Cóir an Airm

An Cór Coisithe

Is iad na "coisithe" cnámh droma gach arm.  Grúpaí oibríochta a bhíonn sa Chór Coisithe nach mór a bheith ullamh lena n-imscaradh chuig suíomh ar bith ar ghearrfhógra. Le linn cogaidh, agus iad mar an phrÁomh-armghéag chomhraic, beidh siad i measc na dtrúpaí tul-líne agus iad ag cosaint an Stáit. In aimsir síochána, áfach, feictear iad ag comhlíonadh dualgas mar thacaíocht ag an nGarda Síochána chun Airgead Tirim agus Príosúnaigh a thionlacan, agus i ngníomhaíochtaí móra slándála ina bhféadfaidís imscaradh le hIompróirí Pearsanra Armúrtha (APCanna) MOWAG.

Léigh tuilleadh faoin gCór Coisithe

An Cór Marcra

Tá an Cór Marcra ar cheann de phrÁomhchóir Óglaigh na hÉireann. Tá traidisiún fada agus a bhfuiltear bródúil as ag an gCór Marcra maidir le seirbhÁs chuig an Stát agus léirÁonn na daoine atá sa Chór faoi láthair na luachanna agus na cáilÁochtaÁ is fearr a bhfuil cothabháil déanta ag an gCór orthu. Ar dtús báire, tugadh an Cór Carranna Armúrtha ar an gCór Marcra, agus bhí flit feithiclí armúrtha éadrom aige. Leis na déaga de bhlianta, tháinig athrú ar an bhflÁt nuair a tugadh isteach tancanna Landsverk éadroma agus níos déanaí sna 1950idí tugadh isteach na PrÁomhthancanna Catha, Comet agus Churchill. Le linn na 1960idí tugadh an Panhard AML isteach sa Chór Marcra don chéad uair. Ba é an flít seo cnámh droma an Chóir agus thug sé seirbhís shuntasach, go háirithe nuair a himscaradh thar lear é, mar shampla le UNIFIL sa Liobáin agus le UNMIL sa Libéir. Sna 1980idí fuair na Cóir an CVR(T) nó Scorpion. Is í an infheistíocht is déanaí maidir le AFV sna Cóir ná an MOWAG Piranha III, le dhá rogha, an Fheithicil Dhlúth-ThaiscéalaÁochta (CRV) agus an Fheithicil Mheántaiscéalaíochta (MVR) a tháinig i mbun seirbhíse in 2008.

Léigh tuilleadh faoin gCór Marcra

An Cór Airtléire

Cuireann an Cór Airtléire tacaíocht lámhaigh ar fáil do na feadhna coisithe nó armúrtha. Bunaíodh an Cór in 1924 agus faoi láthair tá dhá phríomhbhrainse ann;

  • Airtléire Mhachaire
  • Aerchosaint

Tá airtléire na briogáide comhdhéanta de Reisimint Airtléire Mhachaire (FAR) le trí bhataire machaire. Is éard a bhíonn mar bhonn le gach bataire machaire ná sé armán éadrom airtléire mhachair, gunnaí 105mm, agus foireann atá freagrach as na harmáin a rialú, a chomhordú agus a lámhach.

Léigh tuilleadh faoin gCór Airtléire

An Cór SeirbhÁsÁ Cumarsáide agus Eolais

Tá an Cór SeirbhÁsÁ Cumarsáide agus Eolais freagrach as forbairt agus feidhmiú na gCóras TeicneolaÁochta Faisnéise atá mar thacaÁocht ag tascanna Óglaigh na hÉireann. Tá sé freagrach chomh maith as gach córas cumarsáide (raidió agus lÁne) agus eolais, taighde cumarsáide agus nuashonrú cumarsáide a chomhordú ag teacht le forbairtÁ nua-aimseartha agus riachtanais oibrÁochta. Baineann an Cór SCE leas as teicneolaÁochtaÁ gréasáin agus eolais d’fhonn éifeachtacht feidhme Óglaigh na hÉireann a mhéadú go suntasach trÁ eolas tráthúil agus cruinn a sholáthar don cheannasaÁ in éineacht le comhroinnt eolais fÁor-ama leis an Arm, leis an Aerchór agus leis an tSeirbhÁs Chabhlaigh chomh maith le páirtithe ilnáisiúnta a bhfuil baint acu le sÁochánaÁocht idirnáisiúnta agus gnÁomhairÁ eile de réir mar is gá.


