• An Coláiste Mileata

  CúrsaÁ Gairme, Armán TacaÁochta Coisithe & Bainistithe Sinsearaigh

  Léigh tuilleadh
 • Traenála TacaÁochta Comhraic

  OibrÁochtaÁ Soghluaisteachta agus Frithshoghluaisteachta

  Léigh Tuilleadh
 • Traenála TacaÁochta SeirbhÁse Comhraic

  Foirniú, Armáil, Deisiú, Breoslú, Bogadh

  Léigh tuilleadh
 • Coláiste an Aerchóir

  Oiliúint agus Oideachas a chur ar gach duine de Phearsanra an Aerchóir

  Léigh tuilleadh
 • An Coláiste Cabhlaigh

  Ag cur na hÉifeachtachta Oibriúcháin chun Cinn

  Léigh tuilleadh
 • Scoil EachaÁochta Óglaigh na hÉireann

  Cuid de Thascfhórsa den Scoth a Tógadh in Éirinn

  Léigh Tuilleadh

Ceanncheathrú an Oideachais

Is é misean Óglaigh na hÉireann “ Cion tairbhe a dhéanamh ar son shlándáil an Stáit trÁ sholáthar a dhéanamh i leith chosaint mhÁleata a shláine crÁche agus chun gach ról a shannann an Rialtas dóibh a chomhlÁonadh, trÁ Óglaigh Éireann atá spreagtha agus éifeachtach a imscaradh.”  Nuair nach mbÁonn siad gafa iarbhÁr le hoibrÁochtaÁ is é an cuspóir ná traenáil a dhéanamh ionas go mbainfidh siad amach an leibhéal éifeachtachta oibriúcháin a éilÁonn ár n-éiteas agus na róil atá sannta dúinn.

Tá seasamh ar leithligh ag Óglaigh na hÉireann ó thaobh an aschuir fhoghlama de mar bÁonn pearsanra ar dul faoi thraenáil agus ag déanamh cúrsaÁ oideachais ar bhonn leanúnach. Dá thoradh sin tacaÁonn Óglaigh Éireann go hiomlán le haitheantas a thabhairt don fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Tá gealltanas tugtha ag Óglaigh na hÉireann i leith creidiúnú a sholáthar maidir leis an bhfoghlaim ar fad a reachtáiltear laistigh den eagraÁocht trÁ bheith ag comhoibriú le hInstitiúidÁ Ardoideachais iomchuÁ.

Deir an Páipéar Bán ar Chosaint (2000, Alt 4.6.2.) “ soláthrófar an deis don phearsanra uile forbairt phearsanta a dhéanamh agus taithÁ ghairmiúil cheangailte a fháil ar mhaithe lena n-acmhainneacht iomlán a chomhlÁonadh fad a bheidh siad ag tabhairt seirbhÁse in Óglaigh na hÉireann”. Mar sin, is ionann creidiúnú na gclár traenála agus oideachais faoi NFQ agus meaitseáil idir pholasaÁ agus straitéis ar féidir léi an bhearna a bhÁ ann roimhe seo a lÁonadh. NÁ mór don Chreidiúnú a éilÁtear cloÁ leis na caighdeáin atá leagtha sÁos in Acht na gCáilÁochtaÁ (Oideachas agus Traenáil) 1999 atá á rialú ag Ášdarás Náisiúnta CáilÁochtaÁ na hÉireann (NQUAI) agus comhlÁonfaidh sé riachtanais oibriúcháin agus traenála Óglaigh na hÉireann.

Tuigeann Stiúrthóir Thraenáil Óglaigh na hÉireann go maith an réimse leathan scileanna atá ar fáil trÁ institiúidÁ oideachais sibhialtacha agus fáiltÁonn sé roimh na cúrsaÁ sin faoi scéimeanna éagsúla oideachais atá ar fáil do na baill. Is iad traenáil agus oideachas, idir chomhchoiteann agus aonair, cloch coirnéil an tsaoil mhÁleata agus beidh sin amhlaidh, mar go socraÁonn ilchineálacht na traenála inniúlacht oibriúcháin agus éifeachtacht Óglaigh na hÉireann ar ardáin náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Léigh faoi an Choláiste MÁleata