. Cothaítear éiteas na Seirbhíse Cabhlaigh sna hearcaigh, chomh maith leis na luachanna seo; Misneach, Meas, Ionracas agus Dílseacht. Ar an oiliúint a Earcú a chur i gcrích go rathúil acu, téann na hEarcaigh ar aghaidh chuig an gcéim traenála de Ghnáthrátáil (céim chomhionann le saighdiúir 2 Réalta san Airm). Tá ceithre Bhrainse sa tSeirbhís Chabhlaigh, eadhon Mairnéalaigh, Cumarsáid, Meicneoirí agus Soláthairtí. Cuireann an Gnáthráta tús le traenáil ina rogha Brainse chun na sain-scileanna a bheidh de dhíth air/uirthi chun a ról ar muir agus ar tír a chomhlánú a fháil. I ndiaidh na sain-traenála tosaigh sin (suas le 12 seachtain), rachaidh an Gnáthráta ar muir le dul i mbun ceapacháin ar bord ceann dár longa ar feadh seal dhá bhliain. Bíonn éagsúlacht mhór i gceist leis an saol ar muir. Is comhalta luachmhar de chriú na loinge é nó í an Gnáthráta, beag beann ar an mBrainse lena mbaineann sé nó sí. Chomh maith le dualgais an Bhrainse, beidh air nó uirthi dualgais eile a chur i gcrích, mar shampla cothabháil ghinearálta, obair bháid, Rialú Damáiste/Comhrac Dóiteáin. Féadfaidh sé nó sí a bheith ina c(h)omhalta d'fhoireann Bordála Cabhlaigh le linn Oibríochtaí Díchumasaithe Drugaí. Má tá suim agat do shaol a chaitheamh ar muir, mar chuid d’fhoireann dinimiciúil, ghairmiúil agus thar a bheith díograiseach, bí linn sa tSeirbhís Chabhlaigh.

Cáilíochtaí

Níl aon cháilíochtaí foirmiúla oideachais ag teastáil chun dul isteach in Óglaigh Cosanta mar earcach. Ni mór duit a shásamh an Bord Agallaimh agus an tOifigeach Earcaíochta a bhfuil tú caighdeán leordhóthanach oideachais do sheirbhís in Oglaigh na hÉireann.

Teorainneacha Aoise

Ní mór d'iarratasóirí a bheith 18 mbliana d'aois agus faoi bhun 27 mbliana d'aois ar an dáta a meastar gurb é an dáta deiridh d'iarratais.

Ionduchtú

Reáchtáiltear comórtais earcaíochta sa tSeirbhís Chabhlaigh nuair is gá. Is é seo an t-aon bhealach chun dul isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh le bheith i do Ghnáthmhairnéalach. Cuirtear iarratasóirí faoi thástáil aclaíochta, agallamh agus faoi scrúdú liachta. Cinnteoidh an Próiseas Ionduchtaithe an bhfuil an acmhainneacht ionat chun bheith i do Ghnáthmhairnéalach sa tSeirbhís Chabhlaigh nó nach bhfuil.

Traenáil

Tá Siollabas Traenála na n-Earcach deartha chun Gnathmhairnéalach a chur ar fáil atá aclaí go fisiciúil, a bhfuil smacht aige/uirthi air/uirthi féin, atá spreagtha, agus a bhfuil bunscileanna míleata aige/uirthi. Is mar a chéile traenáil na nEarcach Cabhlaigh agus buntraenáil mhíleata. Maireann an traenáil ar feadh 18 seachtain. Leanann cúrsaí traenála le Speisialtóirí Oilte ansin. Ar chríochnú a gcuid traenála go rathúil dóibh sanntar earcaigh chuig Brainse agus chuig soitheach sa tSeirbhís Chabhlaigh.

An bhfuil sé ionat Traenáil Earcaigh na Seirbhíse Cabhlaigh a chríochnú?

Dul Chun Cinn Gairme

Spreagtar Gnáthmhairnéalaigh nua-cháilithe chun iad féin a chur chun cinn le haghaidh cúrsaí breise sa tSeirbhís Chabhlaigh. Tharlódh go dtabharfadh na cúrsaí sin an deis dóibh sainchumais a bhaint amach i réimsí áirithe den Chabhlach agus an dul chun cinn i dtreo dul chun cinn gairme.

Is féidir aithne a chur ar roinnt de na fir agus na mná atá tar éis dul trí thraenáil earcaigh agus iad ag cur síos ar Mo Shaol sa tSeirbhís Chabhlaigh

Teileafón, carr, morgáiste....tá billí le n-íoc ag gach duine. Breathnaigh ar Scálaí Pá le haghaidh Earcaigh na Seirbhíse Cabhlaigh.

Earcaíocht Seirbhíse Ginearálta 2017

TEIGH ISTEACH ANOIS

Léigh tuilleadh faoin tSeirbhís Chabhlaigh