Scoil Lónadóireachta Óglaigh na hÉireann

Is Á Scoil Lónadóireachta Óglaigh na hÉireann (DFSC) an phrÁomh-institiúid a bhfuil sé de chúram uirthi an lónadóireacht uile agus an traenáil i mbainistÁocht lónadóireachta le haghaidh chomhaltaÁ Óglaigh na hÉireann (DF) a chur ar fáil. Tá an scoil i mbun oibre mar ionad traenála Óglaigh na hÉireann ó bunaÁodh an tArm Náisiúnta i 1922. Ó shin i leith tugadh teidil dhifriúla uirthi, Scoil Cócaireachta an Airm, Scoil Lónadóireachta an Airm agus an ceann is déanaÁ, Scoil Lónadóireachta Óglaigh na hÉireann. Cé gur tháinig athruithe ar na hainmneacha le himeacht na haimsire nÁor athraigh a croÁ-mhisean; is Á fós lár-ionad agus taisceadán na scileanna lónadóireachta agus na traenála i mbainistÁocht lónadóireachta in Óglaigh na hÉireann.

Reáchtálann an scoil traenáil ag réimsiú ó thraenáil i mbunscileanna cócaireachta le haghaidh iontrálaithe nua isteach i mbrainsÁ lónadóireachta na DF, go cúrsaÁ bainistÁochta le haghaidh ceannairÁ sóisearacha, le haghaidh ONC agus oifigeach sinsearach. Tugann an scoil traenáil do phearsanra chun seirbhÁsÁ lónadóireachta a sholáthar sa gharastún agus ar shuÁomh oibrÁochtaÁ araon, bÁodh sin thar lear, sa bhaile nó ar farraige. Tá DFSC mórálach as a cáil, agus údar aici leis, as ucht na scileannna cócaireachta gairmiúla agus na traenála i mbainistÁochta lónadóireachta ar ardchaighdeán a chuireann sÁ ar fáil do phearsanra Óglaigh na hÉireann. Táimid mar ionad barr feabhais anois as ucht na traenála lónadóireachta a chuirimid ar fáil dár ndaoine faoi oiliúint agus as ucht na sainchomhairle ar ghnóthaÁ lónadóireachta a chuirimid ar fáil d’aonaid agus d’eagair in Óglaigh na hÉireann go ginearálta.

FÁs Straitéiseach

Tá modhanna traenála agus cuir chuige na foghlama sa scoil tagtha chun cinn le himeacht na mblianta. Le blianta beaga anuas tá athrú mór tagtha ar an gcaoi ina ndéantar traenáil ceirde agus bainistÁochta a sheachadadh. Cuireadh tús leis an obair sna 1980idÁ chun cúrsaÁ cócaireachta a chreidiúniú le cáilÁochtaÁ ó London City and Guilds (LC&G) agus mar sin tugadh creidiúintÁ a bhÁ cóibhéiseach le LC&G le haghaidh CúrsaÁ na gCócairÁ Iontrálaithe Óga agus na Sár-PrÁomhchócairÁ. AthraÁodh é sin nÁos déanaÁ go coibhéisÁ oideachais ceirde na hÉireann, de NVQ, Fáilte Éireann agus an creidiúniú leibhéal 6 FETAC atá ann faoi láthair. I 2010 bhain an scoil stadas soláthróir seirbhÁse amach le haghaidh na Dámhachtana leibhéal 6 FETAC de Theastas i gCócaireacht Ghairmiúil. Dá bhrÁ sin bronntar an Teastas i gCócaireacht Ghairmiúil ar gach pearsa a chrÁochnaÁonn Cúrsa na gCócairÁ Iontrálaithe Óga agus Cúrsa na Sár-PrÁomhchócairÁ. Is Á fÁs straitéiseach na scoile ná a choinneáil cothrom le dáta leis na damhachtainÁ agus na caighdeáin ghairmiúla atá ar fáil sna forais traenála lasmuigh ó thaobh na ceirde de. NÁ mór dúinn chomh maith a bheith aireach ar riachtanais lónadóireachta Óglaigh na hÉireann maidir le traenáil i mbainistÁocht lonadóireachta agus sainchomhairle a chur ar fáil i leith gnóthaÁ lónadóireachta sa bhaile agus thar lear.

PrÁomhghnÁomhaÁochtaÁ

Tá DFSC ag leanúint ag forbairt agus ag reáchtáil cúrsaÁ scileanna agus traenála i mbainistÁocht lónadóireachta le haghaidh Óglaigh na hÉireann. SoláthraÁonn an scoil traenáil atá cothrom le dáta thar speictream leathan gnÁomhaÁochtaÁ i réimse na lónadóireachta. Reáchtáiltear cursaÁ oiliúna ag réimsiú ó bhunchúrsa cócaire thosaigh go cúrsaÁ bainistÁochta atá ag teastáil ó phrÁomhchócairÁ ONC. Cuireann an scoil seirbhÁs chomhairleach maidir le lónadóireacht ghairmiúil ar fáil d’Óglaigh na hÉireann chomh maith. Tharlódh go gcuirfÁ comhairle ar phearsanra ceannais agus lóistÁochta in aonaid ar leith de na hÓglaigh. Cuireann an scoil comhairle ar Stiúrthóireacht na hInnealtóireachta maidir le suiteáil trealamh lónadóireachta ar thionscadail nua tógála agus i gcás athchóirithe cistinÁ agus tugann sÁ comhairle agus moltaÁ don Stiúrthóireacht Ordanáis maidir le trealamh lónadóireachta machaire, pacaÁ ciondála agus soláthar bia. Reáchtálann DFSC na cúrsaÁ seo a leanas:

  • CúrsaÁ na gCócairÁ Iontrálaithe Óga agus na Sár-PrÁomhchócairÁ.
  • Cúrsa Sóisearach i mBainistÁocht Lónadóireachta
  • Gnáthchúrsa i mBainistiocht Lónadóireachta
  • Cúrsa Sinsearach i mBainistÁocht Lónadóireachta
  • Cúrsa Lónadóireachta Machaire
  • HACCP agus Sábháilteacht Bia le haghaidh Oibrithe Bia. 
  •             

Léigh tuilleadh faoi Traenáil Airm