Cúrsa Breathnóra MÁleata Idirnáisiúnta agus Oifigeach Foirne

Tá Scoil Traenála na Náisiún Aontaithe in Éirinn (UNTSI) freagrach as traenáil agus oideachas a chur ar phearsanra uile Óglaigh na hÉireann a bhÁonn i mbun réitigh chun páirt a ghlacadh in OibrÁochtaÁ TacaÁochta SÁochána ar fud an domhain. Tá roinnt dár gclár oscailte do mhic léinn idirnáisiúnta chomh maith.

Le cúig bliana dhéag anuas tá Cúrsa 20-lá Breathnóra MÁleata Idirnáisiúnta agus Oifigeach Foirne (IMOSOC) á thairiscint againn atá deartha chun a chur ar chumas na n-oifigeach feidhmiú go héifeachtach agus go muinÁneach i dtimpeallacht breathnóra mÁleata idirnáisiúnta. TarraingÁonn an cúrsa seo ón taithÁ breis is caoga bliain d’OibrÁochtaÁ Coimeádta SÁochána agus TacaÁochta SÁochána atá againn (PSO). Bainimid leas as raon iomlán teicnÁcÁ agus cuirimid fócas láidir ar na scileanna praiticiúla agus ar an tuiscint atá ag teastáil chun bheith ag oibriú go héifeachtúil i gcomhthéacs misean na Náisiún Aontaithe.

Is teagascóirÁ inniúla le taithÁ na daoine ar fhoireann na hÉireann agus ar an bhfoireann idirnáisiúnta.

Cad atá Clúdaithe

ClúdaÁonn an cúrsa IMOSOC go mionsonrach na prÁomhréimsÁ a theastaÁonn chun seirbhÁs a thabhairt mar Oifigeach UNMO/Foirne. ÁirÁtear iontu sin:

  • Buntosca Coimeádta SÁochána Idirnáisiúnta
  • Riarachán Misean na Náisiún Aontaithe
  • Cearta an duine i gcomhthéacs PSO.
  • Dualgais OibrÁochta agus an Breathnóir MÁleata.
  • Comhoibriú mÁleata/sibhialta agus bheith ag obair le gnÁomhaithe daonnúla.


Déanaimid tagairt do threoir reatha Roinn na nOibrÁochtaÁ Coimeádta SÁochána (DPKO) i gcaitheamh an chláir agus tá ábhar an chúrsa tógtha ar dhea-chleachtas agus ar cheachtanna atá foghlamtha ó mhisin atá fós ar siúl nó a chrÁochnaigh le gairid.

Ár Modh Teagaisc

DÁrÁtear ar raon iomlán IMOSOC trÁ mheascán de ghnÁomhaÁocht phraiticiúil agus teagasc foirmiúil. Bainimid lánúsáid as acmhainnÁ agus saoráidÁ Airmeán Traenála Óglaigh na hÉireann (DFTC) chun eispéireas foghlama atá dúshlánach agus a bhfuil luaÁocht le baint as a chur ar fáil. ÁirÁtear anseo rochtain ar ionaid teagaisc nua-aimseartha, an Leabharlann DFTC, saoráidÁ staidéir prÁobháideacha agus seomraÁ sindeacáite.

DÁrÁonn an chéad chuid den chúrsa ar scileanna Breathnóra MÁleata na Náisiún Aontaithe agus Oifigigh Foirne a theagasc agus ar thuiscint a fháil ar chonas a oibrÁonn UNMO i gcomhthéacsanna PSO. Tugann an dara cuid deis duit na scileanna nua a chleachtadh le dianghnÁomhaÁocht — caitear go leor den chuid seo faoi oiliúint bunaithe ar chás samhailteach ‘OibrÁochtaÁ TacaÁochta SÁochána’ atá réalaÁoch agus dian.

Céard a bheidh á Fhoghlaim agat

Ta an cúrsa IMOSOC deartha chun na scileanna agus an tuiscint a chur ar fáil chun bheith ag obair go héifeachtach i dtimpeallacht breathnóra mÁleata idirnáisiúnta. Ach an cúrsa a chrÁochnú go rathúil beidh tú inniúil chun:

  • GnÁomhú mar Bhreathnóir MÁleata Idirnáisiúnta
  • GnÁomhú mar OP agus mar CheannasaÁ Teascóige
  • Oibriú mar Oifigeach Foirne ag leibhéal sinsearach
  • Oibriú ar Fhoireann Misin Idirnáisiúnta

Tagann teastas UNTSI de bharr an cúrsa a chrÁochnú go rathúil.

Léigh nÁos mó faoi Óglaigh na hÉireann Thar Lear