CLOSEHIDE
60 Bliain Síochánaíochta1958 - 2018

Marcanna an blian seo an 60ú comóradh de chéad imscaradh síochánaíochta na hÉireann in  i 1958.

Ó shin i leith, choinnigh Éire an tseirbhís is faide gan bhriseadh ar líne-tosaigh na síochána le breis is 70,000 turas aonair de dhualgas, críochnaithe ag fir agus mná Óglaigh na hÉireann.

I mbliana, cuimhnímid ar na 87 ball den Oglaigh na hÉireann a rinne an íobairt dheireanach i seirbhís na síochána

Léigh tuilleadh faoinár Seirbhís Thar Lear >>

CLOSEHIDE
60 Bliain Síochánaíochta1958 - 2018> Léigh a Tuilleadh

An Coláiste MÁleata

Sa bhliain 1923, rinne an tAcht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha) 1923 foráil do bhunú Choláiste Míleata Éireannach, agus bunaíodh Scoil Teagaisc an Airm ina raibh foireann mhór faoi cheannas Maorghinearál. Bhí sí lonnaithe sa Bhearaic Airtléire i gCill Dara ar dtús agus aistríodh í go dtí Dún Keane (Dún an Phiarsaigh) sa bhliain 1924. Cuireadh Misean Míleata na hÉireann go dtí Stáit Aontaithe Mheiriceá i 1926 chun staidéar a dhéanamh ar ghairm na n-arm ag bunaíochtaí míleata i Meiriceá. Bunaíodh Coláiste Míleata na hÉireann, mar atá cur amach againn anois air, go foirmiúil i 1930, agus coimisiúnaíodh an chéad rang daltaí an bhliain sin.

Tá an Coláiste Míleata freagrach as oiliúint agus foirceadal a chur ar fáil do Cheannaireacht, bainistíocht agus aonaid chomhraic de chuid Óglaigh na hÉireann. íirítear san oiliúint cúrsaí gairme, tacaíocht d’armáin choisithe, cúrsaí don bhainistíocht shinsearach agus oiliúint thar lear.

Tá an Coláiste Míleata comhdhéanta de cheithre Scoil.

An Scoil Ceannais agus Foirne

Is í an Scoil Ceannais agus Foirne Scoil Shinsearach Óglaigh na hÉireann. Tacaíonn sí le forbairt ghairmiúil Oifigeach Sinsearach uile Óglaigh na hÉireann trí chúrsaí oideachais sainoiriúnaithe a chur ar fáil. Díríonn na cúrsaí seo ar cheannairí sinsearacha a fhorbairt ar féidir leo próisis smaointeoireachta chriticiúla agus cinnteoireacht réasúnach a úsáid chun fadhbanna a réiteach laistigh de na timpeallachtaí casta míleata, eacnamaíocha, faisnéise, agus taidhleoireachta a bhféadfaí iad a phostú iontu ar imscaradh. An cuspóir atá ann ná chun Oifigigh Shinsearacha a chumasú le hoibríochtaí a phleanáil agus a riaradh thar speictream iomlán gníomhaíochtaí míleata ag leibhéil oirbheartaíochta, oibríochta agus straitéise i dtimpeallachaí náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Léigh tuilleadh faoi An Scoil Ceannais agus Foirne

An Scoil Coisithe

Is é ról na Scoile Coisithe, laistigh dá trÁ sciathán cumaisc, ná na leibhéil is airde oideachais agus traenála mÁleata a chur ar fáil d’Oifigigh agus d’Oifigigh Neamhchoimisiúnaithe Óglaigh na hÉireann. SoláthraÁonn an Scoil Coisithe saintraenáil gairme i leith armán coisithe agus cúrsaÁ foirne le haghaidh Oifigeach agus Oifigeach Neamhchoimisiúnaithe, de réir fhoirceadal reatha Óglaigh na hÉireann (DF) ar mhaithe leis na scileanna gairmiúla iomchuÁ a thabhairt dóibh chun a gcuid ról sannta a chomhlÁonadh go héifeachtach laistigh den Stát agus ar imscartha thar lear ag leibhéil oirbheartaÁochta agus oibrÁochta.

Léigh tuilleadh faoi An Scoil Coisithe

Scoil na nDaltaÁ

Is Á Scoil na nDaltaÁ an foras oiliúna atá freagrach i leith thraenáil agus oideachas na ndaltaÁ oifigigh ar son Óglaigh na hÉireann (DF). Tá traidisiún fada bródúil ag Scoil na nDaltaÁ a bunaÁodh i 1928 agus ón uair sin tá breis is 2,700 céimÁ dá cuid i ndiaidh céimeanna coimisiúnta a fháil sna Buan-Óglaigh (PDF).