Léigh tuilleadh faoin gCór SeirbhÁsÁ Cumarsáide agus Eolais

An Cór InnealtóirÁ

Cuireadh tús leis an gCór InnealtóirÁ an 1 Deireadh Fómhair 1924 chun tacaÁocht innealtóra a sholáthar d’Óglaigh na hÉireann in OibrÁochtaÁ in Éirinn agus thar lear araon. ÁirÁtear ar na tÁortha ar imscaradh an Cór InnealtóirÁ chucu thar lear, an Congó, an Chipir, Angóla, an tSomáil, Ruanda, Hondúras, an Bhoisnia, an Aetóip/an Eiritré, an Chosaiv, an Libéir, an tSúdáin, an Cósta Eabhair, an Afganastáin agus Sead.  Baintear nÁos mó agus nÁos mó úsáid as an gCór i róil sluaÁochta, iad ag réamhimscaradh chuig an Chosaiv, an Libéir agus Sead chun CampaÁ a thógáil sula dtiocfadh meithleacha de nÁos mó ná 400 trúpa.

Léigh tuilleadh faoin gCór InnealtóirÁ

An Cór Ordanáis

[Tá ról oibrÁochta agus ról loighistiúil araon ag an gCór Ordanáis laistigh d’Óglaigh na hÉireann. Is é ról loighistiúil an Chóir Ordanáis ná chun tacaÁocht theicniúil a chur ar fáil d’Óglaigh na hÉireann chun gach pÁosa trealaimh a bhaineann le hOrdanás a Sholáthar, a Stóráil, a Dháileadh, a Iniúchadh, a Chothabháil, a Dheisiú agus a Dhiúscairt.  Is é ról oibrÁochta an Chóir Ordanáis ná pearsanra a thraenáil do chumas EOD/IEDD an Stáit agus an pearsanra sin a sholáthar. SoláthraÁonn an Cór Ordanáis an t-aon seirbhÁs Diúscartha Ordanás Phléascaigh sa stát, mar thacaÁocht ag An nGarda SÁochána i ról ATCP.  SoláthraÁonn An Cór Ordanáis cumas EOD d’Óglaigh na hÉireann ar fud a raon iomlán oibrÁochtaÁ.


Léigh tuilleadh faoin gCór Ordanáis

An Cór Liachta

Tá an Cór Liachta freagrach as dea-shláinte a chothú agus galair a chosc in Óglaigh na hÉireann mar aon le cóir leighis a chur orthu sin atá breoite nó gonta. Cé go bhfuil na feidhmeanna sin thar a bheith tábhachtach le linn cogaidh tá an scéal céanna amhlaidh le linn sÁochána.

Léigh tuilleadh faoin gCór Liachta

An Cór Iompair

Is é an Cór Iompair atá freagrach as soláthar, bainistiú agus cothbháil a dhéanamh ar na feithiclÁ bogchraicneacha ar fad, mar aon le cothabháil a dhéanamh ar na feithiclÁ armúrtha ar fad atá i seilbh Óglaigh na hÉireann.

Tá an Cór freagrach freisin as treanáil tiománaithe, tástáil, deimhniú, agus cothabháil a dhéanamh ar an bhflÁt iompair.


Léigh tuilleadh faoin gCór Iompar

Cór PóilinÁ an Airm

Tá an Cór PóilÁnÁ Airm freagrach as cionta a chosc agus a fhiosrú, araÁonacht a chur i bhfeidhm, agus póilÁniú ginearálta a dhéanamh ar Óglaigh na hÉireann.  Le linn cogaidh bÁonn dualgais bhreise i gceist, ina measc córas ceansaithe tráchta a chur ar fáil le go mbeifear ábalta eagair mhÁleata a aistriú go tapa chuig limistéir na misean. I measc na ndualgas cogaidh eile tá rialú prÁosúnach cogaidh agus teifeach.

Léigh tuilleadh faoi Chór PóilÁnÁ an Airm