L.É. Samuel Beckett P 61

An L.É. Samuel Beckett an tírthach Patróil Eischósta is déanaí atá againn agus tá sí níos faide agus níos nua-aimseartha ná mar a bhí RÓISÍN, a dhear agus a thóg Babcock Marine Appledore de réir sonraíochtaí a thugamar dóibh.  Is long úrscothach amach is amach í.  Tá sí tógtha agus feistithe de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta is airde ó thaobh sábháilteachta, suiteál trealaimh, nuáil teicneolaíochta agus compord an chriú.Tá sí déanta le dúshláin an Atlantaigh Thoir Thuaidh a sheasamh freisin.

An tOifigeach i gCeannas ar an L.É. Samuel Beckett

Is as Corcaigh An Leifteanant-Cheannasaí Eoin Smyth, Oifigeach i gCeannas an L.É. SAMUEL BECKETTT agus chuaigh sé isteach sa tSeirbhís Chabhlaigh in 2002. Sula ndeachaigh sé sa tSeirbhís Chabhlaigh, bhí sé ag obair ina Mháistir-Phíolóta agus ina Phíolóta Cuain ag Údarás Náisiúnta na gCalafort san Afraic Theas.

Is iomaí ceapachán ar Muir a bhí ag an Leifteanant-Cheannasaí Smyth lena n-áirítear ina OC ar an L.É. CIARA ó 2013 - 2016. D'fhóin sé i gceapacháin éagsúla cladaigh lena n-áirítear ina Oifigeach Bainistíochta Cothabhála agus ina Oifigeach i gCeannas ar Thraenáil Ghinearálta agus le déanaí ina Oifigeach i gCeannas ar Ionad Ceannasaíochta Oibríochta na Seirbhíse Cabhlaigh.

Is céimí de chuid CIT, NMCI agus Ollscoil Teicneolaíochta Durban é áit a ndearna sé staidéar ar an Eolaíocht Loingseoireachta agus ar Staidéir Ceannasaíochta Sinsearaí.

Tá an Leifteanant-Cheannasaí ina chónaí i gCarraig Uí Leighin. Tá suim mhór aige i spórt ach sa rugbaí go háirithe.

Ainm na Loinge

Ócáid mhór i gcónaí is ea ainm a thabhairt ar árthach de chuid na seirbhíse cabhlaigh toisc gur dá réir a leanann carachtar agus spiorad na loinge. Pé áit a rachaidh an long, pé calafort ar a dtabharfaidh sí cuairt, cuimhneoidh na daoine a thugann cuairt uirthi nó a fheiceann í ar a hainm i gcónaí. An traidisiún a bhí ann go dtí seo ná gur ainmníodh árthaigh na Seirbhíse Cabhlaigh i ndiaidh pearsana as miotaseolaíocht na hÉireann. Athrú ar an traidisiún sin é an LÉ SAMUEL BECKETT a thabhairt ar long, de bharr gurb é seo an chéad uair a bhfuil long de chuid na Seirbhíse Cabhlaigh á ainmniú i ndiaidh drámadóir agus údar Éireannach a bhfuil cáil air ar fud an domhain.

Úrscéalaí, drámadóir, agus stiúrthóir amharclainne ab ea Samuel Beckett, a scríobh i bhFraincis chomh maith leis an mBéarla. Bronnadh Duais Nobel don LitrÁocht air i 1969 agus i measc an méid a d’fhág sé le huacht bhí saothair i mBéarla agus i bhFraincis, mar shampla Fin de Partie, Krapp’s Last Tape agus an saothar is cáiliúla ar fad, is dócha, an dráma Waiting for Godot.

Calafort Uchtaithe

Corcaigh

Saintréithe na Loinge
Cineál Árthach Patróil Eischósta
Fad 90.0m
Bíoma 14m
Snámh 3.8m
Príomhinnill 2 x inneall díosail Wärtsilä agus Glacadh Isteach Cumhachta, 2 x sheafta, 10000kw

 

Luas 23 chnota
Criú 44 
Armra ar Bord 1 x Chanóin 76mm OTO Melara
2 x Chanóin 20mm Rh202 Rheinmetall
2 x Mheaisínghunna 12.7mm
4 x Mheaisínghunna Ilfhóinteach 7.62mm
Flash is required!

Léigh níos mó faoi Loingeas an tSeirbhís Chabhlaigh