Léigh a tuilleadh faoi Scoil na nDaltaÁ

Scoil Traenála na Náisiún Aontaithe in Éirinn

Ó thráth a bunaithe i leith is Á Scoil Traenála na Náisiún Aontaithe in Éirinn (UNTSI) pointe fócasach iarracht Óglaigh na hÉireann chun réiteach le haghaidh ÓibrÁochtaÁ TacaÁochta SÁochána a chaighdeánú. Tá an méid sin curtha i gcrÁch trÁd an taithÁ atá faighte ar an réimse is leithne misean sÁochána ar fud an domhain le caoga bliana anuas. Tá an bunachar eolais atá againn fairsingthe a thuilleadh trÁ chlár gnÁomhach idirchaidrimh agus malairte le cuid mhaith institiúidÁ mÁleata agus sibhialtacha oideachais agus traenála eile atá bainteach le staidéar a dhéanamh ar OibrÁochtaÁ TacaÁochta SÁochána Idirnáisiúnta.

Léigh a tuilleadh faoi An Scoil Traenála na Náisiún Aontaithe in Éirinn

An Scoil Airtléire

Tá an Scoil Airtléire ina cuid d’Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (DFTC) agus is Á lárionad barr feabhais na traenála airtléire de chuid Óglaigh na hÉireann. Tá an Scoil Airtléire, a bunaÁodh i 1931, foirnithe ag teagascóirÁ ar ardchaighdeán ón gCór Airtléire.  Tá an bunachar eolais atá againn á leathnú go seasta trÁd an taithÁ atá faighte againn ó bhabhtaÁ imscartha airtléire ar mhisin sa bhaile agus thar lear araon agus trÁ chlár gnÁomhach liaison le hinstitiúidÁ mÁleata airtléire eile agus trÁ fhreastal a dhéanamh ar chúrsaÁ thar lear. Reáchtálann an Scoil Airtléire cúrsaÁ gairme agus teicniúla in Airtléire Mhachaire agus Aerchosaint, déanann sÁ gach cleachtadh lámhaigh bheo airtléire sa Stát a mhaoirsiú, eagraÁonn sÁ agus déanann sÁ maoirsiú ar Fhreachnaimh Chóir agus ar Thaispeántais Chomh-Armán agus déanann an scoil forbairtÁ in oirbheartaÁocht, i dteicnÁcÁ agus i nósanna imeachta a anailÁsiú agus a luacháil. Déanann an Scoil Airtléire taighde chomh maith ar an teicneolaÁocht airtléire is nua ar mhaithe le forbairt leanúnach a bheith á  déanamh ar fheidhm an Chóir.

Léigh nÁos mó faoi an Scoil Airtléire

An Scoil Mharcra

Is Á an Scoil Mharcra institiúid traenála tiomnaithe an Chóir Mharcra agus tá sainchumas aici i leith cheannas, rialú, thraenáil, oibriú agus imscaradh oirbheartaÁoch armúir chun tacaú le briogáidÁ airtléire agus i gcothabháil acmhainnÁ armúrtha Óglaigh na hÉireann. Is iad na haonaid oibrÁochta neamhspleácha, a sholáthraÁonn acmhainneacht tacaÁochta comhraic armúrtha éadrom chuig na briogáidÁ airtléire agus i gcás an 1ú Scuadrún Marcra Armúrtha, acmhainn comhraic armúrtha chuig Óglaigh na hÉireann, atá bunúsach d’eagrú an Chóir.

Léigh tuilleadh faoi Scoil Marcra

An Scoil Riaracháin MhÁleata

Is féidir cur sÁos a dhéanamh ar Riarachán MÁleata, mar a bhaineann sé le hÓglaigh na hÉireann, mar na gnóthaÁ mÁleata uile nach bhfuil san áireamh i straitéis agus oirbheartaÁocht a eagrú, a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm. Go prÁomha baineann an téarma sin le hacmhainnÁ daonna, le seirbhÁsÁ pearsanra agus le lóistÁochtaÁ. Cuireann an Scoil Riaracháin MhÁleata an traenáil is gá ar fáil sna réimsÁ sin uile ar mhaithe le cuspóirÁ straitéiseacha Óglaigh na hÉireann a chur chun cinn agus béim nÁos mó á cur ar ardbhainistÁocht pearsanra agus lóistÁochtaÁ.

Léigh tuilleadh faoi An Scoil Riaracháin MhÁleata

Scoil Chorpoideachais Óglaigh na hÉireann

Is é an ról atá ag Scoil Chorpoideachais Óglaigh na hÉireann ná infheidhmeacht choirp, stÁl mhaireachtála shláintiúil agus spórt laistigh d’Óglaigh na hÉireann a chur chun cinn agus cúrsaÁ struchtúrtha forchéimnitheacha traenála agus teagaisc sa chorpoideachas, atá sábháilte, éifeachtach agus ag teacht le treochtaÁ agus forbairtÁ an lae inniu, a thairiscint do mhic léinn uile na scoile. Is Á DFPES an t-aon ionad corpoideachais atá ag Óglaigh na hÉireann agus soláthraÁonn sÁ iliomad cúrsaÁ ó ChúrsaÁ le haghaidh TeagascóirÁ Corpoiliúna (PTI) go cúrsaÁ tarrthála agus cúrsaÁ uisce-bhunaithe.

Léigh tuilleadh faoi Scoil Chorpoideachais Óglaigh na hÉireann